Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия - БАН

Основните фундаментални и приложни изследвания в ИОХЦФ обхващат: изясняване на връзката между синтез, структура и реакционна способност на органичните съединения; изолиране, установяване на структурата и практическо приложение на природни съединения; определяне на структурата и функцията на белтъци, ензими и пептиди; изучаване на термичните и каталитични превръщания на въглеводороди.
Учени от ИОХЦФ се занимават активно с преподавателска дейност в Университети в страната и с ръководството на докторанти и дипломанти. През периода на своето съществуване ИОХЦФ е търсен партньор за съвместни изследователски проекти от научни институти и университети в редица европейски страни, както и от европейски научни фондации.


АКТУАЛНИ НОВИНИ И СЪБИТИЯ

НС на ИОХЦФ-БАН изразява своето становище относно представен за обществено обсъждане проект на Национална програма „Стимулиране на публикационната активност на научноизследователския състав на държавните висши училища в България в световните бази данни Scopus и Web of Science“.
Становището на НС на ИОХЦФ-БАН може да намерите тук, а проектът на Програмата може да намерите тук
Гл. ас. д-р Атанас Курутос (лаб. ОСС) беше отличен с награда в националния конкурс "Изявен млад учен в областта на органичната химия" на името на академик Иван Юхновски.
ИОХЦФ-БАН обявява конкурс за награда „Акад. Богдан Куртев“ за „Научно постижение в областта на органичната химия“. Краен срок за подаване на документите: 15.09.2021 г
(архив)

ЛАБОРАТОРИИ

eu cc op
mehatronika clean circle
bam e+ hrani inframat np_mladezhi