ЛАБОРАТОРИЯ ОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ И СТЕРЕОХИМИЯ

Страница на групата

Изследователска дейност

Научните интереси на нашата секция включват няколко области, които обхващат синтетична органична и органометална химия, и асиметричен катализ. Специфичните области на изследвания са фокусирани върху:

• Синтез на органометални съединения и комплекси на метали от главни групи и преходни метали с цел тяхното приложение в органичния синтез. Обмислен дизайн и синтез на каталитични системи, включващи както метал подпомогнат така и органичен катализ на основата на лесно достъпни природни хирални структури. Усилията са насочени към разработване на нови хирални лиганди и реагенти. ЯМР-спектроскопията се използва като средство за доказване на структурите, изследване на стереохимията на селективни превръщания и определяне на конфигурациите.

• Развитие на ефективни и гъвкави пътища за синтез на мултифункционални органични съединения – интермедиати, ключови структури и целеви съединения, притежаващи биологична активност; съединения с флуоресцентни свойства като нови материали за развитие на органични светлоизлъчвателни диоди; каликсарени с фосфиноилов тип свързващи групи по близката верига.

• Дизайн и синтез на функционализирани цианини с прилагане на органометални подходи.

• Реакции в отсъствие на разтворител и микровълнови синтези на многофункционални хирални и нехирални хетероциклични съединения.

• Поръчкови синтези и изследвания – изпълнение на разнообразни синтетични трансформации. Планирането и разработването се провеждат при стриктна конфиденциалност.

ПЕРСОНАЛ

Ръководител:

доц. д-р Свилен Симеонов


(+359 2) 9606 199/114
215/307
svilen@orgchm.bas.bg
Име Стая Телефон Е-поща*
доц. д-р Свилен Симеонов, ръководител 215/307 199/114 svilen.simeonov
проф. д-р Ваня Куртева 309 156 vanya.kurteva
проф. дн Владимир Димитров 306 157 vladimir.dimitrov
доц. д-р Атанас Курутос 314 101 atanas.kurutos
доц. д-р Георги Добриков 321 132 georgi.dobrikov
доц. д-р Ирена Филипова 301 152 irena.filipova
доц. д-р Калина Костова 311 158 kalina.kostova
гл. ас. д-р Вера Денева 302 102 vera.deneva
гл. ас. д-р Жанина Петкова 312 117 zhanina.petkova
гл. ас. д-р Ивайло Славчев 321 132 ivaylo.slavchev
гл. ас. д-р Ирена Загранярска 311 158 irena.zagranyarska
гл. ас. д-р Красимира Дикова 311 158 krasimira.dikova
гл. ас. д-р Мариана Каменова-Начева 310 134 mariana.nacheva
гл. ас. д-р Мартин Равуцов 312 117 martin.ravutsov
гл. ас. д-р Мая Маринова 308 154 maya.marinova
гл. ас. д-р Надежда Табакова 314 101 nadezhda.tabakova
гл. ас. д-р Пламена Сталева 310 134 plamena.staleva
гл. ас. д-р Яна Николова 321 132 yana.nikolova
ас. Мая Тавлинова 308 154 maya.tavlinova
докторант Христо Петков 307 114 hristo.petkov
химик Боряна Червенкова 310 134 boryana.petrova
химик Екатерина Вакарелска 307 114 ekaterina.vakarelska
химик Райна Тодорова 420 183 raina.todorova
химик Станислава Тодорова 309 156 stanislava.todorova
техник Димитър Атанасов -9 121 dimitar.atanasov

Проекти

Публикации (Q1)

2018

Dyes and Pigments, 156,
91-99
A concept for stimulated proton transfer in 1-(phenyldiazenyl)naphthalen-2-ols
Dyes and Pigments, 157,
267-277
Bright green-emitting ds-DNA labeling employed by dicationic monomethine cyanine dyes: Apoptosis assay and fluorescent bio-imaging
Dyes and Pigments, 148,
452-459
New series of non-toxic DNA intercalators, mitochondria targeting fluorescent dyes
Dyes and Pigments, 158,
517-525
Cell penetrating, mitochondria targeting multiply charged DABCO-cyanine dyes
ChemSusChem, 11, 14,
2300-2305
Valorization of Oleuropein via Tunable Acid-Promoted Methanolysis
Chem. Rev.118,
10458-10550
Production and Synthetic Modifications of Shikimic Acid
J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 33, 768-776
Novel hits for acetylcholinesterase inhibition derived by docking-based screening on ZINC database
ChemSusChem, 11, 10,
1612-1616
Going Beyond the Limits of the Biorenewable Platform: Unprecedented Sodium Dithionite Promoted Stabilization of 5-Hydroxymethylfurfural
Sep. Purif. Technol.
204, 328-335
Insights into the synergistic selectivity of 4f-ions implementing 4-acyl-5-pyrazolone and two new unsymmetrical NH-urea containing ring molecules in an ionic liquid
Food Chem. Toxicol.
118, 505-513
Prenylated ?-diketones, two new additions to the family of biologically active Hypericum perforatum L. (Hypericaceae) secondary metabolites
ChemCatChem, 10, 23,
5406-5409
Solvent?Free Catalytic Self?Etherification of 5?Hydroxymethyl Furfural