Обяви и новини

Млад фитохимик на годината

С решение на Управителния съвет на Българското фитохимично сдружение, срокът за кандидатстване по Националния конкурс за наградата „Млад фитохимик на годината“ се удължава до 31 май 2022 г., вкл.

Млад фитохимик на годината

Българското фитохимично сдружение обявява за пета поредна година Национален конкурс за наградата „Млад фитохимик на годината“.
Статут на конкурса и правилник за наградата
можете да намерите тук, а обявата - тук

ИТ инфраструктура

Днес, 21.01.2022 г. поради проблем с едно от комуникационните устройства ИТ инфраструктурата на Института, за кратко време нямаше достъп до Интернет, което се отрази и на няколко други услуги, като например VPN. Електронната поща не бе засегната.
Проблемът бе отстранен и от 10:30 всички услуги са възстановени.
Моля, при установяване на подобен проблем да пишете на: IT.Services@orgchm.bas.bg

Звено за ИТ услуги

SONIX

Уважаеми колеги,
Моля, при попълване на данни в SONIX, да използвате този линк, поради наличие на злонамерен сайт (phishing site).

Награда

Младият ни колега инж. Георги Гергинов от лаборатория „Органичен синтез и стереохимия“ завърши с отличие обучението си в магистърска степен в ХТМУ – София, за което беше награден на церемония, състояла се на 10.12.2021 г. в зала „Проф. д-р Асен Златаров“.

Събрание

Запис от събранието на Института по Органична химия с Център по фитохимия-БАН, на което беше представена новата мрежа на Института, може да намерите тук.


Обяви, свързани с процедури и конкурси по ЗРАСРБ може да намерите на нашата подстраница 🌐 Процедури и конкурси

Награда

Гл. ас. д-р Атанас Курутос (лаб. ОСС) беше отличен с награда в националния конкурс "Изявен млад учен в областта на органичната химия" на името на академик Иван Юхновски.

ИОХЦФ-БАН

Институтът по органична химия с Център по фитохимия заема трета позиция сред българските организации, влезли в подбора на SCImago (SIR) за отминалата година. Институтът е отличен и с най-силно изразената ориентация към приложна наука в страната.

Обява

Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ–БАН) обявява конкурс за заемане на академичната длъжност "асистент" - 1 брой в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, по професионално направление 4.2 Химически науки, научна специалност „Органична химия“ за нуждите на лаб. “Органични реакции върху микропорести материали“
Срок за подаване на документи - 1 (един) месец от публикуването на обявата на интернет-страницата на Институтът по органична химия с Център по фитохимия - БАН (от 21.07.2021 г. до 21.08.2021 г.)
Справки и документи – в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, ☎ (02)872 48 17

Покана по проект BG05M2OP001-1.002-0012

На 24.06.2021 г. от 15:00 часа в Биологически факултет към СУ „Св. Климент Охридски“, ще се състои официалнa церемония по откриване на Лабораторен комплекс към Департамент „Биоактивност на продукти”.

НП „Млади учени и постдокторанти“

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Управителният съвет на БАН на свое заседание от 20 май 2021 г., Протокол № 10, т. 7 обявява допълнителна конкурсна процедура само за модул „Млади учени“ от Националната програма „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от МОН. Срокът за изпълнение на работната програма е 6 месеца (до края на Декември 2021 г.).

Нови кандидати по модул „Млади учени“ могат да се включат по реда от предишните години.
Редовни докторанти нямат право на участие в програмата.


Кандидатите могат да намерят документите за кандидатстване на страницата на ИОХЦФ тук. Моля да обърнете внимание на изработените от комисията и одобрени от НС карти с информация за кандидатите.

Напомняме Ви, че:
· Назначените по програмата млади учени трябва да отговарят за целия период на назначението си на дефиницията за „млад учен“, разписана в ЗННИ, а именно лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването й (счита се от датата на протокола на държавната изпитна комисия).
· Документите за кандидатстване се подават на по електронен път (документите с оригинални подписи да бъдат сканирани). Всички документи, представени от кандидатите трябва да бъдат описани в информационната карта и представени като file.pdf подредени по номер и име, както и в директории, отговарящи на описа.
· Данните за публикационната дейност и цитатите (без автоцитати) да се представят в електронен формат, подредени по номера.
· Данните за участие в научни форуми трябва да се представят в електронен формат, подредени по номера. Участията в конференции да се докажат със сканирани титулна страница на книжката и абстракт. При изнасяне на устни доклади да се сканира и програмата на конференцията като доказателствен материал.

Крайният срок за подаване на документите е 14.06.2021 г. до 17:00 часа на e-mal адрес: office@orgchm.bas.bg с копие до Kalina.Alipieva@orgchm.bas.bg

Обява

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН отдава под наем помещение /стая/ № 212 с обща площ 22 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, етаж 2.
Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 4.70 евро за кв. м. Общата наемна цена е 103.40 /Сто и три и 0.40/ евро. В цената не е включен ДДС.
Срок за подаване на офертите с предложена цена от кандидатите – 28.06.2021 г. Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 02 9606 115, 02 8731016.


За жените в науката

СУ „Св. Климент Охридски“, Националната комисия за ЮНЕСКО в България и L'Oreal България обявяват научен конкурс „За жените в науката“ 2021

НАГРАДА "акад. Богдан Куртев"

ИОХЦФ-БАН обявява конкурс за награда „Акад. Богдан Куртев“ за „Научно постижение в областта на органичната химия“.
📆 Краен срок за подаване на документите: 15.09.2021 г

ОБЯВА (Mехатроника и чисти технологии)

Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявава конкурс за Проект BG05M2OP001-1.002-0012 за изграждане на Център за върхови постижения: „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020 г.“ (ОП НОИР), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, набира трима изследователи с научна степен и един изследовател без научна степен, за попълване на научния екип за изпълнение на проекта
📆 Срок за подаване на документи:от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г.

Обява

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН отдава под наем помещение /стая/ № 110 с обща площ 22 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, етаж 1. Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 4 евро за кв. м. Общата стойност на началната наемна цена е 88.00 /осемдесет и осем/ евро. В цената не е включен ДДС.
Срок за подаване на офертите с предложена цена от кандидатите – 29.03.2021 г.
Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 02 9606 115, 02 8731016


Млад фитохимик на годината

Българското фитохимично сдружение обявява за четвърта поредна година Национален конкурс за наградата „Млад фитохимик на годината“.
Статут на конкурса и правилник за наградата
можете да намерите тук, а обявата - тук

Конкурс на името на акад. Иван Юхновски

Химикотехнологичният и металургичен университет и Съюзът на химиците в България обявяват ежегоден национален конкурс на името на акад. Иван Юхновски „Изявен млад учен в областта на органичната химия“ за 2021 г.

Обява

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН отдава под наем помещения:
1. Помещение /стая/ № 202 с обща площ 25 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, етаж 2.
2. Помещение /стая/ № 212 с обща площ 22 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, етаж 2.
Началната месечна наемна цена на площта на помещенията е левовата равностойност на 4.50 евро за кв. м. Общата стойност на началната наемна цена за стая 202 е 112.50 /Сто и дванадесет и 0.50/ евро , а за стая 212 – 99.00 /деветдесет и девет/ евро . В цената не е включен ДДС.
Срок за подаване на офертите с предложена цена от кандидатите – 25.05.2021г. Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 02 9606 115, 02 8731016.


GWB

Институтът по органична химия с център по фитохимия се включи за трети път в организираната от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC) в световен мащаб закуска “Global Women’s Breakfast”, която се състоя на 9 февруари 2021 г. в интервала 10:30 – 11:30 ч. Предвид усложнената обстановка в световен мащаб, срещата се проведе дистанционно през работното пространство Microsoft Teams. Учени от института представиха основната част от закупената в рамките на оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ научна апаратура и нейните възможности. Програмата можете да намерите тук , а презентациите - тук

ОБЯВА (Clean&Circle)

Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН обявава конкурс за попълване състава на екипа на проект BG05M2OP001-1.002-0019 Център за компетентност: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle)“; по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M20P001-1.00 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“.
📆 Срок за подаване на документи:от 08.03.2021 г. до 15.03.2021 г

АТЕСТАЦИЯ

Уважаеми колеги,
Материалите за атестацията (Атестационни карти, информация и други документи) можете да намерите тук

ННП „Млади учени и постдокторанти“

Уважаеми колеги,
Класирането на кандидатите за участие в трети етап на ННП „Млади учени и постдокторанти“ на МОН може да намерите тук

ИОХЦФ-БАН

Фиpма Апифаpм пycка на пазаpа пpополиcов пpепаpат без никакво cъдъpжание на етанол, разработен от интеpдиcциплинаpен екип от БАН - група, ръководена от чл.-кор. проф. дхн Вася Банкова (ИОХЦФ-БАН) и група на проф. Петър Петров (ИП-БАН)


Обява

ИОХЦФ - БАН отдава под наем лаборатория № 9, с обща площ от 22.5 кв. м. и складово помещение/неработеща камера/ от 24 кв. м. на етаж /-1/, адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9. Началната месечна наемна цена е в размер на левовата равностойност на 3.00 /три/ евро за кв. м за лаборатория № 9 и 2 /две/ евро за складовото помещение или общо 115.50 (сто и петнадесет и 0.50) евро, по фиксинга на БНБ в деня на плащането. В стойността не е включен ДДС.
Срок за подаване на офертите от кандидатите – 07.02.2021 г.
Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - БАН, гр. София, ул. "Академик Георги Бончев" бл.9, ет.2, стая 206, тел. 0878 940 368.

Млади учени и постдокторанти

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Започва кампанията за кандидатстване за трети и последен етап на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ на МОН.

От информацията, която изискахме стана ясно, че на този етап ще се финансират кандидати само за модул „Млади учени“ и вече одобрените постдокторанти от предишните етапи. За целта кандидатите трябва да отговарят на условията по тази програма, а именно:

• Назначените по програмата млади учени трябва да отговарят за целия период на назначението си на дефиницията за „млад учен“, разписана в ЗННИ, а именно лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването й (счита се от датата на протокола на държавната изпитна комисия).

• Назначените по програмата постдокторанти трябва да отговарят на дефиницията за „постдокторант“ за целия период на назначението по програмата, разписани в ЗННИ, а именно учен, който е придобил първа образователна и научна степен „доктор“, но не повече от 5 години след придобиването й (счита се от датата, на която дисертационният труд е защитен успешно).

Млади учени, участващи в настоящия (трети) етап на програмата, които продължават да отговарят на условието за "млад учен", е необходимо да представят пред НС отчет за работата си през настоящия етап (по зададения модел) и актуализирана програма за следващия етап, които ще се оценяват от НС.

Постдокторанти, които продължават да отговарят на условието за „постдокторант“ подават отчет за работата за настоящия етап (по зададения модел) и актуализирана програма за следващия етап, които ще се оценяват от НС.

Нови кандидати по модул „Млади учени“ могат да се включат по реда от предишните години.

Редовни докторанти нямат право на участие в програмата.

Кандидатите могат да намерят условията и документите за кандидатстване тук. Моля да обърнете внимание на изработените от комисията и одобрени от НС карти с информация за кандидатите по двата модула.

Напомняме Ви, че:

• Документите за кандидатстване и в двата модула се подават на електронен носител (документите с оригинални подписи да бъдат сканирани). Всички документи, представени от кандидатите трябва да бъдат описани в информационната карта и представени като file.pdf подредени по номер и име, както и в директории, отговарящи на описа.
• Данните за публикационната дейност и цитатите (без автоцитати) да се представят в електронен формат, подредени по номера.
• Данните за участие в научни форуми трябва да се представят в електронен формат, подредени по номера. Участията в конференции да се докажат със сканирани титулна страница на книжката и абстракт. При изнасяне на устни доклади да се сканира и програмата на конференцията като доказателствен материал.
• Благодарностите към публикуваните резултати трябва да съдържат следния текст, подаден ни от МОН: This work was supported/(partially supported) by the Bulgarian Ministry of Education and Science under the National Research Programme “Young scientists and postdoctoral students” approved by DCM # 577 / 17.08.2018 and by…..(ако има друг проект).

Крайният срок за подаване на документите е 04.02.2021 г. до 17.00 часа на e-mal адрес: office@orgchm.bas.bg с копие до Kalina.Alipieva@orgchm.bas.bg


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
във връзка с провеждащата се кампания за кандидатстване за втори етап на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ на МОН ви предоставяме картите за оценка на кандидатите. Едната карта включва показателите, по които ще бъдат оценявани участващите в настоящия етап на програмата, а другата – показателите за новите кандидати.

COVID-19

Във връзка с Решение № 855 на Министерския съвет от 25.11.2020 г се удължава срока на действието на заповеди № РД-09-97/15.05.2020г. и № РД-09-97-1/15.05.2020г. на Директора на ИОХЦФ считано от 01.12.2020г. до 31.01.2021г.

Отчет

Уважаеми колеги,
Проектът за отчет на ИОХЦФ-БАН можете да намерите тук

ОП

От 23.07.2020 г., може да се купува по следните позиции:

1. ОП „Доставка на химикали за фин органичен синтез, на биопродукти, стандарти и други реактиви със специалнo предназначение и интермедиати за органичен синтез“
Обособена позиция 2 – Периодична доставка на биопродукти, стандарти и други реактиви със специално предназначение; фирма ФОТ ООД

2. ОП „Доставка на разтворители за хроматография“
Обособена позиция 2 – Периодична доставка на разтворители за газова хроматография с мас-спектрален детектор (GC-MS) и течна хроматография с мас-спектрален детектор (LC-MS); фирма ФОТ ООД
Обособена позиция 3 – Периодична доставка на разтворители за спектрофотометрия; фирма ФОТ ООД

3. ОП „Доставка на лабораторна стъклария за нуждите на ИОХЦФ-БАН”; фирма ФОТ ООД

Можете да намерите пояснения във връзка с поръчки на продукти и бланки тук


ИОХЦФ-БАН

Уважаеми колеги,
Във връзка с предстоящите коледни и новогодишни празници е издадена заповед РД-09-363/02.12.2020 г. на Директора на ИОХЦФ-БАН. Заповедта можете да намерите тук

Обява

Институт по органична химия с център по фитохимия отдава под наем гаражна клетка № 5 с обща площ 15 кв.м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9. Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 2.60 евро за кв. м.. В помещението няма електричество и вода. Общата стойност на началната наемна цена е 39.00 /Тридесет и девет/ евро. В цената не е включен ДДС.
Срок за подаване на офертите от кандидатите – 20.01.2021 г.
Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - БАН, гр. София, ул. "Академик Георги Бончев" бл.9, ет.2, стая 206, тел. 02 9606 112, 0878 940 368.
Договор за наем ще бъде сключен с кандидата, предложил най-висока цена.


КОНКУРС

Съюзът на химиците в България обявява осемнадесетия поред ежегоден национален конкурс за наградата „Проф. Ив. Шопов” за 2021 г.:„ Изявен млад учен в областта на полимерите”. Наградата се дава на млад български учен, на възраст до 35 г., за изследвания в областта на полимерната наука.

ИОХЦФ-БАН

Уважаеми колеги,
Документи, свързани с процедурата по избор на директор на ИОХЦФ-БАН, можете да намерите тук


DAAD

Германската служба за академичен обмен (DAAD) предлага изследователски стипендии за 2021-2022 година. Повече информация за видовете стипендии и условията за кандидатстване може да намерите тук и тук.


Постижение

Гл. ас. д-р Ивалина Трендафилова от Лаборатория “ОРММ”, ИОХЦФ-БАН, беше сред шестте номинирани кандидата за Националната награда „13 века България“ за подкрепа на млади таланти в съвременното изкуство и наука.


Acd Labs

Колеги,
След смяната на DNS сървъра acdlabs.orgchm.bas.bg вече не е синоним на at117b.orgchm.bas.bg и за да работи AcdLabs трябва да се направи следното:
От All programs --> Acdlabs... --> Licensing --> License server --> register се задава: at117b.orgchm.bas.bg вместо acdlabs.orgchm.bas.bg.


COVID-19

Във връзка с Решение № 673 на Министерския съвет от 25.09.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка се удължава срока на действието на заповеди № РД-09-97/15.05.2020г. и № РД-09-97-1/15.05.2020г. на Директора на ИОХЦФ считано от 01.10.2020 г. до 30.11.2020 г.


ECOLOGICAL PRODUCTS FOR HEALTH

От 04 до 08 октомври 2020 г. във Велинград, България ще се проведе научна конференция "ECOLOGICAL PRODUCTS FOR HEALTH", организирана от ННП "Bio Active Med" и „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика” (Clean&Circle).


Обява

Институтът по органична химия с Център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ–БАН) обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020/2021 г., по професионално направление 4.2 Химически науки, научни специалности "Органична химия" и "Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества". Срок за подаване на документи:от 14.08.2020 г. до 14.10.2020 г. Повече информация можете да намерите тук


ФНИ

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в три конкурса:
„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г.“;
„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 г.“;
„Конкурс по Национална научна програма Петър Берон. Наука и иновации с Европа.“ – 2020 г.
Информация и срокове за подаване на проектните предложения можете да намерите тук


COVID-19

Във връзка с Решение № 609 на Министерския съвет от 28.08.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка се удължава срока на действието на заповеди № РД-09-97/15.05.2020г. и № РД-09-97-1/15.05.2020г. на Директора на ИОХЦФ до 30.09.2020г.


Обява

Институт по органична химия с център по фитохимия отдава под наем /помещение – бюфет/ барче с обща площ 44 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9. Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 3.00 евро за кв. м. Общата стойност на началната наемна цена е 132.00 /сто тридесет и две/ евро. В цената не е включен ДДС.
Срок за подаване на офертите от кандидатите – до 17:30 часа на 31.08.2020 г.
Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 02 9606 115, 02 8731016.
Молбите могат да бъдат подадени и на e-mail:office@orgchm.bas.bg
Кандидатите трябва да получат входящ номер. Договор за наем ще бъде сключен с кандидата, предложил най-висока цена.


Извънредна епидемична обстановка

Във връзка с Решение № 525 на Министерския съвет от 30.07.2020 г. за удължаване срока на извънредната епидемична обстановка и във връзка със заповеди № РД-01-446/31.07.2020г. и № РД-01-447/31.07.2020г. на Министъра на здравеопазването се удължава срока на действието на заповеди № РД-09-97/15.05.2020г. и № РД-09-97-1/15.05.2020г. на Директора на ИОХЦФ до 31.08.2020г.


Обява

Институт по органична химия с център по фитохимия отдава под наем помещение /стая/ № 110, адрес гр. София, ул. "Акад. Георги Бончев", бл. 9, ет. 1 с площ 22 кв.м.. Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 4.20 евро за кв. м. Общата стойност на началната наемна цена е 92.40 /деветдесет и две и 0.40/ евро по фиксинга на БНБ в деня на плащането. В стойността не е включен ДДС.
Срок за подаване на офертите от кандидатите – 11.08.2020 г.
Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - БАН, гр. София, ул. "Академик Георги Бончев" бл.9, ет.2, стая 206, тел. 02 9606 112, 02 8731016, 0888310739. Офертите могат да бъдат подадени и на e-mail:office@orgchm.bas.bg
Договор за наем ще бъде сключен с кандидата, предложил най-висока цена.


Софийска вода

Във връзка с ремонтни работи извършвани от „Софийска вода“ АД, на 30.07.2020 г. (четвъртък), от 10:00 ч. до 22:00 ч. ще бъде спряно водоподаването в ИОХЦФ - БАН.


Разтворители за HPLC

От днес, 22.07.2020 г., може да се купуват разтворители за високоефективна течна хроматография (HPLC) от фирма Лабимекс АД, в рамките на ОП с предмет „Доставка на разтворители за хроматография“, обособена позиция 1.


Център по ЯМР спектроскопия

Уважаеми колеги,
Уведомяваме ви, че от 18.05.2020 г. Центърът по ЯМР спектроскопия подновява ежедневната си сервизна дейност. Във връзка с обявената в страната извънредна епидемична обстановка въвеждаме следните нови правила за заявяване на ЯМР анализи.


извънредна епидемична обстановка

На основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административно-процесуалния кодекс във връзка с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020 г. за обявяване на извънредна епидемична обстановка и предложение от Главния държавен здравен инспектор и Заповеди РД-01-262/14.05.2020 г и РД-01-263/14.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването Кирил Ананиев, както и решения на Научния съвет на ИОХЦФ-БАН от 14.05.2020 г., е издадена Заповед на Директора РД-09-97/15.05.2020 г., отнасяща се до организацията на бъдещата работа в ИОХЦФ-БАН. Центърът по ЯМР спектроскопия подновява ежедневната си сервизна дейност по нови правила за заявяване на ЯМР анализи.


Обява

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН дава под наем стая 202 с обща площ 25 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, ет. 2. Началната месечна цена на стаята е левовата равностойност на 4 евро за кв. м. Общата стойност на началната наемна цена е 100 (сто) евро без ДДС. Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - БАН - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 0878940360.


WEBINAR

В рамките на проект MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS, INNOVATIVE TRAINING NETWORKS H2020-MSCA-ITN-2018, BIKE 813748, в периода 24-26 юни 2020 г. ще се проведе WEBINAR на тема „Получаване и характеризиране на катализатори за получаване на водород“. Организатор на събитието е Института по органична химия с Център по фитохимия. По темата на семинара ще бъдат изнесени лекции от видни учени от БАН


Атестация

Уважаеми колеги, окончателните резултати от атестациите за 2019 година, могат да се намерят тук, а тези за периода 2017-2019 г. - тук.


ИОХЦФ-БАН НЕ ПРОИЗВЕЖДА ПРЕДПАЗНИ МАСКИ!!!

ИОХЦФ-БАН участва в разработката на предпазни маски, включващи филтър, импрегниран с активен въглен. Маските се произвеждат от специализирани фирми и се предоставят на Министерството на здравеопазването. ИОХЦФ не разполага и не предлага предпазни маски. Моля, не звънете по телефоните по този въпрос!


Конкурс на БФС

Българското фитохимично сдружение обявява за трета поредна година Национален конкурс за наградата „Млад фитохимик на годината“. Срокът за представянето на всички документи е 30 април 2020 г.


ERA vs Corona

Генерална дирекция „Научни изследвания и иновации“ на Европейската комисия изготви проект на план за действие, който представя първите дейности и мерки, които могат да се предприемат за мобилизиране на научната общност в Европа.
Планът е условно разделен на две части:
1. Създаване на нови и разпространяване на информация за съществуващи възможности за финансиране на научни проекти;
2. Създаване на рамкови условия за изследователите. По-конкретно са предвидени мерки като създаване на информационни портали, в които непрекъснато се публикува информация за европейско и международно финансиране на научни проекти, за намиране на партньори за участие в такива проекти, за предоставяне на обща информация на широката общественост, осигуряване на достъп до европейски и национали научни инфраструктури, предоставяне на достъп до научни данни и резултати, по-бързо споделяне на такива данни и резултати и др.


Обява

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН отдава под наем стая 3 с площ 22.5 кв. м. и обслужваща площ 4.67 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 13. Началната месечна цена на стаята е 3.20 евро без ДДС на кв. м. и 2.30 евро на кв. м. за обслужващата площ без ДДС. Срок за подаване на офертите от кандидатите – 17.03.2020 г. Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - БАН - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 0878940360. Договор за наем ще бъде сключен с кандидата, предложил най-висока цена.


НАГРАДА

ИОХЦФ-БАН бе отличен от Министерството на образованието и науката за устойчиво развитие на капацитета за кандидатстване в проекти по РП „Хоризонт 2020“. Г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката, връчи сертификата на проф. дхн Светлана Симова, директор на ИОХЦФ.


Обява

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН отдава под наем помещение, представляващo стая с обща площ 25 кв. м. и прилежащ към нея склад (хладилна стая) с обща площ 20 кв. м. с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, етаж -1. Началната месечна цена на общата площ е 2.20 евро за кв. м.. Общата стойност на началната наемна цена е 99 /деветдесет и девет/ евро. В цената не е включен ДДС. Срок за подаване на офертите от кандидатите – 28.02.2020 г. Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 0878940360. Договор за наем ще бъде сключен с кандидата, предложил най-висока цена.


Global Women’s Breakfast

ИОХЦФ-БАН се включи в организираната от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC) в световен мащаб закуска “Global Women’s Breakfast”, която се състоя на 12 февруари 2020 г. в интервала 10:30 – 12:00 ч.


Обява

Във връзка с обявената сесия към фонд „Научни изследвания " за 2020 г., ИОХЦФ предоставя предварително попълнени, подписани и сканирани необходимите документи за кандидатстване


НП „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Започва кампанията за кандидатстване за втори етап на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ на МОН.

Според указанията от БАН-Администрация:
• Млади учени, одобрени за участие в първия етап на програмата, които продължават да отговарят на условието за "млади" (не повече от 10 години след придобиване на образователна степен „магистър“), е необходимо да представят пред НС само актуализирана програма за втора година, която да се одобри от НС.
Пост-докторанти, които продължават да отговарят на условието (5 години след придобиване на образователна степен „доктор“, което да важи поне до 15 септември 2020) също подават само актуализирана програма за втора година, която се одобрява от НС.
Нови кандидати по двата модула могат да се включат по реда от миналата година.
Редовни докторанти нямат право на участие в програмата.

Моля да обърнете внимание на изработените от комисията и одобрени от НС карти с информация за кандидатите по двата модула.

Напомняме Ви, че:
Документите за кандидатстване и в двата модула се подават на хартиен носител (с оригинални подписи) и на електронен носител. Всички документи, представени от кандидатите трябва да бъдат описани в информационната карта и представени като file.pdf подредени по номер и име, както и директории, отговарящи на хартиеното копие.
• Данните за публикационната дейност и цитатите (без автоцитати) да се представят в електронен формат, подредени по номера.
• Данните за участие в научни форуми трябва да се представят в електронен формат, подредени по номера. Участията в конференции да се докажат със сканирани титулна страница на книжката и абстракт. При изнасяне на устни доклади да се сканира и програмата на конференцията като доказателствен материал.

Крайният срок за подаване на документите е 06.02.2020 г. до 17:00 часа в канцеларията на ИОХЦФ - БАН.
📄 Пакет документи за кандидатстване 📄 Карти за оценка на кандидати

Обява

Институт по органична химия с Център по фитохимия към БАН обявява удължаване до 17:00 ч. на 31.10.2019 г. на срока за подаване на документи по Конкурс за награда „Акад. Богдан Куртев“ за „Научно постижение в областта на органичната химия“.


Събитие

Официалното честване на 150 годишнината от основаването на БАН беше открито на 02.10.2019 г. с постерна изложба на „Моста на влюбените“ при НДК. Изложбата представя историята от основаването на БАН до наши дни, както и дейностите на различните институти от Академията. Изложбата беше открита от председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски, присъстваха и зам.-министъра на образованието и науката г-жа Деница Сачева, зам.-министърът на културата Румен Димитров, Биляна Генова – директор на дирекция „Култура“ в Столична община, много граждани и учени от Академията.


Обява

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН отдава под наем помещение /стая/ № 110 с обща площ 22 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, етаж 1. Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 4 евро за кв. м.. Общата стойност на началната наемна цена е 88.00 /осемдесет и осем/ евро. В цената не е включен ДДС. Срок за подаване на офертите от кандидатите – 20.08.2019 г. Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 02 9606 115, 02 8731016. Договор за наем ще бъде сключен с кандидата, предложил най-висока цена.


Конференция

От 17 до 21 септември 2019 г. в хотел Мариета Палас - Несебър се проведе Трета международна конференция по био-антиоксиданти (BIO-ANTIOXIDANTS 2019), организирана от ИОХЦФ-БАН. Сайтът на конференцията е: www.bio-antioxidants2019.com