За нас

Институтът по Органична химия, един от най-старите химични институти при Българска академия на Науките, е основан през 1960 г. Неговото научно развитие е резултат както от големия принос на неговия първи директор, акад. Богдан Куртев, така на акад. Димитър Иванов, който е един от изтъкнатите български учени и поставил основите на органичната химия в Софийския Университет.
Сред най-важните научноизследователски постижения на учените от ИОХЦФ са:
• създаване на нови методи за синтез на органични съединения и развитие на енантиоселективния катализ с прилагане на органометални съединения;
• разработване на технологии за нанасяне на антикорозионни и декоративни галванични покрития (мед, цинк и други метални сплави) с помощта на нови органични добавки, синтезирани и внедрявани индустриално у нас и използвани масово десетилетия наред в автомобилното производство на Източна Европа;
• изследване с помощта на ЯМР, ИЧ, абсорбционна и флуоресцентна спектроскопия в ултравиолетовата и видимата област на спектъра, както и на изчислителни методи на зависимостите структура - спектрални свойства и структура - реакционна способност на органични съединения с цел дизайн и синтез на нови материали за нанотехнологиите, оптоелектрониката, фотопротектори, флуоресцентни маркери с приложение в биологията и медицината;
• изолиране на природни съединения от български и чужди лечебни и ароматични растения, прополис, неотровни гъби, насекоми и морски организми с цел охарактеризиране на химическия им състав и намиране на нови биологично-активни вещества, с потенциално приложение в медицината и фармацията;
• изследване на механизмите на окисление на хранителни мазнини и масла, насочено към подобряване на качеството им и повишаване на сроковете на тяхното съхранение;
• разработване на нови аналитични методи за изследване и стандартизация на хранителни продукти, с цел доказване на тяхното качество и автентичност;
• изследване на химичния механизъм на действие на рибозомата при биосинтеза на белтъци чрез използване на теоретични и синтетични методи за модификация на нуклеозиди и пептиди. Получените резултати са от особено значение за дизайна на нови инхибитори на белтъчния синтез с потенциално приложение в медицината;
• получаване и патентоване на препарата „Непролизин” за ензимно почистване на трудно заздравяващи рани;
• биотехнологии за получаване на ензимни белтъчни хидролизати за възстановителни препарати в медицината и спорта;
• изолиране на нови имуностимулиращи пектинови полизахариди от праз - определяне на монозахаридния им състав и на аминокиселинния състав на придружаващите ги белтъци;
• разработване и патентоване на метод за получаване на високоефективни въглеводородни адсорбенти (активен въглен, известен с названието „Карбо”) с приложение като лекарствено средство, за пречистване на замърсени отпадни води и газове, за очистване на етанол, както и като адсорбент в хранителната промишленост;
• създаване на нови хетерогенни катализатори за по-рационално преработване на въглеводородни суровини и получаване на екологични и алтернативни горива; получаване и охарактеризиране на нанокомпозитни материали на основата на ултрадисперсни диамантени прахове с оглед използването им като носители за катализатори;
• оползотворяване на селскостопански отпадъци за производство на активни въглени с приложение при очистването на питейни и отпадни води;
• изучаване на възможностите за достигане на екологичните норми при изгаряне на лигнити.

С какво се занимава Институт по Органична химия с Център по фитохимия - БАН

Интервю с проф. дн Светлана Симова, директор на ИОХЦФ - БАН за списание БГ Наука

Филм "60 години нашата химия"

Филм посветен на 60 години от създаването на ИОНХ и ИОХЦФ - БАН и представящ основните тематики в двата института

БАН представя своите институти

Представяне на най-новите научни постижения и разработки на ИОХЦФ-БАН от проф. Маргарита Попова в рамките на инициативата „БАН представя своите институти“

Учени от ИОХЦФ се занимават активно с преподавателска дейност в Университети в страната и с ръководството на докторанти и дипломанти по бакалавърски и магистърски програми. Научната компетентност и материалната база осигуряват провеждането на ефективни упражнения по Ядрен магнитен резонанс. През периода на своето съществуване ИОХЦФ е търсен партньор за съвместни изследователски проекти от научни институти и университети в редица европейски страни, както и от европейски научни фондации.