ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЯ НА ПРИРОДНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Изследователска дейност

Лаб. ХПВ съществува от 1968 г, нейни основатели са видните български химици професорите Ил. Огнянов, Н. Моллов, Н. Мареков. Oт 1977 г. лабораторията е част от Центъра по фитохимия, създаден към ИОХ със съдействието на ЮНЕСКО. Понастоящем лабораторията е активен участник в Югоизточноевропейската мрежа по фитохимия и химия на природните продукти, създадена с подкрепата на ЮНЕСКО.

Голяма част от изследванията ни са посветени на българските лечебни и ароматични растения, на които нашата страна е особено богата, и търсене на възможности за създаване на иновативни продукти от тях с висока добавена стойност. Специално внимание отделяме на семействата Asteraceae, Lamiaceae, Scrofulariaceae, Fabaceae, Ranunculaceae, Papaveraceae, Solanaceae, Liliaceae, Zygophylaceae, Rosaceae, Apiaceae.
Интересите ни са насочени към алкалоиди, флавоноиди и други фенолни съединения, тритерпенови сапонини, сескитерпенови лактони, етерични масла и др. биологично активни съединения. Важен елемент от тези изследвания е работата ни върху стандартизирането на българските лечебни растения и екстрактите от тях. Целта ни е да създадем съвременни и надеждни методи за качествен и количествен анализ на активните компоненти за нуждите на качествения контрол. Същевременно не преставаме да търсим нови биологично активни вещества в неизследвани биологични обекти като ендемитни български растения, прополис, гъби и други организми. Интересуват ни преди всичко съединения с антибактерийно, антивирусно и антиоксидантно действие. И в двете направления работим в тясно сътрудничесто с биолози и фармаколози. Сътрудничим и с колеги от чужбина – Германия, Гърция, Испания, Македония, Монголия, Сърбия, Турция, Швейцария и др.

ПЕРСОНАЛ

Ръководител:

проф. д-р Милена Попова


(+359 2) 9606 149
510
popova@orgchm.bas.bg
Име Стая Телефон Е-поща*
проф. д-р Милена Попова, ръководител 510 149 popova
чл.-кор. проф. дн Вася Банкова 510 149 bankova
проф. д-р Антоанета Трендафилова 518 144 trendaf
доц. д-р Боряна Трушева 510 149 bobi_tru
доц. д-р Калина Алипиева 507 137 alipieva
доц. д-р Калина Данова 518 141 k_danova
доц. д-р Стефан Филипов 503 194 philipov
гл. ас. д-р Надежда Костова 519 148 kostova
гл. ас. д-р Цветелина Дончева 503 194 tsvety
химик Ралица Чимширова 510 149 ralitsa_ch
химик Виктория Иванова 518 144 vgenova
химик Радостина Тошковска 503 194 rtoshkovska
химик Цветинка Грозданова 507 137 tgrozdanova
химик Славея Кръстанова 507 137 s.krustanova

Текущи Проекти

Конкурс (тип на конкурса и година): Финансиране на научни изследвания в приоритетните области - 2014 Тема на проекта: Рационална платформа за устойчива продукция на фармацевтично значими молекули от растения и техни ин витро култури Период на изпълнение:от 2014 Ръководител: проф. д-р Милена Попова

Конкурс (тип на конкурса и година): Фундаментални проучвания - 2016 Тема на проекта: Фитохимично и биологично проучване на видове от род Inula (Asteraceae) от българската флора - нови източници на биологично активни вещества Период на изпълнение:2016 -2019 Ръководител: проф. д-р Антоанета Трендафилова

Конкурс (тип на конкурса и година): Финансиране на научни изследвания в приоритетните области - 2017 г. Тема на проекта: Зелени подходи за оползотворяване на зеленото богатство – природни дълбокоевтектични разтворители за извличане на биологичноактивни вещества от природни обекти Период на изпълнение: от 2017 Ръководител: чл.-кор. проф. Вася Банкова

Конкурс (тип на конкурса и година): Финансиране на научни изследвания в приоритетните области - 2017 Тема на проекта: Метаболитен профил и генетична изменчивост на видовете от род Thymus в България – научна основа на фитотерапията и потенциал за фармацията Период на изпълнение:от 2017 Ръководител: доц. д-р Калина Алипиева

Конкурс (тип на конкурса и година): Финансиране на фундаментални научни изследвания - 2019 Тема на проекта: Моделиране на натрупването на вторични метаболити чрез насочване на морфогенеза ин витро: получаване на растителни компоненти с потенциална противоракова активност от мурсалски чай, бял пелин и видове кантарион Период на изпълнение:декември 2019 – декември 2022 Ръководител: доц. д-р Калина Данова Номер или акроним на проекта: КП-06-Н39/6 от 09.12.2019

Финансираща организация: БАН и Институт по Експепименрална Ботаника, Чешка Академия на Науките Конкурс (тип на конкурса и година): Програма за междуакадемичен обмен на Българската и Чешката Академии на Науките (ЕБР) - 2017 Тема на проекта: Разработване и охарактеризиране на ин витро системи за добив на летливи и нелетливи биологично активни вещества чрез регулация на ендогенния фитохормонален баланс при ин витро култивиран бял пелин (Artemisia alba Turra) Период на изпълнение: 2017-2019 Ръководител: доц. д-р Калина Данова

Финансираща организация: БАН и Сръбска Академия на Науките Конкурс (тип на конкурса и година): Програма за академичен обмен на Българската и Сръбската Академии на Науките - 2017 Тема на проекта: Вторични метаболити в диворастящи и култивирани растения с потенциална биологична активнос Период на изпълнение: 2017-2019 Ръководител: проф. д-р Антоанета Трендафилова

Финансираща организация: БАН и Монголската Академия на Науките Конкурс (тип на конкурса и година): Програма за академичен обмен на Българската и Монголската Академии на Науките - 2017 Тема на проекта: Алкалоиден профил и биологична активност на растителни видове от Монголия Период на изпълнение: 2017-2019 Ръководител: гл.ас. д-р Цветелина Дончева

Финансираща организация: БАН и Египетска Академия на Науките Конкурс (тип на конкурса и година): Програма за академичен обмен на Българската и Египетска Академии на Науките - 2019 Тема на проекта: Въвеждане на растителни видове от род Lamiaceae за лечение на простатата и биотехнологично подобряване на съдържанието на биологичноактивни вещества Период на изпълнение: 2019-2021 Ръководител: доц. д-р Калина Данова

Финансираща организация: БАН и Виетнамска академия на науките и технологиите Конкурс (тип на конкурса и година): Програма за академичен обмен на Българската и Виетнамска академия на науките и технологиите, Институт по морска биология Тема на проекта: Виетнамcки прополис и неговите растителни източници – потенциал за откриване на нови биологичноактивни вещества Период на изпълнение: 2020 - 2021 Ръководител: член-кор. проф. дхн Bася Банкова

Финансираща организация: БАН и Виетнамска академия на науките и технологиите Конкурс (тип на конкурса и година): Програма за академичен обмен на Българската Академия на Науките и Виетнамска Академия на Науките и Технологиите - 2020 Тема на проекта: Фитохимично изследване и биологична активност на растителни видове от род Pandanus от Виетнам Период на изпълнение: 2020 - 2022 Ръководител: гл. ас. д-р Цветелина Дончева

Финансираща организация: БАН и Сръбската Академия на Науките Конкурс (тип на конкурса и година): Програма за академичен обмен на Българската Академия на Науките и Сръбската Академия на Науките – 2020 Тема на проекта: Фитохимично изследване на вторични метаболити от растения и гъби, както и на техни биотрансформирани продукти Период на изпълнение: 2020 - 2022 Ръководител: проф. д-р Антоанета Трендафилова

Финансираща организация: COST European Cooperation in Science and Technology Конкурс (тип на конкурса и година): юни 2019 Тема на проекта: Интегриран подход за консервация на застрашени растения през 21 век Период на изпълнение: 15.10.2019 – 14.10.2023 Председател на Акцията: Dr Ziva Fiser; Калина Данова – участие като Член на Управителния Съвет на АкциятаНомер или акроним на проекта:COST Action CA18201 Официална страница

Публикации

2019

PLoS ONE,
14(4),
e0216074
Phytochemical analysis of Vietnamese propolis produced by the stingless bee Lisotrigona cacciae
Phytotherapy Research,
33(3),
591-601
The chemical composition and events related to the cytotoxic effects of propolis on osteosarcoma cells: A comparative assessment of Colombian samples
DARU, Journal of Pharmaceutical Sciences,
27(1), 407-421
Genus Sideritis, section Empedoclia in southeastern Europe and Turkey – studies in ethnopharmacology and recent progress of biological activities
Phytomedicine,
55,
105-118
Plant-derived verbascoside and isoverbascoside regulate Toll-like receptor 2 and 4-driven neutrophils priming and activation
Phytochemistry,
155,
1-11
The phytochemistry of the honeybee
Microporous and Mesoporous Materials,
263, 28-33
Nanostructured silver silica materials as potential propolis carriers
Food and Chemical Toxicology, 111,
605-615
New iridoids from Verbascum nobile and their effect on lectin-induced T cell activation and proliferation