ЦЕНТЪР ПО ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ

Страница на групата

Изследователска дейност

Разработване и приложение на съвременни ЯМР спектрални подходи:

ЯМР спектроскопия в течна фаза:
- Структурен анализ и стереохимия на синтетични органични съединения.
- Молекулна подвижност – класически динамичен ЯМР за изследване на тавтомерни и конформационни равновесия.
- Дифузионна ЯМР спектроскопия – изследване на надмолекулни комплекси, процеси на самоагрегиране и размери на частици в колоидни системи, анализ на сложни смеси.
- Химично профилиране и метаболомен анализ на екстракти от растителен произход
- Анализ на храни и природни продукти
- ЯМР спектроскопия с in situ облъчване

ЯМР спектроскопия в твърда фаза:
- Структура на мезопорести силикати и зеолити
- Органични-неорганични хибридни системи

ЯМР спектроскопия на меки материали:
- Полимерни (хидро)гелове
- Екстракти от медицински и ароматни растения

ПЕРСОНАЛ

Ръководител:

проф. д-р Павлета Шестакова


02 9606 136
209
Pavletta.Shestakova@orgchm.bas.bg
Име Стая Телефон Е-поща*
проф. д-р Павлета Шестакова, ръководител 209 136 Pavletta.Shestakova
проф. д-р Николай Василев 112 172 Nikolay.Vassilev
проф. дн Светлана Симова 104 140 Svetlana.Simova
гл. ас. д-р Александър Кантарджиев 117 189 Alexander.Kantardjiev
гл. ас. д-р Мирослав Дангалов 112 172 Miroslav.Dangalov
гл. ас. д-р Явор Митрев 106 146 Yavor.Mitrev
ас. Десислава Гергинова 103 120 Dessislava.Gerginova
Асоциирани членове
доц. д-р Божанка Михова 103
*Електронната поща се образува след добавяне на '@orgchm.bas.bg' към името

Текущи Проекти

Финансираща организация: Министерство на образованието и науката Тема на проекта: Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически, фолклорни) Период на изпълнение: от 2018 Ръководител: проф Павлета Шестакова, (координатор за ИОХЦФ) Официална страница

Конкурс (тип на конкурса и година): Финансиране на фундаментални научни изследвания - 2018 Тема на проекта: ЯМР спектроскопия с in situ облъчване при дизайн на нови функционални материали Период на изпълнение:от 2018 Ръководител: проф. д-р Николай Василев Официална страница

Конкурс (тип на конкурса и година): Финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти - 2018 г. Тема на проекта: ЯМР изследване чрез in situ фотоиницииране на реакции с участието на фотоактивни N-хетероциклени карбени Период на изпълнение: от 2018 Ръководител: гл. ас. д-р Мирослав Дангалов

Публикации (Q1)

2020

Comput. Mater. Sci.,
117,
109570
Chercher de l'eau: The switching mechanism of the rotary switch ethyl-2-(2-(quinolin-8-yl)hydrazono)-2-(pyridin-2-yl)acetate
Molecules,
25,
4687
NMR Profiling of North Macedonian and Bulgarian Honeys for Detection of Botanical and Geographical Origin
J. Photochem. Photobiol. A,
396,
112555
Cationic amino acids linked to Zn(II) phthalocyanines for photodynamic therapy: Synthesis and effects on physicochemical properties
Molecules,
25,
3987
Synthetic Analogues of Aminoadamantane as Influenza Viral Inhibitors—In Vitro, in Silico and QSAR Studies
Molecules,
25,
3410
Veronica austriaca L. extract and arbutin expand mature double TNF-alpha/IFN-gamma neutrophils in murine bone marrow pool
Amino acids,
52,
1559–1580
Synthetic analogues of memantine as neuroprotective and influenza viral inhibitors: in vitro and physicochemical studies
J. Mater. Sci,
28,
13799–13814
Fluoride etching of AlZSM-5 and GaZSM-5 zeolites
Eur. J. Pharm. Biopharm,
142,
460-472
Verapamil delivery systems on the basis of mesoporous ZSM-5/KIT-6 and ZSM-5/SBA-15 polymer nanocomposites as a potential tool to overcome MDR in cancer cells
Bioorg. Chem.,
90,
103028
Discovery of novel indole-based aroylhydrazones as anticonvulsants: Pharmacophore-based design
J. Mol. Liq.,
292,
111392
Tautomerism in folic acid: Combined molecular modelling and NMR study
Angew. Chem. Int. Ed.,
58,
5
Reactive Dimerization of an N-Heterocyclic Plumbylene: C-H Activation with PbII
Bioorg. Chem.,
85,
487-497
Anti-enteroviral activity of new MDL-860 analogues: Synthesis, in vitro/in vivo studies and QSAR analysis
Polym. Int.,
68,
9
Polyzwitterionic hydrogels as wound dressings with enzymatic debridement functionality for highly exuding wounds
ChemSusChem, 11,
10,
1612-1616
Going Beyond the Limits of the Biorenewable Platform: Unprecedented Sodium Dithionite Promoted Stabilization of 5-Hydroxymethylfurfural
Food and Chemical Toxicology, 111,
605-615
New iridoids from Verbascum nobile and their effect on lectin-induced T cell activation and proliferation
Applied Catalysis A: General,
560,
119-131
Efficient solid acid catalysts based on sulfated tin oxides for liquid phase esterification of levulinic acid with ethanol.