ЛАБОРАТОРИЯ ХИМИЯ И БИОФИЗИКА НА ПРОТЕИНИ И ЕНЗИМИ

Изследователска дейност

Изолиране и структурно характеризиране на биологично важни протеини, гликопротеини, пептиди, гликопептиди и гликолипиди;

Конвенционален и ензимно катализиран синтез на биологично важни пептиди;

Фотосенсибилизиращи и флуоресцентни съединения в червената и далечната червена област на спектъра - получаване и изучаване на свойствата им за целите на диагностиката и терапията с фотодинамичен метод;

Разработване на нови области за приложения на фотодинамичния метод за дезактивиране на бактерии и вируси за медицински и екологични цели;

Флуоресцентни маркери на базата на високо-спрегнати комплексни съединения, като фталоцианини и техни производни за изучаване на структурата на протеини;

Получаване на имобилизирани биокатализатори, модификация на природни масла, изследване на антилипазна активност за медицински и козметични цели;

Изолиране и пречистване на ензими от микробен произход и тяхното приложение за хранителни и фуражни цели и в козметиката;

Pазработване на технология за получаване на белтъчни хидролизати като хранителни добавки за медицината и спорта;

Използване на флуоресцентни методи за определяне на антикоагулантна активност на биологични обекти;

Получаване и характеризиране на нови материали (хемоцианини) за предпазване от вирусни инфекции;

Определяне на антиоксидантна активност на природни обекти със спектрофотометрични и флуорометрични методи. Изследване влиянието на окислителния стрес върху свойствата на съединително-тъканни белтъци. Модифициране на известни методи за доказване на багрила и следи от кожи в археологически и музейни обекти за целите на консервационния анализ.

ПЕРСОНАЛ

Ръководител:

доц. д-р Мая Гунчева


02 9606 160
408
Maya.Guncheva@orgchm.bas.bg
Име Стая Телефон Е-поща*
доц. д-р Мая Гунчева, ръководител 408 160 Maya.Guncheva
проф. дн Павлинка Долашка-Ангелова 403 163 Pavlina.Dolashka
доц. д-р Александър Долашки 417 155 Alexandar.Dolashki
доц. дн Ваня Мантарева 211 181 Vanya.Mantareva
доц. д-р Людмила Велкова 403 163 Lyudmila.Velkova
доц. д-р Мирослав Рангелов 201 161 Miroslav.Rangelov
гл. ас. д-р Данчо Йорданов 418 175 Dancho.Yordanov
гл. ас. д-р Юлияна Райнова 216 190 Yuliana.Raynova
гл. ас. д-р Боряна Якимова 408 160 Boryana.Yakimova
химик Венцеслав Атанасов 403 163 Ventseslav.Atanasov
химик Димитър Кайнаров 403 163 Dimiter.Kaynarov
химик Карина Маринова 403 163 Karina.Marinova
химик Петър Петров 418 175 Petar.Petrov
биолог Пламен Христов 214 174 Plamen.Hristov
биолог Пролетина Кардалева 417 155 Proletina.Kardaleva
техник-химия Павел Веселинов 211 181
Асоциирани членове
доц. д-р Иван Ангелов 211 181 Ivan.Angelov
доц. д-р Красимира Идакиева 216 190 Krasimira.Idakieva
проф. дн Иванка Стойнева 217 160 ane
проф. дн Петър Недков 214 192 pnedkov
*Електронната поща се образува след добавяне на '@orgchm.bas.bg' към името

Проекти

Финансираща организация: Министерство на образованието и науката Тема на проекта: Националната научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина (БиоАктивМед) Период на изпълнение: 2018 – 2022 Ръководител: проф. д-р Павлинка Долашка

Финансираща организация: Министерство на образованието и науката Тема на проекта: Фармацевтично-активни вещества и ефектори на терапветични протеини на основата на йонни течности Период на изпълнение: 2019 – 2020 Ръководител: химик Пролетина Кардалева

Финансираща организация: Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове – 2017 Тема на проекта: Център за компетентност „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика” (Clean&Circle), BG05M2OP001-1.002-0019) Период на изпълнение: 2018 – 2023 Контактно лице от ИОХЦФ-БАН: проф. дн Павлинка Долашка

Конкурс (тип на конкурса и година): Финансиране на научни изследвания в приоритетните области - 2018 Тема на проекта: Фталоцианинови фотосенсибилизатори срещу микробната резистентност Период на изпълнение: 2018-2021 Ръководител: доц. д-р Ваня Мантарева

Конкурс (тип на конкурса и година): Финансиране на научни изследвания в приоритетните области - 2018 Тема на проекта: Иновативни фотодинамични методи за въздействие върху стволови клетки култивирани от глиобластомни тумори Период на изпълнение: 2018-2021 Ръководител: доц. д-р Иван Ангелов

Конкурс (тип на конкурса и година): Финансиране на научни изследвания в приоритетните области - 2018 Тема на проекта: Нови био-оптически методи за определяне на химическа и конформационна реорганизация на колаген-базирани тъканни структури ин витро и ин виво Период на изпълнение: 2018-2021 Ръководител: доц. д-р Иван Ангелов

Конкурс (тип на конкурса и година): Финансиране на научни изследвания в приоритетните области - 2018 Тема на проекта: Полифорфизъм на Ангиотензин I конвертиращия ензим (АСЕ): Изследване на някои биологични функции чрез нови природни и синтетични инхибитори Период на изпълнение: 2018-2021 Ръководител: доц. д-р Иванка Стойнева

Конкурс (тип на конкурса и година): Финансиране на научни изследвания в приоритетните области - 2018 Тема на проекта: Нови ензими от групата на сиалидазите при филаментозни гъби Период на изпълнение: 2018-2020 Ръководител: проф. д-р Павлинка Долашка

Конкурс (тип на конкурса и година): Финансиране на научни изследвания в приоритетните области - 2018 Тема на проекта: Разработване и валидиране на ин силико метод за идентифициране на биотерапевтици в пептидни смеси с природен произход Период на изпълнение: 2018-2020 Ръководител: проф. д-р Павлинка Долашка

Конкурс (тип на конкурса и година): Финансиране на научни изследвания в приоритетните области - 2017 Тема на проекта: Изолиране, характеристика и изследване на антитуморните свойства на природни биологично активни вещества, продуцирани от бактерии и водорасли Период на изпълнение: 2017-2020 Ръководител: доц. д-р Иванка Стойнева

Конкурс (тип на конкурса и година): Финансиране на научни изследвания в приоритетните области - 2017 Тема на проекта: Нов подход за лечение на рак Период на изпълнение: 2017-2020 Ръководител: доц. д-р Красимира Идакиева

Конкурс (тип на конкурса и година): Финансиране на научни изследвания в приоритетните области - 2017 Тема на проекта: Състояние на покой при Saccharomyces cerevisiae – модел за изследване на токсикологичен и стресов отговор Период на изпълнение: 2017-2020 Ръководител: проф. д-р Павлинка Долашка

Конкурс (тип на конкурса и година): Финансиране на научни изследвания в приоритетните области - 2016 Тема на проекта: Нови химически модифицирани хемоцианини с потенциално приложение като противоракови агенти Период на изпълнение: 2017-2019 Ръководител: доц. д-р Мая Гунчева

Конкурс (тип на конкурса и година): Финансиране на научни изследвания в приоритетните области - 2016 Тема на проекта: Промени в състава и термодинамичните свойства на мозъчния протеом при невродегенеративни нарушения - връзка на екзотермните процеси в протеома с механизма на формиране на плаки Период на изпълнение: 2016-2019 Ръководител: проф. д-р Павлинка Долашка

Конкурс (тип на конкурса и година): Финансиране на научни изследвания в приоритетните области - 2016 Тема на проекта: Протеомен анализ на нови природни пептиди с антибактериална и противогъбична активност, изолирани от охлюв Cornu aspersum Период на изпълнение: 2016-2019 Ръководител: проф. д-р Павлинка Долашка

Конкурс (тип на конкурса и година): Финансиране на научни изследвания в приоритетните области - 2014 Тема на проекта: Антитела с индуцирана полиспецифичност – роля в имунната хомеостаза и лечебен потенциал Период на изпълнение: 2014-2021 Ръководител: проф. д-р Павлинка Долашка

Финансираща организация: БАН и Институт по Експепименрална Ботаника, Чешка Академия на Науките Конкурс (тип на конкурса и година): Международно сътрудничество в рамките на междуакадемични договори и споразумения (ЕБР) - 2017 Тема на проекта: Proteomics investigation of the antibacterial effect of molluscan bio-active peptides Период на изпълнение: 2018 – 2020 Ръководител: проф. д-р Павлинка Долашка

Публикации (Q1)

2020

Chem.
396,
112555
Cationic amino acids linked to Zn(II) phthalocyanines for photodynamic therapy: Synthesis and effects on physicochemical properties
Appl. Sci.
10(1),
33
Photodynamic Opening of the Blood-Brain Barrier Using Different Photosensitizers in Mice
Polymers
12(2),
499
Bacterial natural disaccharide (trehalose tetraester): Molecular modeling and in vitro study of anticancer activity on breast cancer cells
Metallomics,
10,
659-678
Interaction of Na+, K+, Mg2+ and Ca2+ counter cations with RNA
J. Porphyrins Phthalocyanines, 17(6-7),
399-416
Metallophthalocyanines for antimicrobial photodynamic therapy: An overview of our experience