Текущи проекти

Финансираща организация: Министерство на образованието и науката Тема на проекта: Разпределена инфраструктура от центрове за производство и изследване на нови материали и техните приложения за консервация, достъп и е-съхранение на артефакти (археологически, фолклорни) Период на изпълнение: от 2018 Контактно лице от ИОХЦФ-БАН: проф. Павлета Шестакова Официална страница

Наименование на проекта: Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“, BG05M2OP001-1.002-0012-C01 Финансираща организация: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове Период на изпълнение: 30 март 2018 г. – 30 ноември 2023 г. Контактно лице от ИОХЦФ-БАН: проф. дн Владимир Димитров

Наименование на проекта: "Национален център по мехатроника и чисти технологии", BG05M2OP001-1.001-0008 Финансираща организация: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове Период на изпълнение: 28 февруари 2018 – 31 декември 2023 г. Контактно лице от ИОХЦФ-БАН: проф. д-р Маргарита Попова

Наименование на проекта: Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика” (Clean&Circle), BG05M2OP001-1.002-0019 Финансираща организация: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове Период на изпълнение: 30 март 2018 г. – 30 ноември 2023 г. Контактно лице от ИОХЦФ-БАН: проф. дн Павлинка Долашка

Наименование на програмата: Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед) Финансираща организация: Министерство на образованието и науката Период на изпълнение: декември 2021 г. Контактно лице от ИОХЦФ-БАН: проф. дн Павлинка Долашка Официална страница

Наименование на програмата: Нисковъглеродна енергия за транспорта и бита - ЕПЛЮС Финансираща организация: Министерство на образованието и науката Период на изпълнение: 31 декември 2020 г. Контактно лице от ИОХЦФ-БАН: проф. д-р Маргарита Попова Официална страница

Наименование на програмата: Здравословни храни за силна биоикономика и качество на живот Финансираща организация: Министерство на образованието и науката Период на изпълнение: декември 2021 г. Контактно лице от ИОХЦФ-БАН: член-кор. проф. дн Вася Банкова Официална страница

Наименование на програмата: Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука (ВИХРЕН) - Проект за Установен изследовател Тема на проекта: Регеоселективен катализ чрез нековалентен контрол: получаване на ценни химически продукти чрез отдалечено C-H функционализиране (ReCat4VALUE) Финансираща организация: Министерство на образованието и науката; Фонд "Научни изследвания" Период на изпълнение: 60 месеца Ръководител: доц. д-р Свилен Симеонов

Конкурс (тип на конкурса и година): Финансиране на фундаментални научни изследвания - 2017 Тема на проекта: Нови азотни хетероциклени луминофори с вътрешномолекулен пренос на протон и техни комплекси за съвременната биомедицина Период на изпълнение:2017-2021 Ръководител: доц. д-р Снежанка Бакалова Официална страница
Конкурс (тип на конкурса и година): Финансиране на фундаментални научни изследвания - 2018 Тема на проекта: ЯМР спектроскопия с in situ облъчване при дизайн на нови функционални материали Период на изпълнение:2018-2021 Ръководител: проф. д-р Николай Василев Официална страница
Конкурс (тип на конкурса и година): Финансиране на научни изследвания в приоритетните области - 2018 Тема на проекта: Фталоцианинови фотосенсибилизатори срещу микробната резистентност Период на изпълнение: 2018-2021 Ръководител: доц. д-р Ваня Мантарева
Конкурс (тип на конкурса и година): Финансиране на научни изследвания в приоритетните области - 2018 Тема на проекта: Иновативни фотодинамични методи за въздействие върху стволови клетки култивирани от глиобластомни тумори Период на изпълнение: 2018-2021 Ръководител: доц. д-р Иван Ангелов
Конкурс (тип на конкурса и година): Финансиране на научни изследвания в приоритетните области - 2018 Тема на проекта: Нови био-оптически методи за определяне на химическа и конформационна реорганизация на колаген-базирани тъканни структури ин витро и ин виво Период на изпълнение: 2018-2021 Ръководител: доц. д-р Иван Ангелов
Конкурс (тип на конкурса и година): Финансиране на научни изследвания в приоритетните области - 2018 Тема на проекта: Полифорфизъм на Ангиотензин I конвертиращия ензим (АСЕ): Изследване на някои биологични функции чрез нови природни и синтетични инхибитори Период на изпълнение: 2018-2021 Ръководител: доц. д-р Иванка Стойнева
Конкурс (тип на конкурса и година): Финансиране на фундаментални научни изследвания - 2019 Тема на проекта: Моделиране на натрупването на вторични метаболити чрез насочване на морфогенеза ин витро: получаване на растителни компоненти с потенциална противоракова активност от мурсалски чай, бял пелин и видове кантарион Период на изпълнение:декември 2019 – декември 2022 Ръководител: доц. д-р Калина Данова Номер или акроним на проекта: КП-06-Н39/6 от 09.12.2019

ЕБР

Тема на проекта: Ръководител: Период на изпълнение:

Тема на проекта: Ръководител: Период на изпълнение:

Европейски мрежи