Вътрешна информация

Някои документи са налични само във вътрешната мрежа (SharePoint) на Института.

📄 Заповед на Директора на ИОХЦФ-БАН за стартиране на ежегодната атестация

Методика

📄 Актуална методика за провеждане на атестация на служителите в БАН

Бланки

📃 АТЕСТАЦИОННА КАРТА за извършване на междинна атестация на служителите в ИОХЦФ за 2021 г. 📃 Бланка относно участието на служители от ИОХЦФ-БАН в проекти (договори) 📃 Модел за оформяне на данните към Атестационна карта 📃 Модел за подреждане на доказателствен материал за атестация за 2021 г.

Бланки

📃 Бланка на ИОХЦФ-БАН 📃 Бланка на ИОХЦФ-БАН (на английски език) 📃 Бланка за отчет на командировка 📃 Финансов отчет на командировка 📃 Бланка за отчет 📃 Бланка - молба за отпуск 📃 Бланка за проект с БАН-ЦУ и по ЕБР 📃 Финансово предложение за закупуване на разтворители, химикали и
консумативи
📃 Процедура за изпълнение на предложения за поемане на разходи в
ИОХЦФ-БАН
📃 Таблица (time sheet) за отчитане на работата по договори 📃 Примерен доклад за достъп

Образци

📃 Образец на договор между възложител и ИОХЦФ-БАН 📃 Опростен образец на договор между възложител и ИОХЦФ-БАН 📃 Образец на приемо-предавателен протокол 📃 Образец на споразумение за сътрудничество

Разтворители за хроматография


Разтворители за високоефективна течна хроматография (HPLC)
(позиция 1)


Таблица Лабимекс 📃Заявка Лабимекс
Разтворители за газова хроматография с мас-спектрален детектор (GC-MS) и течна хроматография с мас-спектрален детектор (LC-MS)
(позиция 2) Таблица ФОТ 📃Заявка ФОТ

Разтворители за спектрофотометрия
(позиция 3)


Таблица Лабимекс 📃Заявка Лабимекс

Химикали за фин органичен синтез, на биопродукти, стандарти и други реактиви със специалнo предназначение и интермедиати за органичен синтез


Химикали за фин органичен синтез
(позиция 1)


Таблица Лабимекс 📃Заявка Лабимекс
Биопродукти, стандарти и други реактиви със специалнo предназначение
(позиция 2) Таблица Лабимекс 📃Заявка Лабимекс

Интермедиати за органичен синтез
(позиция 3)
Таблица Лабимекс 📃Заявка Лабимекс

Лабораторна стъклария

Лабораторна стъклария
Таблица ФОТ 📃Заявка ФОТ

Обявени конкурси

Обява

За попълване състава на научния екип на проект BG0M2OP001-1.002-0012 „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG0M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“, ИОХЦФ-БАН обявява конкурс за назначаване на петима изследователи (главен асистент, д-р) категория R2, и петима изследователи категория R1.
📆 Срок за подаване на документи: от 17.06.2022 г. до 27.06.2022 г, всеки работен ден от 10:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 16:00 ч. на адрес, гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев“ бл. 9, ет 2, Канцеларията на ИОХЦФ-БАН


Химикали

ХБПЕ

ХПВ

ХЛ

ЯМР

ОСС

СОА

ОРММ

ХТГ

Протоколи от Настоящия НС

📄 Протокол №1 от 13 януари 2022 г. 📄 Протокол №2 от 21 януари 2022 г. 📄 Протокол №3 от 26 януари 2022 г. 📄 Протокол №4 от 09 февруари 2022 г. 📄 Протокол №5 от 24 февруари 2022 г. 📄 Протокол №6 от 24 март 2022 г. 📄 Протокол №7 от 31 март 2022 г. 📄 Протокол №8 от 14 април 2022 г. 📄 Протокол №9 от 28 април 2022 г. 📄 Протокол №10 от 12 май 2022 г.
📄 Протокол №1 от 14 януари 2021 г. 📄 Протокол №2 от 18 януари 2021 г. 📄 Протокол №3 от 27 януари 2021 г. 📄 Протокол №4 от 28 януари 2021 г. 📄 Протокол №5 от 04 февруари 2021 г. 📄 Протокол №6 от 11 февруари 2021 г. 📄 Протокол №7 от 18 февруари 2021 г. 📄 Протокол №8 от 22 февруари 2021 г. 📄 Протокол №9 от 11 март 2021 г. 📄 Протокол №10 от 25 март 2021 г. 📄 Протокол №11 от 15 април 2021 г. 📄 Протокол №12 от 26 април 2021 г. 📄 Протокол №13 от 13 май 2021 г. 📄 Протокол №14 от 20 май 2021 г. 📄 Протокол №15 от 26 май 2021 г. 📄 Протокол №16 от 07 юни 2021 г. 📄 Протокол №17 от 10 юни 2021 г. 📄 Протокол №18 от 16 юни 2021 г. 📄 Протокол №19 от 24 юни 2021 г. 📄 Протокол №20 от 01 юли 2021 г. 📄 Протокол №21 от 15 юли 2021 г. 📄 Протокол №22 от 29 юли 2021 г. 📄 Протокол №23 от 03 септември 2021 г. 📄 Протокол №24 от 13 септември 2021 г. 📄 Протокол №25 от 28 септември 2021 г. 📄 Протокол №26 от 21 октомври 2021 г. 📄 Протокол №27 от 18 ноември 2021 г. 📄 Протокол №28 от 09 декември 2021 г.

Решения

ПРЕДСТОЯЩИ ЗАСЕДАНИЯ

Няма насрочена дата

Предстоящо събрание

📆 Няма насрочена дата

Протоколи от 2020