Научни постижения и награди

2022

На 18 ноември 2022 г. в Гербовата зала на Президенството на тържествена церемония по вписване в “Златната книга“, Патентното ведомство на Република България отличи изобретателите с най-високи научни и творчески постижения - проф. дн инж. Павлина Долашка от ИОХЦФ - БАН и проф. дн инж. Костадин Костадинов от ИМ - БАН.

.

На Деня на народните будители, д-р Ивалина Трендафилова беше удостоена с награда „Проф. Христо Баларев“ на Съюза на химиците в България „Изяван млад учен в областта на неорганичната химия“. Наградата беше присъдена за разработките й в областта на получаване на иновативни порести наноразмерни силикати и тяхното потенциално приложение като носители в лекарство-доставящи системи за подобряване ефикасността на приложение на биологично-активни вещества с природен произход, а също така и за получаване на ефективни катализатори за пречистване на отпадни води и вредни емисии от производствени процеси.

Чл.-кор. проф. дн Вася Банкова и проф. д-р Милена Попова от лаборатория „Химия на природните вещества” са сред петдесет и двамата учени от Българската академия на науките, включени в първите 2% за влиянието на учени върху развитието на световната наука през изминалата 2021 г. съгласно класация на Станфордския университет

Гл. ас. д-р Ивалина Трендафилова от Лаборатория "Органични реакции върху микропорести материали", ИОХЦФ-БАН, е кавалер на Националната награда "13 века България" за млади таланти в съвременното изкуство и наука за 2022.

Химик инж. Виктория Иванова от Лаборатория "Химия на природните вещества", ИОХЦФ-БАН, беше отличена с наградата на Националния конкурс "Изявен млад учен в областта на органичната химия" на името на академик Иван Юхновски

Двама учени от Института по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на науките получиха награда „Питагор“ за принос в науката на Министерството на образованието и науката. В областта на природните и инженерните науки беше отличена проф. дн Маргарита Попова, а наградата за утвърден учен в областта на науките за живота и медицината е за проф. дн Павлина Долашка.

Гл. ас. д-р инж. Йордан Георгиев от Лабораторията "Биологично активни вещества" – Пловдив, ИОХЦФ-БАН беше отличен с наградата в конкурса за млади учени Марин Дринов за постижения в научно направление “Биомедицина и качество на живот“. Наградата беше връчена по повод 24 май.

Институтът по органична химия с Център по фитохимия заема трета позиция сред българските организации, влезли в подбора на SCImago (SIR) за отминалата година. Институтът е отличен и с най-силно изразената ориентация към приложна наука в страната.

Младият ни колега инж. Георги Гергинов от лаборатория „Органичен синтез и стереохимия“ завърши с отличие обучението си в магистърска степен в ХТМУ – София, за което беше награден на церемония, състояла се на 10.12.2021 г. в зала „Проф. д-р Асен Златаров“.

Гл. ас. д-р Атанас Курутос (лаб. ОСС) беше отличен с награда в националния конкурс "Изявен млад учен в областта на органичната химия" на името на академик Иван Юхновски.

Гл. ас. д-р Ивалина Трендафилова от Лаборатория “ОРММ”, ИОХЦФ-БАН, беше сред шестте номинирани кандидата за Националната награда „13 века България“ за подкрепа на млади таланти в съвременното изкуство и наука.

Гл. ас. д-р Йордан Георгиев от Лаборатория “БАВ”, ИОХЦФ-БАН, беше сред номинираните кандидати за награда „Питагор“ в категория "Голяма награда за млад учен".

ИОХЦФ-БАН бе отличен от Министерството на образованието и науката за устойчиво развитие на капацитета за кандидатстване в проекти по РП „Хоризонт 2020“. Г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката, връчи сертификата на проф. дхн Светлана Симова, директор на ИОХЦФ.

Двама млади учени от ИОХЦФ-БАН - д-р Ивалина Трендафилова и гл. ас. д-р Манол Огнянов, бяха отличени с Награда за млад учен „Проф. Марин Дринов“ на тазгодишното тържествено отбелязване от БАН на Деня на Народните будители - 1 ноември.

Докторантите Десислава Гергинова (ЦЯМРС) и Мария Аргирова (СОА) от ИОХЦФ-БАН, бяха отличени на докторантския форум състоял се 29-31 август в Боровец.

Гл. ас. д-р Йордан Георгиев от Лаборатория "Биологично активни вещества", ИОХЦФ-БАН – Пловдив беше награден за работата си по проект: „Изучаване на структурата и имуномодулиращия потенциал на водно-екстрахируемите полизахариди от древния родопски ендемит Haberlea rhodopensis Friv. (Орфеево цвете)“ на церемония в сградата на ЦУ-БАН.

Гл. ас. д-р Неда Анастасова от Лаборатория „Структурен органичен анализ“ в ИОХЦФ – БАН беше отличена с награда на ХТМУ на името на акад. Иван Юхновски. Наградата се връчва на „Изявен млад учен в областта на органичната химия“-2019.

Даниела Клисурова от лаборатория "Биологично-активни вещества" и Мария Аргирова от Лаборатория „Структурен органичен анализ“ бяха наградени на Националния конкурс „Най-добра дипломна работа”, организиран от Федерацията на научно-техническите съюзи и Съюза на химиците в България.

Гл. ас. д-р Радостина Иванова (лаборатория "ОРММ") и гл. ас. д-р Йордан Георгиев (лаборатория "БАВ") получиха престижна награда от докторантския конкурс „Най-добра публикация”, организиран от Центъра за обучение на БАН.