ЛАБОРАТОРИЯ СТРУКТУРЕН ОРГАНИЧЕН АНАЛИЗ

Изследователска дейност

Основните изследвания са в междудисциплинарната област на структурния органичен анализ, провеждан експериментално (чрез вибрационна спектроскопия и рентгенова дифракция) и теоретично (чрез съвременни неемпирични квантовохимични методи). Обект на изследванията е голяма група органични съединения (биологично активни съединения, хранителни добавки, и др., включително изотопно белязани), техните водородносвързани комплекси, а също така аниони-интермедиати във важни химични реакции. Получените резултати дават възможност за проследяване на спектралните и структурните промени, предизвикани от превръщането на органични молекули в комплекси и аниони, както и изследване на връзката структура-биологична активност.
Научната дейност включва експериментални изследвания (UV-VIS абсорбция, статична и динамична флуоресцентна спектроскопия в различни среди) за изясняване връзката между химичната и електронната структура на органични съединения с процесите на излъчвателна и безизлъчвателна дезактивация на техните синглетни и триплетни възбудени състояния. Нашите изследвания са насочени към възможността за приложение на изследваните съединения като: фотосенсибилизатори за фотодинамична терапия, флуоресцентни лазерни багрила; флуоресцентни маркери за полимери, биополимери и наночастици и др.
Област на научните изследвания е и инфрачервен линеен дихроизъм на молекули, ориентирани в нематични течно-кристални матрици, инфрачервена елипсометрия на тънки филми и спонтанно ориентирани монослоеве върху метални и силициеви повърхности. Нова насока в научната дейност на лабораторията е изследване и идентифициране на български и свързани с България археологически и художествени обекти посредством аналитични методи. Целта на изследванията е да се подпомогне опазването на българското културно наследство.

ПЕРСОНАЛ

Ръководител:

доц. д-р Бистра Стамболийска


02 9606 406
127
bs@orgchm.bas.bg
Име Стая Телефон Е-поща*
доц. д-р Бистра Стамболийска, ръководител 406 127 bs
проф. д-р Деница Панталеева 303 106 deni
доц. д-р Евелина Велчева 406 127 ev
доц. д-р Марин Рогожеров 101 150 mrogojer
доц. д-р Милена Спасова 219 193 mspasova
доц. д-р Надежда Маркова 220 197 nadya
доц. д-р Снежана Бакалова 212 126 bakalova
гл. ас. д-р Неда Анастасова 303 106 neda
гл. ас. д-р Симеон Стоянов 413 138 s_stoyanov
докторант Мария Аргирова 413 138 margirova
химик Николай Лумов 304 103 nlumov
техник химия Куентин Радев 303 106 kradev

Проекти

Публикации (Q1)

2018

Spectrochimica Acta Part A, 192,
263-274
Synthesis, spectroscopic and TD-DFT quantum mechanical study of azo-azomethine dyes. A laser induced trans-cis-trans photoisomerization cycle
Bioorganic Chemistry,
80,
693-705
Synthesis and DNase I inhibitory properties of some 5,6,7,8-tetrahydrobenzo[4,5] thieno[2,3-d]pyrimidines