Документи

Документи, свързани с COVID-19

📄 Какво трябва да знаете? - Информация от Националният център по заразни и паразитни болести) 📄 Дефиниция за случай на COVID-19 (Приложение 1 към заповед РД-01-637/06.11.2020 г на Министъра на здравеопазването) 📄 Насоки за почистване в обекти, различни от лечебни заведения, в контакт с 2019-nCoV 📄 План за действие при възникване на зараза с коронавирус (COVID-19) 📄 Оценка на риска за биологичен агент коронавирус Sars-CoV-2, причиняващ заболяване COVID-19 📄 Програма за извънреден инструктаж за ограничаване разпространението на COVID-19 на служителите в ИОХЦФ-БАН

Общи нормативни документи

📄 Закон за Българската Aкадемия на Науките 📄 Устав на БАН 📄 Стратегия за развитие на Българската академия на науките 2018 – 2030 📄 Етичен кодекс на служителите в Българската академия на науките 📄 План за насърчаване на равенството между жените и мъжете в Българската академия на науките 📄 Закон за развитие на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) 📄 Правилник за прилагане на ЗРАСРБ 📄 Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН 📄 Постановление № 26 на МС от 13.02.2019 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗРАСРБ 📄 Закон за насърчаване на научната дейност 📄 Процедура при издаване и получаване на дипломи от БАН 📄 Правилник за дейността на Центъра за обучение (ЦО) и Академичния съвет (АС) при Българска Академия на Науките 📄 Правилник за разпределение, разходване и отчитане на субсидията за издръжка на докторантите в БАН

Нормативни документи на ИОХЦФ-БАН

📃 Правилник за устройството и дейността на ИОХЦФ-БАН 📃 Правилник за вътрешния трудов ред в ИОХЦФ-БАН 📃 Правилник за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в ИОХЦФ-БАН 📃 Приложение 1 към Правилника за придобиване на научни степени на ИОХЦФ-БАН 📃 Таблица с показатели и критерии за заемане на академични длъжности и придобиване на научни степени (Obrazec.xlsx) 📃 Комплект декларации и образци за процедури за заемане на академични длъжности и за придобиване на научни степени 📃 Статут на асоцииран член на ИОХЦФ-БАН 📃 Правилник за стопанската дейност, сключване на договори с външни възложители и за отчисленията в ИОХЦФ-БАН 📃 Правилник за провеждане на обучение и практика в ИОХЦФ-БАН 📃 Система за осигуряване на качеството на обучение на докторанти в ИОХЦФ-БАН 📃 Правилник за устройството и дейността на Комисията по академична етика към
ИОХЦФ-БАН
📃 Правила за дейността на Научния съвет на ИОХЦФ-БАН 📃 Правилник за създаване, регистрация, закрила и управление на обектите на интелектуална собственост в ИОХЦФ - БАН 📃 Приложение № 1 към правилника за създаване, регистрация, закрила и управление на обектите на интелектуална собственост в ИОХЦФ - БАН 📃 Вътрешни правила за определяне на размера на работната заплата в ИОХЦФ-БАН 📃 Критерии за разпределение на Компонент 2 от бюджета на ИОХЦФ-БАН за 2022 г. 📃 Стратегия и план за развитие на ИОХЦФ-БАН за периода 2018–2030 г. 📃 План за действие при пожар в ИОХЦФ-БАН 📃 Задължения на личния състав, участващ в пожарогасенето в ИОХЦФ-БАН 📃 План за евакуация на работещите и на пребиваващите на обекта лица при пожар или авария в ИОХЦФ-БАН 📃 Учредителен акт за дейността на ИОХЦФ-БАН (Държавен вестник, брой 66 от 1977 г.)

Специализирани нормативни документи

📃 Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси 📃 Наредба за опасните химични вещества, препарати и продукти, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба 📃 Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси 📃 Закон за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и прекурсорите 📃 Стандартни R- и S- фрази за безопасност на химическите вещества

Бланки на Института може да намерите на нашата подстраница 🌐 Вътрешна информация