ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЯ НА ТВЪРДИТЕ ГОРИВА

Изследователска дейност

Научните интереси включват няколко области, фокусирани върху:

1. Твърди горива и биомаса
- Изучаване на химичния състав и реактивоспособност на твърди горива/всички видове въглища, антрацит, нефтошисти/ и биомаса.

- Изследване на състава на летливите органични съединения в емисиите от изгаряне на съдържащи лигнин материали в топло- и електродобивни предприятия. Оценка на ефекта електронно-лъчева обработка за намаляване съдържанието на сяра и полициклични ароматни въглероди в тях.

- Изучаване на органичните и неорганичните съединения на сярата и методите за десулфуризация на твърди горива.

- Описание на връзката между растенията въглеобразуватели и продуктите от тяхната диагенеза в Български неогенови въглища и други седименти.

- Карбонизация на твърди горива и биомаса. Създаване на методи за конверсия на биомаса и твърди горива до високоефективни въглеродни адсорбенти, течни продукти и газ. Анализ на химичния състав на течните продукти и газа. Анализ на структурата и химичния характер на повърхността на твърдия продукт.

- Извличане на различни замърсители от вода и въздух с помощта на различни видове въглеродни адсорбенти на основата на твърди горива, биомаса и продукти от тяхната преработка, получени по методи създадени в лабораторията.

2. Въглеродни материали
- Получаване на суровини за получаване на въглеродни влакна, въглеродна пяна и С/С композиции чрез термохимична модификация на течни продукти от преработката на твърди горива и биомаса.

- Изучаване на факторите, влияещи на взаимодействието между пълнителя и свързващото вещество във С/С композиции.

- Получаване, характеристика и приложение на порест въглерод (синтетичен въглероден адсорбент и въглеродна пяна) на основата на продукти от обработката на биомаса и твърди горива.

- Синтез на въглеродни материали с подходящи свойства за използване като електрод при производството на батерии, катализатори и носители на катализатори, депа за водород.

ПЕРСОНАЛ

Ръководител:

доц. д-р Бойко Цинцарски


02 9606 182
407
boyko.tsyntsarski
Име Стая Телефон Е-поща*
доц. д-р Бойко Цинцарски, ръководител 407 182 boyko.tsyntsarski
доц. дн Стефан Маринов 414 162 stefan.marinov
доц. д-р Иванка Стойчева 415 130 ivanka.stoycheva
гл. ас. д-р Ангелина Попова 407 182 angelina.kosateva
гл. ас. д-р Биляна Петрова 407 182 bilyana.petrova
ас. Георги Георгиев 407 182 georgi.georgiev
техник химия Изабела Иванова 401 145 izabela.ivanova
Асоциирани членове
проф. дн Нарцислав Петров
доц. д-р Мая Стефанова 414
доц. д-р Теменужка Будинова 401
*Електронната поща се образува след добавяне на '@orgchm.bas.bg' към името

Проекти

Публикации (Q1)

2018

Microporous and Mesoporous Materials,
259, 9-16
Activated carbons from used motor oil as catalyst support for sustainable environmental protection
Biomass and
Bioenergy,
109, 135-146
Activated carbon from Bulgarian peach stones as a support of catalysts for methanol decomposition
Composites Part A,
105,
28-39
Carbon foam based on epoxy/novolac precursor as porous micro-filler of epoxy composites