ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЯ НА ЛИПИДИТЕ

Изследователска дейност

Извършват се хроматографски и спектрални анализи на липиди, предимно мастни киселини, ацилглицероли и стероли, в масла и мазнини за хранителни цели, хранителни добавки, фармацевтични и козметични продукти.

Провеждат се оригинални изследвания върху механизма на хроматографския процес в система със сребърни йони или с обърнати фази с цел решаването на съвременни проблеми на липидната химия като анализ на структурирани липиди във функционални храни, еднозначно охарактеризиране на природата и оценка на качеството на хранителни масла и мазнини, включително установяване на фалшификати и некачествена или неразрешена преработка на мазнините.

Изследва се кинетиката и механизма на липидното окисление в зависимост от влиянието на различни фактори. Прилагат се различни комбинации от кинетични, спектрални, хроматографски и теоретични методи за изучаване зависимостта структура-активност на природни антиоксиданти и техни синтетични аналози. Моделира се кинетиката на липидното окисление в отсъствие и в присъствие на прооксиданти, антиоксиданти и сурфактанти. Изучават се реакциите, в които е възможно регенерирането на антиоксидантите в хода на самия окислителен процес. Изследва се ролята на различни липидни микрокомпоненти самостоятелно и в смеси за наличие на синергизъм, както и на различни повърхностно-активни вещества, за изучаване особеностите на окислителния процес в присъствие на обърнати мицели. Съвместни проекти с Русия, Полша, Индия, Италия, Испания.

Изследват се окислителните промени, които настъпват с различни типове масла при различни температурни условия. Изучават се възможностите за повишаване на окислителната стабилност на липидите чрез използване на природни антиоксиданти, смеси от тях, подправки и растителни екстракти.

ПЕРСОНАЛ

Ръководител:

доц. Светлана Момчилова


(+359 2) 9606 135
501
svetlana@orgchm.bas.bg
Име Стая Телефон Е-поща*
доц. Светлана Момчилова, ръководител 506 135 svetlana
проф. д-р Весела Кънчева 502 187 vkancheva
доц. д-р Даниела Антонова 107 164 dantonova
гл. ас. д-р Адриана Казакова 501 173 adriana_slawowa
ас. Камелия Гечовска 107 164 kgechovska
химик Искра Тоцева 501 173 iskra
химик Лидия Колева 502 187 lkoleva
химик Събина Танева 520 159 sabina

Проекти

Публикации (Q1)

2018

Journal of the Science of Food and Agriculture, 98,
3784-3794
Protective effects of new antioxidant compositions of 4- methylcoumarins and related compounds with DL-a-tocopherol and L-ascorbic acid