Профил на купувача

Профилът на купувача на ИОХЦФ-БАН в ЦАИС ЕОП е https://app.eop.bg/buyer/12716

Обявени (отворени) обществени поръчки и възлагания

ИОХЦФ-БАН участва в открита процедура по съвместно възлагане: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж за нуждите на Център по компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, проект BG05M2OP001-1.002-0019, финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, която е публикувана на профила на купувача на възложителя СУ "Св. Климент Охридски" на адрес: https://app.eop.bg/today/90619.

Възложени обществени поръчки и възлагания

ОБЯВА

Публично състезание (референтен № 893601) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на външен екип за управление за осъществяване на дейности по управление на проект за създаване на Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“".

ОБЯВА

Открита процедура (референтен № 896655) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на комплексна научна апаратура за анализиране на химичния състав на различни органични отпадъци, анализи на замърсители на води и на биологично активни вещества от отпадни води",
Обособени позиции: 7 (седем)

ОБЯВА

Обява (референтен № 9087061) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на уреди за разбъркване, нагряване, охлаждане и дестилация за нуждите на Институт по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на науките".

ОБЯВА

Обява за (референтен № 9089923) събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на персонални компютри, монитори, лаптопи и работни станции за нуждите на ИОХЦФ-БАН.
Обособени позиции: 4 (четири):
Обособена позиция 1: "Доставка на персонални компютри, монитори и лаптопи",
Обособена позиция 2: "Доставка на работна станция тип „А“,
Обособена позиция 3: "Доставка на работна станция тип „Б“,
Обособена позиция 4: "Доставка на 2 работни станции тип „В“ и 5 монитора".

ОБЯВА

Обява за (референтен № 9090282) събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодична доставка на разтворители и общи химикали за нуждите на Институт по органична химия с Център по фитохимия, Българска академия на науките"
Обособени позиции: 2 (две):
Обособена позиция № 1 - Доставка на разтворители, съдържаща 48 продукта.
Обособена позиция № 2 - Доставка на общи химикали, съдържаща 55 продукта.

ОБЯВА

Обява (референтен № 927503) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на FTIR Инфрачервен спектрометър".

ОБЯВА

Открита процедура (референтен № 940286) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на течнохроматографски системи за химично профилиране на смеси от природни продукти, разделяне, качествено и количествено определяне на природни и синтетични съединения

ОБЯВА

Открита процедура (референтен № 949569) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на газхроматографски системи за химично профилиране на смеси от природни продукти, разделяне, качествено и количествено определянe на природни и синтетични съединения

ОБЯВА

Обява (референтен № 963076) за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявяване с предмет: „Доставка на работна станция

ОБЯВА

Обява (референтен № 9097473 и удължение 9097927) за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП, с предмет: „Доставка на уреди за дестилация, нагряване, подаване на компресиран въздух, измерване на pH и измерване в близката ИЧ област за нуждите на Институт по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на науките

ОБЯВА

Открита процедура (референтен № 949800) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на топлинна енергия за нуждите на Института по органична химия с център по фитохимия“

ОБЯВА

Обява (референтен № 967207) възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на FTIR Инфрачервен спектрометър

ОБЯВА

Обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 1 бр. муфелна пещ

ОБЯВА

Обява (референтен № 9099621) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Модернизация на сървър и мрежа за достъп до аналитичната апаратура и поддържане на бази данни"

ОБЯВА

Обява (референтен № 971693) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химикали за фин органичен синтез, на биопродукти, стандарти и други реактиви със специалнo предназначение и интермедиати за органичен синтез

ОБЯВА

Обява (референтен № 973186) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на разтворители за хроматография", разделен в 3 (три) обособени позиции, както следва:
Позиция 1 - Периодична доставка на разтворили за високоефективна течна хроматография (HPLC),
Позиция 2 - Периодична доставка на разтворили за газова хроматография с мас-спектрален детектор (GC-MS) и течна хроматография с мас-спектрален детектор (LCMS),
Позиция 3 - Периодична доставка на разтворили за спектрофотометрия

ОБЯВА

Обява (референтен № 974942) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лабораторна стъклария за нуждите на ИОХЦФ-БАН

ОБЯВА

Обява (референтен № 979555) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на комплексна апаратура за модернизация на лабораторната среда и провеждане на органични синтези, екстракции на природни съединения, разделяне на комплексни смеси от природни и синтетични съединения, изпаряване на разтворители и получаване на сухи екстракти и индивидуални природни и синтетични съединения"

Приключени обществени поръчки и възлагания

ОБЯВА

Обществена поръчка по ЗОП: ИОХ-ЦФ открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нетна електрическа енергия на ниво средно напрежение и избор на координатор на балансираща група при условията на либерализиран пазар за нуждите на Институт по органична химия с Център по фитохимия към БАН”".

ОБЯВА

Открита процедура (референтен № 861018) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на външен екип за управление за осъществяване на дейности по управление на проект за създаване на Център за компетентност № BG05M2OP001-1.002-0012-C02 „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти".
(прекратена)

ОБЯВА

Обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на химикали и разтворители за нуждите на Института по органична химия с център по фитохимия към Българска академия на науките”

ОБЯВА

Обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на разтворители и химикали за нуждите на Института по органична химия с център по фитохимия към Българска академия на науките”

ОБЯВА

Обществена поръчка по ЗОП: ИОХ-ЦФ открива процедура за възлагане на обществена поръчка с публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител по реда на Глава Осма "а" от ЗОП за сключване на договор с предмет: "Доставка на химикали и разтворители за нуждите на Институт по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на науките"

ОБЯВА

Открита процедура (референтен № 882064) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на комплексна научна апаратура за анализиране на природни продукти, получени от лечебни и ароматични растения и отпадъци от преработката им".
Обособени позиции: 7 (седем)
(прекратена)

ОБЯВА

Обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на разтворители и общи химикали за нуждите на Института по органична химия с център по фитохимия към Българска академия на науките”.

ОБЯВА

Открита процедура (референтен № 889404) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на комплексна научна апаратура за анализиране на природни продукти, получени от лечебни и ароматични растения и отпадъци от преработката им"
Обособени позиции: 7 (седем)

ОБЯВА

Обява за (референтен № 9089478) събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на персонални компютри, монитори, лаптопи и работни станции за нуждите на ИОХЦФ-БАН".
(прекратена)

ОБЯВА

Обява за (референтен № 9091296) събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на уреди за дестилация, центрофугиране и измерване точка на топене за нуждите на Институт по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на науките".

ОБЯВА

Открита процедура (референтен № 942303) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апарат за определяне на специфична повърхност, обем, размер на порите и разпределение на порите по размер

ОБЯВА

Открита процедура (референтен № 938682) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютърна техника за нуждите на Институт по органична химия с Център по фитохимия за изпълнение на проект №BG05M2OP001-1.00-0008 за създаване на „Национален център по мехатроника и чисти технологии“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОП НОИР)“
Обособени позиции: 3 (три):
Позиция 1: Доставка на изчислителна система от автономни сървърни нодове – 1 брой GPU базиран сървър/работна станция
Позиция 2: Доставка на изчислителна система от автономни сървърни нодове – СPU сървъри/работни станции – 3 броя
Позиция 3: Доставка на работна станция.

ОБЯВА

Открита процедура (референтен № 888775) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на научна апаратура за анализиране на ценни химични продукти, получени чрез чисти технологии"
Обособени позиции: 2 (две)

ОБЯВА

Открита процедура (референтен № 897292) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на комплексна апаратура за синтетични модификации на екстракти от природни съединения и техни аналози и последващо лиофилизиране"

ОБЯВА

Обява (референтен № 924078) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на комплексна аналитична система, състояща се от ултра-високо ефективен течен хроматограф с детектор масспектрометър с висока разделителна способност".

ОБЯВА

Обява (референтен № 927508) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на аналитична апаратура за определяне на вода в диапазона от 0.01% до 100% по метода на Карл Фишер и аналитична апаратура за определяне на окислителна стабилност на масла и мазнини".
Обособени позиции: 2 (две)

ОБЯВА

Обява за (референтен № 9086743) събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодична доставка на специални реактиви за нуждите на Институт по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на науките".

ОБЯВА

Обява за (референтен № 9086742) събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодична доставка на химикали за фин органичен синтез за нуждите на Институт по органична химия с Център по фитохимия, Българска академия на науките".

ОБЯВА

Обява (референтен № 913167) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на спектрометър за Ядрен Магнитен Резонанс за анализ на природни продукти от лечебни и ароматични растения, отпадъци от преработката им и формулировки от тях".

ОБЯВА

Обява (референтен № 932307) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на научна апаратура за характеризиране на материали, използвани за разработка на чисти технологии".
Обособени позиции: 2 (две)

ОБЯВА

Обява за (референтен № 9086132) събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници, при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Института по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на науките".

ОБЯВА

Обява (референтен № 981513) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на изчислителна система от автономни сървърни нодове – 1 брой GPU базиран сървър/работна станция"

ОБЯВА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, с настоящото ви информираме, че на основание чл. 8 от ЗОП е подписано СПОРАЗУМЕНИЕ за съвместно възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на активна електрическа енергия и изпълнение функциите на координатор на стандартна балансираща група за нуждите на БАН и самостоятелните звена на БАН". Процедурата е обявена по чл.20, ал. 1, т.1 буква „б” от ЗОП. Провеждането на процедурата ще се осъществи от БАН-администрация, като разглеждането и оценката на офертите ще бъде извършено от определена със заповед на Председателя на БАН комисия. Преписка за обществената поръчка е създадена и поддържана в Профила на купувача на Интернет сайта на БАН http://www.bas.bg/%d0%be%d0%bf-3-2/