Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия - БАН

Основните фундаментални и приложни изследвания в ИОХЦФ обхващат: изясняване на връзката между синтез, структура и реакционна способност на органичните съединения; изолиране, установяване на структурата и практическо приложение на природни съединения; определяне на структурата и функцията на белтъци, ензими и пептиди; изучаване на термичните и каталитични превръщания на въглеводороди.
Учени от ИОХЦФ се занимават активно с преподавателска дейност в Университети в страната и с ръководството на докторанти и дипломанти. През периода на своето съществуване ИОХЦФ е търсен партньор за съвместни изследователски проекти от научни институти и университети в редица европейски страни, както и от европейски научни фондации.

Списък на одобрените бенефициенти по програмата „Млади учени и постдокторанти“, финансирана от МОН, за ИОХЦФ-БАН"


АКТУАЛНИ НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Д-р Ивалина Трендафилова, лаборатория "ОРММ" беше удостоена с наградата "Проф. Христо Баларев" на Съюза на химиците в България, която е за "Изявен млад учен в областта на неорганичната химия"
Информация за наградата може да намерите тук.
Чл.-кор. проф. дн Вася Банкова, проф. д-р Милена Попова и доц. д-р Боряна Трушева от лаборатория „Химия на природните вещества” са сред петдесет и двамата учени от Българската академия на науките, включени в първите 2% за влиянието на учени върху развитието на световната наука през изминалата 2021 г. съгласно класация на Станфордския университет.
Информация за научното постижение може да намерите тук.
На 18 ноември 2022 г. в Гербовата зала на Президенството на тържествена церемония по вписване в “Златната книга“, Патентното ведомство на Република България отличи изобретателите с най-високи научни и творчески постижения - проф. дн инж. Павлина Долашка от ИОХЦФ - БАН и проф. дн инж. Костадин Костадинов от ИМ - БАН..
(архив)

ЛАБОРАТОРИИ

eu cc op
mehatronika clean circle
bam e+ hrani inframat np_mladezhi