Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия - БАН

Основните фундаментални и приложни изследвания в ИОХЦФ обхващат: изясняване на връзката между синтез, структура и реакционна способност на органичните съединения; изолиране, установяване на структурата и практическо приложение на природни съединения; определяне на структурата и функцията на белтъци, ензими и пептиди; изучаване на термичните и каталитични превръщания на въглеводороди.
Учени от ИОХЦФ се занимават активно с преподавателска дейност в Университети в страната и с ръководството на докторанти и дипломанти. През периода на своето съществуване ИОХЦФ е търсен партньор за съвместни изследователски проекти от научни институти и университети в редица европейски страни, както и от европейски научни фондации.

Уважаеми колеги,

Институтът по органична химия с център по фитохимия обявява началото на кампанията за подбор на участници в НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2“- БАН.
Моля да се запознаете с условията и срока за кандидатстване и участие тук. Приложената карта с критерии, по които кандидатите по двата модула ще бъдат оценявани и класирани може да видите тук. Двата документа са публикувани на и на интернет страницата на Академията https://www.bas.bg/?p=40164.

Кандидатите по модул „МЛАДИ УЧЕНИ“ трябва да отговарят на дефиницията за „млад учен“, разписана в ЗННИ, а именно лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването й (счита се от датата на протокола на държавната изпитна комисия). Ако кандидатите не отговарят на това условие през целия първи етап на Програмата (18 месеца), то тяхното участие ще бъде финансирано за броя месеци, за които изпълняват това изискване. В тези случаи изпълнението на проектите за бъдещо научно и кариерно развитие на кандитите трябва бъде съобразено с конкретния период.

Всички документи, представени от кандидатите трябва да бъдат описани и представени като file.pdf, подредени по номер и име, както и в директории, отговарящи на описа.

ВАЖНО!!!
• Документите за кандидатстване и в двата модула се подават на хартиен (един екземпляр) и на електронен носител в канцеларията на ИОХЦФ.
• Документите на кандидатите по модул Млади учени се подават на български или английски език.
• Документите за пост-докторантски стипендии се подават на английски език (с изключение на дипломи, сертификати, награди и др.)
• Документите на кандидати от чужбина за участие в Програмата в модул Постдокторанти се изпращат на ел. адрес: phd_program2@cu.bas.bg, като изрично предварително е установена връзка със звеното, в което ще се осъществи проекта.
• Програмата е обявена и на европейски портал: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/funding/early-stage-and-postdoctoral-researchers-national-programme-2-%E2%80%93-bulgarian-academy.

Крайният срок за подаване на изискваните документи и по двата модула е 30.09.2022 г. до 17.30 часа в канцеларията на ИОХЦФ и на електронен адрес: office@orgchm.bas.bg с копие до Kalina.Alipieva@orgchm.bas.bg.


АКТУАЛНИ НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Двама учени от Института по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на науките получиха награда „Питагор“ за принос в науката на Министерството на образованието и науката: проф. дн Маргарита Попова и проф. дн Павлина Долашка
Информация за наградата може да намерите тук.
Гл. ас. д-р инж. Йордан Георгиев от Лабораторията биологично активни вещества – Пловдив, ИОХЦФ-БАН беше отличен с наградата в конкурса за млади учени Марин Дринов
Информация за наградата може да намерите тук.
Гл. ас. д-р Ивалина Трендафилова от Лаборатория "Органични реакции върху микропорести материали", ИОХЦФ-БАН, е кавалер на Националната награда "13 века България" за млади таланти в съвременното изкуство и наука за 2022.
Информация за наградата може да намерите тук.
(архив)

ЛАБОРАТОРИИ

eu cc op
mehatronika clean circle
bam e+ hrani inframat np_mladezhi