Вътрешна информация

Някои документи са налични само във вътрешната мрежа (SharePoint) на Института.

📄 Заповед на Директора на ИОХЦФ-БАН за стартиране на атестация за периода 2020-2022 г. 📄 Заповед на Директора на ИОХЦФ-БАН за назначаване на апелативна комисия във връзка с атестацията на служителите в ИОХЦФ

Методика

📄 Методика за провеждане на атестация на служителите в БАН 📄 Атестационна карта на служителите в БАН 📄 Информация за провеждане на междинна атестация на служителите в ИОХЦФ

Бланки

📃 АТЕСТАЦИОННА КАРТА за извършване на атестация на служителите в ИОХЦФ за 2022 г. 📃 АТЕСТАЦИОННА КАРТА на научно-технически персонал в ИОХЦФ за периода 2020-2022 г. 📃 АТЕСТАЦИОННА КАРТА на административен и помощен персонал в ИОХЦФ за периода 2020-2022 г. 📃 Бланка относно участието на служители от ИОХЦФ-БАН в проекти (договори) 📃 Модел за оформяне на данните към Атестационна карта

Бланки

📃 Бланка на ИОХЦФ-БАН 📃 Бланка на ИОХЦФ-БАН (на английски език) 📃 Предложение за командировка в чужбина 📃 Бланка за отчет на командировка 📃 Финансов отчет на командировка 📃 Бланка за отчет 📃 Бланка - молба за отпуск 📃 Бланка за проект с БАН-ЦУ и по ЕБР 📃 Предложение за поемане на разходи от ИОХЦФ-БАН - 2023 📃 Процедура за изпълнение на предложения за поемане на разходи в
ИОХЦФ-БАН
📃 Таблица (time sheet) за отчитане на работата по договори 📃 Примерен доклад за достъп

Образци

📃 Образец на договор между възложител и ИОХЦФ-БАН 📃 Опростен образец на договор между възложител и ИОХЦФ-БАН 📃 Образец на приемо-предавателен протокол 📃 Образец на споразумение за сътрудничество

Разтворители за хроматография


Разтворители за високоефективна течна хроматография (HPLC)
(позиция 1)


Таблица Валерус 📃Заявка Валерус
Разтворители за газова хроматография с мас-спектрален детектор (GC-MS) и течна хроматография с мас-спектрален детектор (LC-MS)
(позиция 2) Таблица Лабимекс 📃Заявка Лабимекс

Разтворители за спектрофотометрия
(позиция 3)


Таблица Лабимекс 📃Заявка Лабимекс

Химикали за фин органичен синтез, на биопродукти, стандарти и други реактиви със специалнo предназначение и интермедиати за органичен синтез


Химикали за фин органичен синтез
(позиция 1)


Таблица Лабимекс 📃Заявка Лабимекс Сключен договор по позиция 1
Биопродукти, стандарти и други реактиви със специалнo предназначение
(позиция 2) Таблица Лабимекс 📃Заявка Лабимекс Сключен договор по позиция 2

Интермедиати за органичен синтез
(позиция 3)
Таблица Лабимекс 📃Заявка Лабимекс

Заявка за реактиви със специално предназначениеЗаявка за реактиви със специално предназначение

Материали за хроматография и електрофореза


Материали за колонна и тънкослойна хроматография (позиция 1)

Таблица ФОТ 📃Заявка ФОТ
Стационарни фази за анионобменна и елиминираща по размери хроматография (позиция 2)
Таблица ЛКБ ФЕРТРИЙБС ГМБХ 📃Заявка ЛКБ ФЕРТРИЙБС ГМБХ
Материали за хроматография чрез твърдофазна екстракция

Таблица ФОТ Заявка ФОТ
Материали за двудименсионална електрофореза

Таблица
Медикъл
Заявка Медикъл

Разтворители и общи химикали

Разтворители (позиция 1)
Таблица Валерус 📃Заявка Валерус
Общи химикали (позиция 2)
Таблица Валерус 📃Заявка Валерус

Лабораторни материали от гума, пластмаса, хартия и метал


Стандартни лабораторни материали от гума, пластмаса, хартия и метал (позиция 1)

Таблица Валерус 📃Заявка Валерус
Лабораторни материали от гума, пластмаса, хартия и метал за клетъчни култури, центрофугиране и ултрафилтрация (позиция 2)
Таблица ФОТ 📃Заявка ФОТ
Лабораторни материали от гума, пластмаса, хартия и метал за автоматична система за течна екстракция, съвместими с Q-Cup “EDGE” (позиция 3)

Таблица СПЕКТРОТЕХ Заявка СПЕКТРОТЕХ

Стандартна лабораторна апаратура


Aпаратура за разбъркване и нагряване
(позиция 1)


Таблица Лабимекс Техническо предложение 📃Заявка Лабимекс
Апаратура за работа под вакуум
(позиция 2)


Таблица Лабприм Техническо предложение 📃Заявка Лабприм

Апаратура за измерване и регистриране
(позиция 3)


Таблица Лабимекс 📃Заявка Лабимекс

Периодична доставка на течен азот


Закупуване на течен азот

📃Заявка

Лабораторна стъклария

Лабораторна стъклария
Таблица ФОТ 📃Заявка ФОТ

Химикали

ХБПЕ

ХПВ

ХЛ

ЯМР

ОСС

СОА

ОРММ

ХТГ

Протоколи от Настоящия НС

📄 Протокол №6 от 19 март 2024 г. 📄 Протокол №7 от 28 март 2024 г. 📄 Протокол №8 от 16 април 2024 г. 📄 Протокол №9 от 09 май 2024 г.
📄 Протокол №1 от 14 януари 2021 г. 📄 Протокол №2 от 18 януари 2021 г. 📄 Протокол №3 от 27 януари 2021 г. 📄 Протокол №4 от 28 януари 2021 г. 📄 Протокол №5 от 04 февруари 2021 г. 📄 Протокол №6 от 11 февруари 2021 г. 📄 Протокол №7 от 18 февруари 2021 г. 📄 Протокол №8 от 22 февруари 2021 г. 📄 Протокол №9 от 11 март 2021 г. 📄 Протокол №10 от 25 март 2021 г. 📄 Протокол №11 от 15 април 2021 г. 📄 Протокол №12 от 26 април 2021 г. 📄 Протокол №13 от 13 май 2021 г. 📄 Протокол №14 от 20 май 2021 г. 📄 Протокол №15 от 26 май 2021 г. 📄 Протокол №16 от 07 юни 2021 г. 📄 Протокол №17 от 10 юни 2021 г. 📄 Протокол №18 от 16 юни 2021 г. 📄 Протокол №19 от 24 юни 2021 г. 📄 Протокол №20 от 01 юли 2021 г. 📄 Протокол №21 от 15 юли 2021 г. 📄 Протокол №22 от 29 юли 2021 г. 📄 Протокол №23 от 03 септември 2021 г. 📄 Протокол №24 от 13 септември 2021 г. 📄 Протокол №25 от 28 септември 2021 г. 📄 Протокол №26 от 21 октомври 2021 г. 📄 Протокол №27 от 18 ноември 2021 г. 📄 Протокол №28 от 09 декември 2021 г.

Решения

ПРЕДСТОЯЩИ ЗАСЕДАНИЯ

Няма насрочена дата

Предстоящо събрание

📆 Няма насрочена дата

Протоколи от 2020