ЛАБОРАТОРИЯ ОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ И СТЕРЕОХИМИЯ

Страница на групата

Изследователска дейност

Научните интереси на нашата секция включват няколко области, които обхващат синтетична органична и органометална химия, и асиметричен катализ. Специфичните области на изследвания са фокусирани върху:

• Синтез на органометални съединения и комплекси на метали от главни групи и преходни метали с цел тяхното приложение в органичния синтез. Обмислен дизайн и синтез на каталитични системи, включващи както метал подпомогнат така и органичен катализ на основата на лесно достъпни природни хирални структури. Усилията са насочени към разработване на нови хирални лиганди и реагенти. ЯМР-спектроскопията се използва като средство за доказване на структурите, изследване на стереохимията на селективни превръщания и определяне на конфигурациите.

• Развитие на ефективни и гъвкави пътища за синтез на мултифункционални органични съединения – интермедиати, ключови структури и целеви съединения, притежаващи биологична активност; съединения с флуоресцентни свойства като нови материали за развитие на органични светлоизлъчвателни диоди; каликсарени с фосфиноилов тип свързващи групи по близката верига.

• Дизайн и синтез на функционализирани цианини с прилагане на органометални подходи.

• Реакции в отсъствие на разтворител и микровълнови синтези на многофункционални хирални и нехирални хетероциклични съединения.

• Поръчкови синтези и изследвания – изпълнение на разнообразни синтетични трансформации. Планирането и разработването се провеждат при стриктна конфиденциалност.

ПЕРСОНАЛ

Ръководител:

доц. д-р Свилен Симеонов


(+359 2) 9606 114
307
svilen@orgchm.bas.bg
Име Стая Телефон Е-поща*
доц. д-р Свилен Симеонов, ръководител 307 114 svilen
проф. д-р Ваня Куртева 309 156 vkurteva
проф. дн Владимир Димитров 306 157 vdim
доц. д-р Георги Добриков 321 132 gmdob
доц. д-р Ирена Филипова 301 152 irena
доц. д-р Калина Костова 311 158 kalina
гл. ас. д-р Атанас Курутос 302 102 ak
гл. ас. д-р Вера Денева 302 102 vera_deneva
гл. ас. д-р Ивайло Славчев 321 132 ivaylo.slavchev
гл. ас. д-р Мариана Каменова-Начева 310 134 anmari
гл. ас. д-р Мая Маринова 308 154 mm
гл. ас. д-р Надежда Табакова 314 101 tabakova
гл. ас. д-р Яна Николова 321 132 ynikolova
ас. д-р Жанина Петкова 312 117 zhpetkova
ас. д-р Ирена Загранярска 311 158 irenash
ас. д-р Красимира Дикова 311 158 petkova
ас. Мая Тавлинова 308 154 maya
постдокторант Адолфо Фигейрас 307 114
химик Боряна Червенкова 310 134 bmp
химик Георги Гергинов 307 114 ggerginov
химик Екатерина Вакарелска
химик Мартин Равуцов 312 117 mravutsov
химик Пламена Сталева
химик Райна Тодорова 420 183 reni
химик Симеон Ангелов 320 anguelovsimo
химик Станислава Тодорова 309 156 stodorova

Проекти

Публикации (Q1)

2018

Dyes and Pigments, 156,
91-99
A concept for stimulated proton transfer in 1-(phenyldiazenyl)naphthalen-2-ols
Dyes and Pigments, 157,
267-277
Bright green-emitting ds-DNA labeling employed by dicationic monomethine cyanine dyes: Apoptosis assay and fluorescent bio-imaging
Dyes and Pigments, 148,
452-459
New series of non-toxic DNA intercalators, mitochondria targeting fluorescent dyes
Dyes and Pigments, 158,
517-525
Cell penetrating, mitochondria targeting multiply charged DABCO-cyanine dyes
ChemSusChem, 11, 14,
2300-2305
Valorization of Oleuropein via Tunable Acid-Promoted Methanolysis
Chem. Rev.118,
10458-10550
Production and Synthetic Modifications of Shikimic Acid
J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 33, 768-776
Novel hits for acetylcholinesterase inhibition derived by docking-based screening on ZINC database
ChemSusChem, 11, 10,
1612-1616
Going Beyond the Limits of the Biorenewable Platform: Unprecedented Sodium Dithionite Promoted Stabilization of 5-Hydroxymethylfurfural
Sep. Purif. Technol.
204, 328-335
Insights into the synergistic selectivity of 4f-ions implementing 4-acyl-5-pyrazolone and two new unsymmetrical NH-urea containing ring molecules in an ionic liquid
Food Chem. Toxicol.
118, 505-513
Prenylated ?-diketones, two new additions to the family of biologically active Hypericum perforatum L. (Hypericaceae) secondary metabolites
ChemCatChem, 10, 23,
5406-5409
Solvent?Free Catalytic Self?Etherification of 5?Hydroxymethyl Furfural