ЛАБОРАТОРИЯ ОРГАНИЧНИ РЕАКЦИИ ВЪРХУ МИКРОПОРЕСТИ МАТЕРИАЛИ

Изследователска дейност

Основни направления на научните изследвания:

• Синтез на микро-/мезопорести силикати и наноструктурирани оксиди.

• Разработване на методики за функционализиране с различни органични групи на наноразмерни мезопорести силикатни материали с различна морфология.

• Модифициране на мезопорести материали с наноразмерни преходни метали и метални оксиди.

• Физикохимично характеризиране на модифицирани материали посредством: температурно-програмиран гравиметричен анализ, ИЧ- и УВ-спектроскопия, адсорбционни методи и др.

• Изследване на каталитични свойства на модифицирани нанокомпозитни материали:
- превръщане на метанол до въглеводороди, водород, СО и метан като източник на алтернативно екологосъобразно гориво от възстановими източници и за получаването на газови смеси за някои индустриални процеси;
- каталитично пълно окисление на летливи органични съединения за опазване и очистка на околната среда;
- превръщане на алкилароматни въглеводороди за нуждите на нефтохимичната промишленост;
- селективно окисление на алкохоли и олефини в газова или течна фаза с оглед получаване на интересни интермедиати за фармацията и химичната индустрия;

• Изследване на връзката състав-структура-каталитични свойства на катализатора. Генезис на каталитичните центрове и механизъм на каталитичните процеси.

• Получаване на нови системи за контролирано освобождаване на лекарства на основата на мезопорести силикати с различна структура, морфология, размер на частиците и функционални групи.

• Изследвания за оптимизация на количеството нанесено лекарство и неговото освобождаване. Изследванията се провеждат за следните групи лекарства
- антибиотици, глюкокортикоиди, противовъзпалителни нестеориди и антиоксиданти

ПЕРСОНАЛ

Ръководител:

проф. дн Маргарита Попова


(+359 2) 960 6111
411
Margarita.Popova@orgchm.bas.bg
Име Стая Телефон Е-поща*
проф. дн Маргарита Попова, ръководител 411 111 Margarita.Popova
проф. дхн Таня Христова 409 979 6640 Tanya.Tsoncheva
доц. д-р Момчил Димитров 410 111 Momtchil.Dimitrov
гл. ас. д-р Глория Исса 402 109 Gloria.Issa
ас. Мануела Ойкова 411 111 Manuela.Oykova
ас. Оюундари Тумурбаатар 515 Oyundari.Tumurbaatar
ас. д-р Consolato Rosmini 402 109 Consolato.Rosmini
Асоциирани членове
гл. ас. д-р Ивалина Трендафилова 411 111 Ivalina.Trendafilova
*Електронната поща се образува след добавяне на '@orgchm.bas.bg' към името

Проекти

Публикации (Q1)

2018

Microporous and Mesoporous Materials,
263, 28-33
Nanostructured silver silica materials as potential propolis carriers
Applied Catalysis A: General, 560,
119-131
Efficient solid acid catalysts based on sulfated tin oxides for liquid phase esterification of levulinic acid with ethanol.
Microporous and Mesoporous Materials,
263, 96-105
Novel SO3H functionalized magnetic nanoporous silica/polymer nanocomposite as a carrier in a dual-drug delivery system for anticancer therapy
Microporous and Mesoporous Materials,
270, 40-47
Amino-modified KIT-6 mesoporous silica/polymer composites for quercetin delivery: Experimental and theoretical approaches
Microporous and Mesoporous Materials,
259, 9-16
Activated carbons from used motor oil as catalyst support for sustainable environmental protection
Biomass and
Bioenergy,
109, 135-146
Activated carbon from Bulgarian peach stones as a support of catalysts for methanol decomposition