Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия - БАН

Основните фундаментални и приложни изследвания в ИОХЦФ обхващат: изясняване на връзката между синтез, структура и реакционна способност на органичните съединения; изолиране, установяване на структурата и практическо приложение на природни съединения; определяне на структурата и функцията на белтъци, ензими и пептиди; изучаване на термичните и каталитични превръщания на въглеводороди.
Учени от ИОХЦФ се занимават активно с преподавателска дейност в Университети в страната и с ръководството на докторанти и дипломанти. През периода на своето съществуване ИОХЦФ е търсен партньор за съвместни изследователски проекти от научни институти и университети в редица европейски страни, както и от европейски научни фондации.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Управителният съвет на БАН на свое заседание от 20 май 2021 г., Протокол № 10, т. 7 обявява допълнителна конкурсна процедура само за модул „Млади учени“ от Националната програма „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от МОН. Срокът за изпълнение на работната програма е 6 месеца (до края на Декември 2021 г.).

Нови кандидати по модул „Млади учени“ могат да се включат по реда от предишните години.
Редовни докторанти нямат право на участие в програмата.


Кандидатите могат да намерят документите за кандидатстване на страницата на ИОХЦФ тук. Моля да обърнете внимание на изработените от комисията и одобрени от НС карти с информация за кандидатите.

Напомняме Ви, че:
· Назначените по програмата млади учени трябва да отговарят за целия период на назначението си на дефиницията за „млад учен“, разписана в ЗННИ, а именно лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването й (счита се от датата на протокола на държавната изпитна комисия).
· Документите за кандидатстване се подават на по електронен път (документите с оригинални подписи да бъдат сканирани). Всички документи, представени от кандидатите трябва да бъдат описани в информационната карта и представени като file.pdf подредени по номер и име, както и в директории, отговарящи на описа.
· Данните за публикационната дейност и цитатите (без автоцитати) да се представят в електронен формат, подредени по номера.
· Данните за участие в научни форуми трябва да се представят в електронен формат, подредени по номера. Участията в конференции да се докажат със сканирани титулна страница на книжката и абстракт. При изнасяне на устни доклади да се сканира и програмата на конференцията като доказателствен материал.

Крайният срок за подаване на документите е 14.06.2021 г. до 17:00 часа на e-mal адрес: office@orgchm.bas.bg с копие до Kalina.Alipieva@orgchm.bas.bg


АКТУАЛНИ НОВИНИ И СЪБИТИЯ

НС на ИОХЦФ-БАН изразява своето становище относно представен за обществено обсъждане проект на Национална програма „Стимулиране на публикационната активност на научноизследователския състав на държавните висши училища в България в световните бази данни Scopus и Web of Science“.
Становището на НС на ИОХЦФ-БАН може да намерите тук, а проектът на Програмата може да намерите тук
СУ „Св. Климент Охридски“, Националната комисия за ЮНЕСКО в България и L'Oreal България обявяват научен конкурс „За жените в науката“ 2021
ИОХЦФ-БАН обявява конкурс за награда „Акад. Богдан Куртев“ за „Научно постижение в областта на органичната химия“. Краен срок за подаване на документите: 15.09.2021 г
(архив)

ЛАБОРАТОРИИ

eu cc op
mehatronika clean circle
bam e+ hrani inframat np_mladezhi