ЛАБОРАТОРИЯ СТРУКТУРЕН ОРГАНИЧЕН АНАЛИЗ

Изследователска дейност

Основните изследвания са в междудисциплинарната област на структурния органичен анализ, провеждан експериментално (чрез вибрационна спектроскопия и рентгенова дифракция) и теоретично (чрез съвременни неемпирични квантовохимични методи). Обект на изследванията е голяма група органични съединения (биологично активни съединения, хранителни добавки, и др., включително изотопно белязани), техните водородносвързани комплекси, а също така аниони-интермедиати във важни химични реакции. Получените резултати дават възможност за проследяване на спектралните и структурните промени, предизвикани от превръщането на органични молекули в комплекси и аниони, както и изследване на връзката структура-биологична активност.
Научната дейност включва експериментални изследвания (UV-VIS абсорбция, статична и динамична флуоресцентна спектроскопия в различни среди) за изясняване връзката между химичната и електронната структура на органични съединения с процесите на излъчвателна и безизлъчвателна дезактивация на техните синглетни и триплетни възбудени състояния. Нашите изследвания са насочени към възможността за приложение на изследваните съединения като: фотосенсибилизатори за фотодинамична терапия, флуоресцентни лазерни багрила; флуоресцентни маркери за полимери, биополимери и наночастици и др.
Област на научните изследвания е и инфрачервен линеен дихроизъм на молекули, ориентирани в нематични течно-кристални матрици, инфрачервена елипсометрия на тънки филми и спонтанно ориентирани монослоеве върху метални и силициеви повърхности. Нова насока в научната дейност на лабораторията е изследване и идентифициране на български и свързани с България археологически и художествени обекти посредством аналитични методи. Целта на изследванията е да се подпомогне опазването на българското културно наследство.

ПЕРСОНАЛ

Ръководител:

доц. д-р Бистра Стамболийска


02 9606 406
127
bistra.stamboliyska@orgchm.bas.bg
Име Стая Телефон Е-поща*
доц. д-р Бистра Стамболийска, ръководител 406 127 bistra.stamboliyska
проф. д-р Деница Панталеева 303 106 denitsa.pantaleeva
доц. д-р Евелина Велчева 406 127 evelina.velcheva
доц. д-р Марин Рогожеров 101 150 marin.rogozherov
доц. д-р Милена Спасова 219 193 milena.spassova
доц. д-р Надежда Маркова 220 197 nadezhda.markova
доц. д-р Снежана Бакалова 212 126 snezhana.bakalova
гл. ас. д-р Неда Анастасова 303 106 neda.anastassova
гл. ас. д-р Симеон Стоянов 413 138 simeon.stoyanov
ас. д-р Мария Аргирова 413 138 maria.argirova
ас. Николай Лумов 304 103 nikolay.lumov
*Електронната поща се образува след добавяне на '@orgchm.bas.bg' към името

Текущи Проекти

Конкурс (тип на конкурса и година): Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2019 г. Тема на проекта: "Разработване на нови многофункционални бензимидазоли с потенциално комбинирано антиоксидантно и антинеопластично действие" Период на изпълнение:от 2019 Ръководител: проф. д-р Деница Панталеева

Конкурс (тип на конкурса и година): Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства – 2018 г. Тема на проекта: "Българско културно наследство - методология за изследване на органични материали" Период на изпълнение: от 2018 Ръководител: доц. д-р Бистра Стамболийска

Конкурс (тип на конкурса и година): Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания на млади учени и посдокторанти - 2020 г. Тема на проекта: "Разработване и изследване на невробиологичните свойства на нови потенциални мулти-таргет лекарствени средства за лечение на болестта на Паркинсон" Период на изпълнение: от 2018 Ръководител: гл. ас. д-р Деница Алуани

Конкурс (тип на конкурса и година): Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания на млади учени и посдокторанти - 2018 г. Тема на проекта: "Разработване на нов клас МАО-В инхибитори с невропротективно действие за лечение на болестта на Паркинсон" Период на изпълнение: от 2018 Ръководител: гл. ас. д-р Неда Анастасова

Публикации (Q1)

2021

RSC Advances, 11,
39848
New 1H-benzimidazole-2-yl hydrazones with combined antiparasitic and antioxidant activity
Chemico-Biological Interactions
345,
109540
1H-benzimidazole-2-yl hydrazones as tubulin-targeting agents: Synthesis, structural characterization, anthelmintic activity and antiproliferative activity against MCF-7 breast carcinoma cells and molecular docking studies

2018

Spectrochimica Acta Part A, 192,
263-274
Synthesis, spectroscopic and TD-DFT quantum mechanical study of azo-azomethine dyes. A laser induced trans-cis-trans photoisomerization cycle
Bioorganic Chemistry,
80,
693-705
Synthesis and DNase I inhibitory properties of some 5,6,7,8-tetrahydrobenzo[4,5] thieno[2,3-d]pyrimidines