ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЯ НА ЛИПИДИТЕ

Изследователска дейност

Извършват се хроматографски и спектрални анализи на липиди, предимно мастни киселини, ацилглицероли и стероли, в масла и мазнини за хранителни цели, хранителни добавки, фармацевтични и козметични продукти.

Провеждат се оригинални изследвания върху механизма на хроматографския процес в система със сребърни йони или с обърнати фази с цел решаването на съвременни проблеми на липидната химия като анализ на структурирани липиди във функционални храни, еднозначно охарактеризиране на природата и оценка на качеството на хранителни масла и мазнини, включително установяване на фалшификати и некачествена или неразрешена преработка на мазнините.

Изследва се кинетиката и механизма на липидното окисление в зависимост от влиянието на различни фактори. Прилагат се различни комбинации от кинетични, спектрални, хроматографски и теоретични методи за изучаване зависимостта структура-активност на природни антиоксиданти и техни синтетични аналози. Моделира се кинетиката на липидното окисление в отсъствие и в присъствие на прооксиданти, антиоксиданти и сурфактанти. Изучават се реакциите, в които е възможно регенерирането на антиоксидантите в хода на самия окислителен процес. Изследва се ролята на различни липидни микрокомпоненти самостоятелно и в смеси за наличие на синергизъм, както и на различни повърхностно-активни вещества, за изучаване особеностите на окислителния процес в присъствие на обърнати мицели. Съвместни проекти с Русия, Полша, Индия, Италия, Испания.

Изследват се окислителните промени, които настъпват с различни типове масла при различни температурни условия. Изучават се възможностите за повишаване на окислителната стабилност на липидите чрез използване на природни антиоксиданти, смеси от тях, подправки и растителни екстракти.

ПЕРСОНАЛ

Ръководител:

доц. Светлана Момчилова


(+359 2) 9606 135
501
Svetlana.Momchilova@orgchm.bas.bg
Име Стая Телефон Е-поща*
доц. Светлана Момчилова, ръководител 506 135 Svetlana.Momchilova
проф. д-р Весела Кънчева 502 187 Vessela.Kancheva
доц. д-р Даниела Антонова 107 164 Daniela.Antonova
гл. ас. д-р Адриана Казакова 501 173 Adriana.Kazakova
ас. Камелия Гечовска 107 164 Kamelia.Gechovska
химик Събина Танева 520 159 Sabina.Taneva
химик Искра Тоцева 501 173 Iskra.Totseva
техник Николета Панова 107 164 Nikoleta.Panova
*Електронната поща се образува след добавяне на '@orgchm.bas.bg' към името

Проекти

Публикации (Q1)

2018

Journal of the Science of Food and Agriculture, 98,
3784-3794
Protective effects of new antioxidant compositions of 4- methylcoumarins and related compounds with DL-a-tocopherol and L-ascorbic acid