Докторантури

Нормативна уредба

📄 Правилник за дейността на Центъра за обучение на докторанти и Академичния съвет при БАН 📄 Правилник за провеждане на обучение и практика в ИОХЦФ-БАН 📄 Система за оценка на качеството на образованието на докторантите в БАН 📄 Система за осигуряване на качеството на обучение на докторантите в ИОХЦФ - БАН 📄 Кредитна система - Общи правила 📄 Кредитна система за оценка на подготовката на докторанти в БАН 📄 Критерии за годишна атестация на редовните докторанти в ИОХЦФ-БАН 📄 Постановление № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации. (изм., бр. 10 от 01.02.2019 г.) 📄 Правилник за разпределение, разходване и отчитане на субсидията за издръжка на обучението на докторантите в БАН. 📄 Процедура при издаване и получаване на дипломи от БАН

Повече документи може да намерите на нашата подстраница 🌐 Процедури и конкурси, на подстраница 🌐 Документи и на 🌐 сайта на Центъра за обучение към БАН

Акредитация

Институтът е акредитиран за обучение на докторанти по следните докторантски програми:
Докторска програма/ Специалност Оценка от НАОА Акредитирана до Професионално направление
Органична химия 9.86 22.02.2027 г. 4.2 Химически науки
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества 9.82 22.02.2027 г. 4.2 Химически науки

Изисквания

⚛ да притежават образователно-квалификационна степен "магистър"

общият успех (от следването и защитата на дипломната работа) трябва да бъде най-малко "много добър” (4.50).

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили средна оценка от писмения и устния изпит по специалността най-малко "много добър" (4.50) и по западен език не по-малко от "добър" (4.00)

Необходими документи

 1. Молба за допускане до конкурса (по образец), в която се посочва и специалността (специалностите), за която се кандидатства, и чуждия език (английски, френски, немски, испански), по който ще се държи конкурсен изпит.
 2. Автобиография по европейски образец.
 3. Диплома за образователно-квалификационна степен "магистър".
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
 5. Документ за платена такса за кандидатстване в размер на 30 лв.
  Таксата се заплаща в Центъра за обучение при БАН, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 26Б, II ет.,тел. 02 9873167.
 6. Медицинско свидетелство.
 7. Свидетелство за съдимост.
 8. Декларация по образец, че кандидатът не е бил обучаван за докторант по държавна поръчка.
 9. Декларация за съхранение и обработка на лични данни
 10. Един брой електронен носител, съдържащи PDF файлове на всички изброени по-горе документи.

Kандидатите подават необходимите документи в канцеларията на Института, ул. “Акад. Г. Бончев“, бл. 9, стая 206, ☎ (02)872 48 17


Няма обявени конкурси

1. Химична връзка. Атомни и молекулни орбитали. Строеж на прости и сложни връзки. Спрегнати системи. Правило на Хюкел за ароматност. Полярни, донорно-акцепторни и водородни връзки. Несвързващи междумодскулни взаимодействия.

2. Пространствен строеж на органични молекули. Симетрия на молекулите. Енантиомери и диастереомери. Стереохимична номенклатура. Конформация на ациклени и алициклени молекули. Прохиралност.

3. Термодинамика на органични реакции. Термодинамични уравнения. Основни понятия на статистическата термодинамика. Свободна енергия и химично равновесие. Влияние на температурата и разтворителя.

4. Кинетика на органични реакции: Основни кинетични уравнения, Обратими, последователни и успоредни реакции. Теория на ударите и теория на преходното състояние. Активираща енергия, енталпия и ептропия на активиране. Роля на разтворителите и катализаторите. Видове елементарни процеси.

5. Структура и реакционна способност. Индукционни, резонансни и стерични ефекти, линейна зависимост на свободните енергии (полярни и стерични ефекти, нуклеофилност, влияние на разтворителя). Стереоелектронни ефекти. Правило на Уудърд-Хофман за запазване на орбиталната симетрия.

6. Въглеводороди. Най-важни методи за получаване на наситени, ненаситени и ароматни въглеводороди. Сравнително разглеждане на свойствата им.

7. Алкохоли и феноли. Най-важни методи за получаване. Свойства.

8. Алдехиди и кетони. Най-важни методи за получаване. Свойства.

9. Карбоксилни киселини - мастни и ароматни карбоксилни киселини. Най-важни методи за получаване. Свойства. Класификация на производните на карбоксилната група и въглеводородния остатък.

10. Амини - мастни и ароматни моноамини. Най-важни методи за получаване и сравнително разглеждане ка свойствата им.

Тема 3.7.7

Лектор: проф. дхн Владимир Димитров / Vladimir Dimitrov, Prof., DSc.
☎ (02) 96 06 157; 📧 vdim@orgchm.bas.bg
Хорариум: 30 учебни часа

Анотация: Курсът "Аспекти на енантиоселективния синтез и съвременни приложения" е предназначен за обучението на докторанти в областта на органичния синтез (специалности Органична химия (01.05.03) и Химия на елементорганичните съединения (01.05.08)). Основната цел на курса е да се представят основните методи и подходи за синтез на енантиомерно чисти или обогатени съединения. Включени са важни синтетични трансформации на прохирални субстрати, които водят до хирални съединения със приложения във фармацията и материалознанието. Представят се примери за синтези прилагани за получаване на лекарствени съединения


Тема 3.7.2

Лектор: проф. д-р Николай Василев/ Nikolay Vassilev, Prof., Dr
☎ (02) 96 06 172; 📧 niki@orgchm.bas.bg
Хорариум: 30 учебни часа

Анотация: Курсът "Квантово-химични пресмятания на ЯМР параметри", предложен на ЦО към БАН, е предназначен за обучение на докторанти по специалности ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ за образователната и научна степен ДОКТОР. Основната цел на курса е да запознае слушателя със съвременните квантово-химични методи за изчисляване на ЯМР химични отмествания и константи на спин-спиново взаимодействие. В курса е включено изучаването на нерелативистичната и релативистичната теория на ЯМР параметрите, разгледано е изчисляването на химичните отмествания и константите на спин-спиново взаимодействие с полуемпирични методи, с методите на Хартри-Фок и на функционала на плътността, както и отчитането на електронната корелация. Отделено е внимание на отчитането на влиянието на разтворителя като диелектрик при пресмятанията на ЯМР параметрите, включването на ро-вибрационни корекции, релативистични пресмятания и т.н.


Тема 3.7.4

Лектор: проф. д-р Павлинка Долашка / Pavlina Dolashka, Prof., Dr.
☎ (02) 96 06 123; 📧 pda54@abv.bg, dolashka@orgchm.bas.bg
Хорариум: 40 учебни часа

Анотация: Курсът "Мас-спектрометрия и протеомика – методи и приложение" е предназначен за обучение на докторанти по специалностите биохимия и органична химия за образователна и научна степен ДОКТОР. Поради интердисциплинарния характер на тематиките на лекциите, те са подходящи за докторанти, специализанти и млади научни кадри, работещи по теми от биофизика, органична химия, биохимията, медицина и биоинформатика.
Курсът цели разширяване на познанията на докторантите в областта на съвременни методи и техники, свързани с изследване на структурно-функционалните особености на микроорганизмите, метаболизма и неговата регулация. По-специално внимание се отделя на изучаване и използване на протеомиката в тази област. Курсът ще осигури по-подробно запознаване с принципите на мас-спектрометрията, разнообразната апаратура (2D-електрофореза, LC, мас-спектрометрия (MS), тандем-мас-спектрометрия (MS/MS) и подходите, които се прилагат.


Тема 3.7.6

Лектор: проф. дхн Владимир Димитров / Vladimir Dimitrov, Prof., DSc.
☎ (02) 96 06 157; 📧 vdim@orgchm.bas.bg
Хорариум: 30 учебни часа

Анотация: Курсът "Получаване на металоорганични съединения за селективни трансформации в органичния синтез" е предназначен за обучението на докторанти в областта на органичния синтез (специалности Органична химия и Химия на елементорганичните съединения, които в областта на съвременната органична и медицинска химия са неразривно свързани).
Основната цел на курса е да се представят основните методи за синтез на подбрани групи от металоорганчни съединения, които имат особено значение и важни приложения в органичния синтез. Включени са най-важните представители на съединения от главни групи на периодичната система (напр. органо-литиеви, органо-магнезиеви, органо-алуминиеви и др. съединения), както и съединения на преходни метали, особено такива които има важни каталитични приложения. Представят се методите за синтез, както и свойствата на металоорганичните съединения. Обръща се внимание на методите за анализ на тези съединения. Особено място заемат приложенията им в съвременния синтез за провеждане на селективни трансформации за получаване на важни за практиката крайни продукти, особено такива с биологична активност.


Тема 3.7.10

Лектор: доц. д-р Даниела Антонова / Daniela Antonova, Assoc. Prof., Dr.
☎ (02) 96 06 164; 📧 dantonova@orgchm.bas.bg
Хорариум: 30 учебни часа

Анотация: Високо-ефективната течна хроматография (ВЕТХ) е аналитична техника с широко приложение за анализ на фармацевтични препарати, биомолекули, полимери и разнообразни органични и йонни съединения.
Курсът "Практическа високоефективна течна хроматография" е предназначен за обучение на докторанти в широк кръг от области на органичната и аналитичната химия (специалности Органична химия и Аналитична химия). Целта на курса е да представи основните теоретични принципи, практически аналитични техники и основните области на приложение на съвременната ВЕТХ, както и възможностите на комбинираните хроматографски и масспектрални техники за идентификация и изследване на структурата на органичните съединения, които са без конкуренция при анализ на биологично-активни природни вещества и ОМИКС-анализ.


Тема 3.7.9

Лектор: доц. д-р Даниела Антонова / Daniela Antonova, Assoc. Prof., Dr.
☎ (02) 96 06 164; 📧 dantonova@orgchm.bas.bg
Хорариум: 30 учебни часа

Анотация: Модерната газовата хроматография (ГХ) е широко разпрпостранен и изключително мощен метод за инструментален анализ, който намира приложение в повечето аналитични лаборатории. ГХ се характеризира с висока ефективност на капилярните колони при разделяне на сложни смеси, авангардно оборудване, включващо мощни детектори, с висока чувствителност, автоматизация, кратко време за анализ, както и висока прецизност и възпроизводимост при количествен анализ. Комбинацията от ГХ и мас спектрометрия (МС) е без конкуренци при изследване на сложни смеси от летливи органични съединения, като нефт, ароматични съединения, храни и хранителни добавки, проби с биологичен произход и от околната среда. Курсът "Практическа газова хроматография – масспектрометрия" е предназначен за обучение на докторанти в широк кръг от области на органичната и аналитичната химия (специалности Органична химия и Аналитична химия).
Основната цел на курса е да представи основните теоретични принципи и практически подходи за анализ на съвременната ГХ, както и възможностите на масспектралната детекция за идентификация и изследване на структурата на органичните съединения.


Тема 3.7.3

Лектори: проф. дхн Светлана Симова / Svetlana Simova, Prof., DSc
☎ (02) 96 06 140; 📧 sds@orgchm.bas.bg

гл. ас. д-р Явор Митрев / Yavor Mitrev, PhD
☎ (02) 96 06 146; 📧 yavor@orgchm.bas.bg
Хорариум: 30 учебни часа

Анотация: Курсът “Съвременни ЯМР техники за количествен анализ” е предназначен за обучение на докторанти по специалност ОРГАНИЧНА ХИМИЯ (01.03.01) за образователната и научна степен ДОКТОР. Целта на предложения курс е да запознае слушателя с възможностите на съвременната на ЯМР спектроскопията за количествено определяне на органични съединения в разтвор, както самостоятелно, така и в смеси. Паралелно с различните подходи са представени и основни експериментални техники и елементи от импулсното програмиране във формат Bruker, необходими за практическото използване на представените или разработване на нови експерименти на наличната в центъра по ЯМР спектроскопия апаратура. Съдържа и съвместно приложение на ЯМР спектроскопия и хемометрия, често използвани при анализ на храни, растителни екстракти и др.


Тема 3.7.8

Лектор: проф. д-р Николай Василев/ Nikolay Vassilev, Prof., Dr
☎ (02) 96 06 172; 📧 niki@orgchm.bas.bg
Хорариум: 30 учебни часа

Анотация: Курсът "ЯМР в органометалната химия" е предназначен за обучение на докторанти по специалности ОРГАНИЧНА ХИМИЯ за образователната и научна степен ДОКТОР.
Основната цел на курса е да запознае слушателя с приложенията на метода на ЯМР спектроскопията в органометалната химия. В курса е включено приложение на едномерни и двумерни техники, както и ефекти на Оверхаузер в органометалната химия, определяне на коефициентите на транслационна дифузия и динамичен ЯМР в органометалната химия. Отделено е специално внимание на спецификата на ЯМР химичните отмествания на ядра като 1H, 13C, 15N, 19F, 31P, 29Si, 195Pt и др. в органометалната химия както и приложението на ЯМР константите на спин-спиново взаимодействие в органометалната химия.


Други курсове може да намерите на 🌐 сайта на Центъра за обучение към БАН

Редовна форма

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Дата на зачисляване Срок за отчисляване
Мария Аргирова
проф. Д. Панталеева
Органична химия СОА 01.08.2018 г. 31.07.2021 г.
Тема:"Синтез, охарактеризиране и изследване на биологичната активност на нови бензимидазолови производни"
Даниела Клисурова
проф. П. Денев
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично-активните вещества ЛБАВ 01.09.2020 г. 31.08.2023 г.
Тема:"Разработване, характеристика и биологична активност на функционални храни, обогатени на гама-аминомаслена киселина"

Задочна форма

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Дата на зачисляване Срок за отчисляване
Виктор Маркулиев
доц. Д. Антонова
Органична химия ХЛ 01.10.2018 г. 01.10.2022 г.
Тема:"Комбинирани хроматографски и мас спектрални техники за анализ на сложни смеси от природен произход"

На самоподготовка

Докторант / Консултант Специалност Лаборатория Дата на зачисляване Срок за отчисляване
Христина Лазарова
проф. М. Попова
Органична химия ОРММ 20.01.2020 20.01.2023
Тема:"Разработване на екологични катализатори за получаване на ценни химикали и горива чрез оползотворяване на биомаса"
Виктория Иванова
проф. А. Трендафилова;
доц. М. Тодорова
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично-активните вещества ХПВ 01.10.2020 г. 01.10.2023 г.
Тема:"Фитохимично охарактеризиране на видове от Inula, растящи в България"

Редовна форма

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Дата на зачисляване
Десислава Гергинова
проф. дн Св. Симова;
д-р Я. Митрев
Органична химия ЦЯМРС 01.01.2018 г.
Тема:"ЯМР метаболомика"
Александра Милева
проф. д-р Т. Цончева
Нефтохимия и нефтохимичен синтез ОРММ 01.01.2016 г.
Тема:"Разработване на нови металооксидни катализатори с приложение в алтернативните енергийни източници и екологията"

На самоподготовка

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Дата на зачисляване
Ивелина Енева
доц. д-р И. Ангелов
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества ХБПЕ 12.10.2015
Тема:"Синтез и биохимична активност на нови Zn(II) фталоцианинови конюгати за ФДТ и диагностика"
Боряна Якимова
доц. дн И. Стойнева
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества ХБПЕ 01.12.2015 г.
Тема:"Дизайн и синтез на биологично активни пептиди като потенциални инхибитори на ангиотензин-превръщащия ензим (ACE)"

Редовна форма

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Дата на зачисляване
Яна Манолова
проф. дхн Л. Антонов
Органична химия ОСС 01.10.2011
Тема:"Разработване на нови молекулни устройства и тяхната практическа реализация "

Редовна форма

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Дата на зачисляване
Янчо Карабелов
проф. дхн В. Димитров
Органична химия ОСС 01.01.2011 г.
Тема:"Разработване на синтетична стратегия за получаване на хирални катализатори чрез пренос на централна към аксиална хиралност"
Борислава Христова
доц. д-р И. Стойнева
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества ХБПЕ 01.01.2013 г.
Тема:"Ензимно-химичен синтез на сърфактанти"
Мартин Равуцов
проф. дхн В. Димитров
Органична химия ОСС 01.01.2013 г.
Тема:"Синтез на хирални полифункционални съединения с приложение в асиметричния катализ"

На самоподготовка

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Дата на зачисляване
Живка Рашкова
доц. д-р Лилия Витева
Органична химия ОСС 01.08.2010
Тема:"Синтез, реакционна способност и фотофизични свойства на мероцианинови багрила, съдържащи активен хлорен атом"

Редовна форма

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Дата на зачисляване
Жанина Петкова
проф. дхн В. Димитров
Органична химия ОСС 01.10.2011 г.
Тема:"Разработване на синтетични подходи за получаване на хирални и биологично активни съединения"

Редовна форма

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Година на зачисляване Година на отчисляване
Силвия Христова
проф. дн Л. Антонов
Органична химия ОСС 2017 2020
Тема:"Тавтомерията като елементарен механизъм за пренос на сигнал при молекулните устройства"
Дата на защита: 16.09.2020
Жанина Петкова
проф. дхн В. Димитров
Органична химия ОСС 2011 2014
Тема:"Разработване на синтетични подходи за получаване на хирални и биологично активни съединения"
Дата на защита: 17.12.2020

На самоподготовка

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Година на зачисляване Година на отчисляване
Красимира Дикова
проф. дн В. Димитров;
доц. д-р К. Костова
Органична химия ОСС 2016 2020
Тема:"Синтез и приложение на хирални аминобензилнафтоли"
Дата на защита: 06.10.2020
Ирена Загранярска
доц. д-р К. Костова;
проф. дн В. Димитров
Органична химия ОСС 2016 2020
Тема:"Стереоселективен синтез и приложение на хирални аминоалкохоли за енантиоселективно формиране на C-C връзка"
Дата на защита: 08.10.2020

Редовна форма

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Дата на зачисляване Дата на отчисляване
Мелиха Алиосман
доц. д-р В. Мантарева
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества ХБПЕ 01.01.2014 31.12.2017
Тема:"Zn (II) – фталоцианинови комплекси с аминокиселини като заместители за фотодинамични приложения"
Дата на защита: 19.07.2019
Ивайло Славчев
проф. дхн В. Димитров
Органична химия ОСС 01.10.2014 07.07.2019
Тема:"Разработване на синтетични подходи за получаване на биологично активни съединения"
Дата на защита: 04.11.2019

На самоподготовка

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Дата на зачисляване Дата на отчисляване
Надежда Костова
доц. д-р В. Христов
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества ХПВ 20.06.2007 20.06.2010
Тема:"Алкалоиден състав на видове от род Senecio"
Дата на защита: 01.03.2019
Радостина Иванова
проф. дн Т. Цончева
Органична химия ОРММ 10.07.2017 25.10.2018
Тема:"Многокомпонентни наноструктурирани катализатори на основата на мезопорести цериев и титанов оксиди: Получаване, характеризиране и каталитични свойства в реакция на пълно окисление на етилацетат"
Дата на защита: 29.01.2019

Редовна форма

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Дата на зачисляване Дата на отчисляване
Йордан Георгиев
доц. д-р М. Крачанова
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества БАВ 01.08.2013 31.07.2016
Тема:"Изучаване на структурата и имуномодулиращия потенциал на киселите хетерополизахариди от пектинов тип в българските лечебни растения"
Дата на защита: 09.03.2018

На самоподготовка

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Година на зачисляване Година на отчисляване
Ивалина Трендафилова
проф. д-р М. Попова
Органична химия ОРММ 01.11.2017 25.10.2018
Тема:"Разработване на нови модифицирани мезопорести силикатни нанокомпозити за контролирано доставяне на лекарствени вещества"
Дата на защита: 20.12.2018

Редовна форма

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Дата на зачисляване Дата на отчисляване
Яна Николова
проф. дхн В. Димитров;
доц. д-р Г. Добриков
Органична химия ОСС 01.10.2012 01.10.2015
Тема:"Синтез на многофункционални органични съединения с потенциална биологична активност"
Дата на защита: 14.06.2017

Редовна форма

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Дата на зачисляване Дата на отчисляване
Манол Огнянов
доц. д-р М. Крачанова; проф. дхн Св. Симова
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества БАВ 01.01.2011 31.12.2013
Тема:"Получаване и ензимна модификация на биологично активни пектинови полизахариди"
Дата на защита: 22.06.2016
Мирослав Дангалов
проф. д-р Н. Василев;
доц. д-р П. Петров
Органична химия ОСС 01.09.2012 01.09.2015
Тема:"Синтез и изследване на молекулна структура и динамика на паладиеви комплекси на азот-хетероциклени карбени"
Дата на защита: 25.07.2016
Мариана Каменова-Начева
проф. дхн В. Димитров
Органична химия ОСС 01.01.2004 01.01.2007
Тема:"Полифункционални аминоалкохоли и техни аналози – синтез, абсолютна конфигурация и приложение"
Дата на защита: 27.09.2016
Иванка Стойчева
доц. д-р Т. Будинова
Технология на природните и синтетичните горива ХТГ 01.01.2010 30.09.2016
Тема:"Синтез на въглеродни материали на базата на органични съединения"
Дата на защита: 14.12.2016

На самоподготовка

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Дата на зачисляване Дата на отчисляване
Мая Маринова
доц. д-р К. Костова; проф. дхн В. Димитров
Органична химия ОСС 01.07.2013 01.04.2016
Тема:"Синтетична стратегия за получаване на съединения с централна и осева хиралност с приложение в асиметричния синтез"
Дата на защита: 17.06.2016
Изабела Генова
проф. дн Т. Цончева
Нефтохимия и нефтохимичен синтез ОРММ 01.06.2015 01.06.2016
Тема:"Изследване на възможностите за контрол на дизайна на нанесени върху порести носители метал/металооксидни катализатори за разлагане на метанол с оглед използването му като носител на водород"
Дата на защита: 08.09.2016

Редовна форма

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Дата на зачисляване Дата на отчисляване
Вера Гешева
доц. д-р К. Идакиева;
доц. д-р А. Чорбанов
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества ХБПЕ 01.01.2011 01.10.2014
Тема:"Биологична активност на хемоцианини от гастроподни организми"
Дата на защита: 21.01.2015
Юлиана Райнова
доц. д-р К. Идакиева
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества ХБПЕ 01.10.2011 01.10.2014
Тема:"Структура и биологична активност на кислород-пренасящи протеини от безгръбначни"
Дата на защита: 29.01.2015
Глория Исса
проф. дн Т. Цончева
Органична химия ОРММ 01.01.2012 31.12.2014
Тема:"Каталитично отстраняване на токсични емисии чрез използване на наноразмерни мултикомпонентни металооксидни композити"
Дата на защита: 16.03.2015
Адриана Славова-Казакова
доц. д-р В. Кънчева
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества ХЛ 01.01.2010 31.12.2012
Тема:"Кинетика и механизъм на липидното окисление в присъствие на моно- и бифенилни съединения самостоятелно и в смеси"
Дата на защита: 14.05.2015

Задочна форма

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Дата на зачисляване Дата на отчисляване
Драгомир Динчев
проф. дхн И. Костова
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества ХПВ 12.05.1997 13.03.2002
Тема:"Химично изследване на стероидни сапонини и флавоноиди в Tribulus terrestris L."
Дата на защита: 12.05.2015

На самоподготовка

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Година на зачисляване Година на отчисляване
Ангел Конакчиев
доц. д-р М. Тодорова
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества ХПВ 12.03.1996 22.03.1999
Тема:"Етерични масла от сортове Lavandula angustifolia Mill. и видове от род Achillea L."
Дата на защита: 09.12.2015

На самоподготовка

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Година на зачисляване Година на отчисляване
Людмила Велкова
проф. д-р П. Долашка
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества ХБПЕ 2009 2012
Тема:"Структура и функции на въглехидратните вериги на хемоцианин, изолиран от морски охлюв Rapana venosa"
Централна библиотека - БАН
Център за обучение - БАН
НАОА