Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия - БАН

Основните фундаментални и приложни изследвания в ИОХЦФ обхващат: изясняване на връзката между синтез, структура и реакционна способност на органичните съединения; изолиране, установяване на структурата и практическо приложение на природни съединения; определяне на структурата и функцията на белтъци, ензими и пептиди; изучаване на термичните и каталитични превръщания на въглеводороди.
Учени от ИОХЦФ се занимават активно с преподавателска дейност в Университети в страната и с ръководството на докторанти и дипломанти. През периода на своето съществуване ИОХЦФ е търсен партньор за съвместни изследователски проекти от научни институти и университети в редица европейски страни, както и от европейски научни фондации.

Уважаеми колеги,
Институтът по органична химия с Център по фитохимия организира годишна научна сесия, посветена на 155-та годишнина на Българската академия на науките. Събитието ще се проведе на 24 и 25 Април 2024 г. в сградата на ИОХЦФ. Научната програма включва публични академични лекции и постерни доклади.
Програмата на сесията може да намерите тук, а книжката с резюмета на постерните доклади - тук

eu cc op
mehatronika clean circle
bam e+ hrani inframat np_mladezhi

Списък на одобрените бенефициенти по програмата „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от МОН, за ИОХЦФ-БАН"