Procedures

legislation and regulations (In bulgarian)

Working documents (In bulgarian)

Изисквания

✔ лице, притежаващо образователно-квалификационната степен „магистър”. В срока на договора лицето, заемащо длъжността "асистент", предприема действия за придобиване на образователна и научна степен "доктор". Назначаването се извършва на срочен трудов договор с продължителност до 4 години.

✔ лице, което е докторант, отчислен с право на защита или в процедура по защита на дисертационния си труд. Назначаването се извършва от Директора на ИОХЦФ-БАН на срочен трудов договор с продължителност до 2 години

предложение на Ръководителя на лабораторията и интервю пред комисия, съставена от Директора на ИОХЦФ-БАН или определен от него заместник, Ръководителя на лаборатория и прекия ръководител на лицето.

Необходими документи

 1. Молба/заявление до Директора на ИОХЦФ-БАН за заемане на длъжността „асистент“.
 2. Научна автобиография по европейски образец.
 3. Диплома за завършено висше образование (магистърска степен).
 4. Удостоверение за стаж по специалността (ако е приложимо).
 5. Диплома за придобиване на образователната и научна степен "доктор" (ако е приложимо).
 6. Автореферат на дисертацията за придобиване на образователната и научна степен „доктор” (ако е приложимо).
 7. Списък и копия на публикации, изобретения и други научно-приложни разработки (ако е приложимо).
 8. Списък от участието на кандидата в научни конференции, придружен с доказателствен материал; (ако е приложимо).
 9. Списък на цитатите (ако е приложимо).
 10. Грамоти, награди, удостоверения за специализация и др. (ако е приложимо).
 11. Препоръка от прекия ръководител на кандидата (ако е приложимо).
 12. Един брой електронен носител, съдържащ по един PDF файл за всеки от изброените по-горе документи. PDF файловете да са подредени по номер и име, както и в директории, отговарящи на подреждането в хартиеното копие.

Изисквания

✓ да е придобил образователната и научна степен "доктор";

✓ да отговаря на минималните изисквания на ИОХЦФ-БАН, посочени в Приложение 1 на Правилника за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИОХЦФ-БАН.

Необходими документи

 1. Молба/заявление до Директора на ИОХЦФ-БАН за участие в конкурса.
 2. Научна автобиография по европейски образец.
 3. Диплома за придобиване на висше образование и за образователната и научна степен „доктор”.
 4. Автореферат на дисертацията за придобиване на образователната и научна степен „доктор”.
 5. Списък и копие от публикациите, с които кандидатът участва в конкурса (ако e приложимо).
 6. Списък от участието на кандидата в научни конференции, придружен с доказателствен материал; (ако e приложимо).
 7. Списък на цитатите (ако е приложимо).
 8. Информация за участие на кандидата в изследователски проекти (ако e приложимо).
 9. Грамоти, награди, удостоверения за специализация и други данни, потвърждаващи научните качества на кандидата. (ако е приложимо).
 10. Справка (по образец) за изпълнение на критериите на ИОХЦФ-БАН за заемане на академичната длъжност „главен асистент“.
 11. Шест броя електронни носители, съдържащи по един PDF файл за всеки от изброените по-горе документи. PDF файловете да са подредени по номер и име, както и в директории, отговарящи на подреждането в хартиеното копие.

Изисквания

➣ да е придобил образователната и научна степен „доктор”;

➣ да отговаря на условията описани в Чл. 53 от ППЗРАСРБ (ДВ бр. 56 от 06.07.2018 г, изм. ДВ бр. 15 от 19.02.2019 г.);

➢ да отговаря на минималните изисквания на ИОХЦФ-БАН, посочени в Приложение 1 на Правилника за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИОХЦФ-БАН.

Необходими документи

 1. Молба/заявление до Директора на ИОХЦФ-БАН за участие в конкурса.
 2. Научна автобиография по европейски образец.
 3. Медицинско свидетелство (ако не е служител на БАН).
 4. Свидетелство за съдимост (ако не е служител на БАН).
 5. Справка (по образец) за изпълнение на критериите на ИОХЦФ-БАН за заемане на академичната длъжност „доцент“.
 6. Диплома за придобиване на образователната и научна степен „доктор”.
 7. Диплома за придобиване на научната степен „доктор на науките” (ако е приложимо).
 8. Автореферат на дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор”.
 9. Автореферат на дисертация за придобиване на научната степен „доктор на науките” (ако е приложимо).
 10. Хабилитационен труд – монография, или приравнен еквивалентен брой статии (съгласно Приложение 1). Еквивалентният брой статии трябва да е придружен от хабилитационна разширена справка за научните приносиприноси, представляваща кратко изложение, в което кандидатът описва мястото на проведените изследвания в съответната научна област и своите лични приноси. Хабилитационната справка (на български и английски език) трябва да включва, но не се ограничава до, резултатите от представените еквивалентен брой статии, и съдържа:
    Въведение, в което накратко се описва същината на изследваните научни проблеми и тяхното място сред изследванията на другите изследователи в тази област;
    Основни научни приноси, в които кандидатът подробно и изчерпателно описва конкретните оригинални научни приноси, с които кандидатства в конкурса;
    Библиография (списък на всички публикации на кандидата), в която ясно са разграничени статиите, с които кандидатът участва в конкурса, от другите статии на кандидата и от статиите на други автори;
  В хабилитационната справка трябва да се очертаят и перспективите за научни изследвания през следващите 3 години.
 11. Списък и копия от публикациите, участващи в конкурса като еквивалентен брой статии за хабилитационен труд, които да не повтарят представените по други конкурси за заемане на академични длъжности и придобиване на научни степени.
 12. Списък и копия от публикациите, участващи в конкурса по група от показатели Г (съгласно Приложение 1), които да не повтарят представените по други конкурси за заемане на академични длъжности и придобиване на научни степени.
 13. Списък на цитатите, участващи в конкурса, които не са представени по други конкурси за заемане на академични длъжности и придобиване на научни степени.
 14. Списък от участието на кандидата в научни конференции, придружен с доказателствен материал (ако е приложимо).
 15. Информация за участие на кандидата в изследователски проекти.
 16. Грамоти, награди, удостоверения за специализация и др. (ако е приложимо).
 17. Осем броя електронни носители, съдържащи по един отделен PDF файл за всеки от изброените по-горе документи.

Изисквания

➢ да е придобил образователната и научна степен "доктор";

➢ да отговаря на условията описани в Чл. 60 от ППЗРАСРБ (ДВ бр. 56 от 06.07.2018 г, изм. ДВ бр. 15 от 19.02.2019 г.);

➢ да отговаря на минималните изисквания на ИОХЦФ-БАН, посочени в Приложение 1 на Правилника за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в ИОХЦФ-БАН.

Необходими документи

 1. Молба/заявление до Директора на ИОХЦФ-БАН за участие в конкурса.
 2. Научна автобиография по европейски образец.
 3. Медицинско свидетелство (ако не е служител на БАН).
 4. Свидетелство за съдимост (ако не е служител на БАН).
 5. Справка (по образец) за изпълнение на критериите на ИОХЦФ-БАН за заемане на академичната длъжност „професор“.
 6. Диплома за придобиване на образователната и научна степен „доктор”.
 7. Диплома за придобиване на научната степен „доктор на науките” (ако e приложимо).
 8. Диплома за присъждане на академичната длъжност „доцент“ (ако e приложимо).
 9. Автореферат на дисертация за придобиване на образователната и научна степен „доктор”.
 10. Автореферат на дисертация за придобиване на научната степен „доктор на науките” (ако e приложимо).
 11. Хабилитационен труд – монография, или приравнен еквивалентен брой статии (съгласно Приложение 1). Еквивалентният брой статии трябва да е придружен от хабилитационна разширена справка за научните приносиприноси, представляваща кратко изложение, в което кандидатът описва мястото на проведените изследвания в съответната научна област и своите лични приноси. Хабилитационната справка (на български и английски език) трябва да включва, но не се ограничава до, резултатите от представените еквивалентен брой статии, и съдържа:
    Въведение, в което накратко се описва същината на изследваните научни проблеми и тяхното място сред изследванията на другите изследователи в тази област;
    Основни научни приноси, в които кандидатът подробно и изчерпателно описва конкретните оригинални научни приноси, с които кандидатства в конкурса;
    Библиография (списък на всички публикации на кандидата), в която ясно са разграничени статиите, с които кандидатът участва в конкурса, от другите статии на кандидата и от статиите на други автори;
  В хабилитационната справка трябва да се очертаят и перспективите за научни изследвания през следващите 5 години.
 12. Списък и копия от публикациите, участващи в конкурса като еквивалентен брой статии за хабилитационен труд, които да не повтарят представените по други конкурси за заемане на академични длъжности и придобиване на научни степени.
 13. Списък и копия от публикациите, участващи в конкурса по група от показатели Г (съгласно Приложение 1), които да не повтарят представените по други конкурси за заемане на академични длъжности и придобиване на научни степени.
 14. Списък от участия на кандидата в научни конференции, придружен с доказателствен материал.
 15. Списък на цитатите, които да не повтарят представените по други конкурси за заемане на академични длъжности и придобиване на научни степени.
 16. Информация за участие на кандидата в изследователски проекти.
 17. Допълнителен Хабилитационен труд, ако не са заемали академичната длъжност “доцент”.
 18. Грамоти, награди, удостоверения за специализация и др. (ако е приложимо).
 19. Осем броя електронни носители, съдържащи по един отделен PDF файл за всеки от изброените по-горе документи. PDF файловете да са подредени по номер и име, както и в директории, отговарящи на подреждането в хартиеното копие.

Изисквания

➣ да притежава образователната степен "магистър";

➣ да е отчислен с право на защита със заповед на Директора на ИОХЦФ-БАН, но не повече от 5 години след решението на НС;

➣ да отговаря на минималните национални изисквания и изискванията на ИОХЦФ-БАН, посочени в Приложение 1 от настоящия Правилник;

➣ да е положил необходимите изпити по индивидуалния план и е получил задължителния минимален брой кредити съгласно Правилника на ЦО и АС при БАН;

➣ да е изготвили автореферат, който съдържа целите и задачите, основните резултати, изводи и приносите на дисертационния труд, както и списък и копия на публикациите по дисертацията;

➣ да са изготвили дисертационен труд, който съгласно Чл. 27 от ППЗРАСРБ, трябва да съдържа заглавна страница, съдържание, увод, обзор на състоянието на проблема, цели и задачи, изложение и обсъждане на резултати, описание на експерименталните и/или теоретичните методи и подходи, заключение - резюме на получените резултати и приноси с декларация за оригиналност; библиография. Дисертационният труд трябва да включва, но не се ограничава до, резултатите в научните публикации, излезли или приети за публикуване, въз основа на които са достигнати минималните изисквания на ИОХЦФ-БАН (Приложение 1, Таблица 1). Дисертационният труд може да включва резултати от колективни работи. Едни и същи публикации не могат да бъдат включени в две или повече дисертации, освен в случаите, когато резултатите, описани в тях, могат да бъдат разделени по методичен и/или авторски принос чрез разделителен протокол между авторите.

Необходими документи

 1. Молба/заявление до Директора на института за допускане до защита.
 2. Научна автобиография по европейски образец.
 3. Копие от диплома за завършена магистърска степен.
 4. Протоколи от успешно положени изпити по индивидуалния план за обучение.
 5. Три броя от дисертационния труд (по избор на български или английски език).
 6. Девет броя автореферати на дисертационния труд. (на български или английски език).
 7. Списък и копие на публикациите и патентите, включени в дисертацията.
 8. Списък на цитатите, които не са представени в предишни процедури (ако има такива).
 9. Списък на конференциите, на които са представени резултатите от дисертацията.
 10. Информация за участие в изследователски проекти (ако е приложимо).
 11. Грамоти, награди, удостоверения за специализация и др. (ако е приложимо).
 12. Справка (по образец) за изпълнение на критериите на ИОХЦФ-БАН за заемане на образователна и научна степен „доктор“
 13. Шест броя електронни носители, съдържащи PDF файлове на всички необходими документи, дисертацията, автореферата и копия на публикациите. PDF файловете да са подредени по номер и име, както и в директории, отговарящи на подреждането в хартиеното копие.

Изисквания

➣ да притежава образователната и научна степен "доктор".

➣ да отговаря на минималните национални изисквания и изискванията на ИОХЦФ-БАН, посочени в Приложение 1 от настоящия Правилник.

➣ да е подготвил дисертационен труд, съгласно условията, посочени в Чл. 37 от ППЗРАСРБ.Дисертационният труд трябва да включва, но не се ограничава до, резултати от научните публикации, излезли или приети за публикуване, въз основа на които са достигнати минималните изисквания на ИОХЦФ-БАН (Приложение 1, Таблица 1), извън включените в дисертацията за „доктор“. Дисертационният труд може да включва резултати от колективни работи. Едни и същи публикации не могат да бъдат включени в две или повече дисертации, освен в случаите, когато резултатите, описани в тях, могат да бъдат разделени по методичен и/или авторски принос чрез разделителен протокол между авторите.

➣ да е подготвил автореферат, който съдържа целите и задачите, основните резултати, изводи и приносите на дисертационния труд.

Необходими документи

 1. Молба/заявление до Директора на ИОХЦФ-БАН за допускане до защита.
 2. Попълнен и разпечатан първи лист на Excell-ски файл obrazec. .
 3. Научна автобиография по европейски образец.
 4. Копие от документ за придобита образователна и научна степен „доктор”.
 5. Три екземпляра от дисертационния труд (по избор на български или английски език).
 6. Единадесет екземпляра от автореферат на дисертационния труд (по избор на български или английски език).
 7. Списък и копие на публикациите и патентите, включени в дисертацията.
 8. Списък на конференциите, на които са представени резултати от дисертацията, придружен от доказателствен материал (ако е приложимо).
 9. Списък на цитатите, които да не повтарят представените по конкурса за придобиване на образователна и научна степен „доктор”.
 10. Информация за участие в изследователски проекти (ако е приложимо).
 11. Грамоти, награди, удостоверения за специализация и др. (ако е приложимо).
 12. Справка (по образец) за изпълнение на критериите на ИОХЦФ-БАН за научна степен „доктор на науките“;
 13. Осем броя електронни носители, съдържащи по един PDF файл за всеки един от изброените по-горе документи. PDF файловете да са подредени по номер и име, както и в директории, отговарящи на подреждането в хартиеното копие.

Изисквания

➣ да притежава образователно-квалификационна степен "магистър"

общия успех (от следването и защитата на дипломната работа) трябва да бъде най-малко "много добър” (4.50).

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили средна оценка от писмения и устния изпит по специалността най-малко "много добър" (4.50) и по западен език не по-малко от "добър" (4.00)

Необходими документи

 1. Молба/заявление за допускане до конкурса, в която се посочва и специалността (специалностите), за която се кандидатства, и чуждия език (английски, френски, немски, испански), по който ще се държи конкурсен изпит.
 2. Автобиография по европейски образец.
 3. Диплома за образователно-квалификационна степен "магистър".
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
 5. Документ за платена такса за кандидатстване в размер на 30 лв.
  Таксата се заплаща в Центъра за обучение при БАН, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 26Б, II ет.,тел. 02 9873167.
 6. Медицинско свидетелство.
 7. Свидетелство за съдимост.
 8. Декларация по образец, че кандидатът не е бил обучаван за докторант по държавна поръчка.
 9. Декларация за съхранение и обработка на лични данни
 10. Един брой електронен носител, съдържащи PDF файлове на всички изброени по-горе документи.

Current procedures and competitions

State Gazette: number 98 from 17.11.2020

Professional direction:4.2 Chemical sciences Scientific specialty:"Organic chemistry" Laboratory:"Organic Synthesis and Stereochemistry"- 2

No competitions have been announced

No competitions have been announced

Professional direction:4.2 Chemical sciences Scientific specialty:"Petrochemistry and petrochemical synthesis"

Scientific jury:

Staff Organization
prof. DSc Tanya Tsoncheva IOCCP-BAS
prof. Aleksandur Eliyas IC-BAS
prof. Anton Naydenov IGIC-BAS
prof. Tatyana Tabakova IC-BAS
assoc. prof. Jordanka Karakirova IC-BAS
Spare members
prof. Denitsa Pantaleeva IOCCP-BAS
prof. Mihail Mihailov IGIC-BAS

PhD student: Aleksandra Mileva (Laboratory"ORMM")


Topic: "Development of new metal oxide catalysts with application in alternative energy sources and ecology" Supervisor: prof. DSc Tanya Tsoncheva 📆 Date and place of defense: 18.02.2021 (Thursday) via programme MS Teams.


No competitions have been announced

No competitions have been announced


Completed procedures

State Gazette: number 97 from 10.12.2019

Professional direction:4.2 Chemical sciences Scientific specialty:"Organic chemistry" Laboratory:"Organic Synthesis and Stereochemistry"

Scientific jury:

Staff Organization
prof. Nikolay Vassilev, chairman IOCCP-BAS
prof. Denitsa Pantaleeva IOCCP-BAS
проф. дн Петър Петров ИП-БАН
prof. Irena Filipova IOCCP-BAS
assoc. prof. Olya Stoilova IP-BAS
Spare members
prof. Petko Denev IOCCP_BAS
assoc. prof. Georgy Stavrakov FF-MU Sofia
📆 Deadline for submission of documents: 10.02.2020

Candidate: Dr. Ivailo Slavchev

📆 Date and place of the public lecture:24.02.2020 (Monday), 11:00, IOCCP-BAS, hall 111 “Acad. Bogdan Kurtev"

State Gazette: number 86 from 01.11.2019

Professional direction:4.2 Chemical sciences Scientific specialty:"Organic chemistry" Laboratory:"Organic Reactions of Microporous Materials"

Scientific jury:

Staff Organization
assoc. prof. Momtchil Dimitrov, Chairman IOCCP-BAS
prof. Boris Shivachev IMK-BAS
prof. Margarita Popova IOCCP-BAS
prof. Silvya Todorova IC-BAS
prof. Tatyana Tabakova IC-BAS
Spare members
assoc. prof. Maya Guncheva IOCCP-BAS
prof. Yuri Kalvachev IC-BAS
📆 Deadline for submission of documents: 01.01.2020

Candidate: Dr. Ivalina Trendafilova

📆 Date and place of the public lecture:06.03.2020 (Friday), 11:00, IOCCP-BAS, hall 111 “Acad. Bogdan Kurtev"

State Gazette: number 43 from 31.05.2019

Professional direction:4.2 Chemical sciences Scientific specialty:"Bioorganic chemistry, chemistry of natural and physiologically active substances" Laboratory:"Chemistry of natural products"

Scientific jury:

Staff Organization
prof. Vanya Kurteva IOCCP-BAS
prof. Svetlana Bancheva IBER-BAS
prof. Milena Popova, Chairman IOCCP-BAS
prof. Antoaneta Trendafilova IOCCP-BAS
assoc. prof. Milena Nikolova IBER-BAS
Spare members
assoc. prof. Stefan Filipov IOCCP-BAS
prof. DSc Albena Stoyanova UFT-Plovdiv
📆 Deadline for submission of documents: 31.07.2019

Candidate: assist. Dr. Nadezda Kostova
📄 Presentation

📆 Дата и място на провеждане на публична лекцияDate and place of the public lecture:12.09.2019 (Thursday), 10:30, IOCCP-BAS, hall 111 “Acad. Bogdan Kurtev"

State Gazette: number 43 from 31.05.2019

Professional direction:4.2 Chemical sciences Scientific specialty:"Technology of natural and synthetic fuels" Laboratory:"Chemistry of solid fuels"

Scientific jury:

Staff Organization
assoc. prof. Stefan Marinov, Chairman IOCCP-BAS
prof. Daniela Kovacheva IGIC-BAS
prof. Anton Naydenov IGIC-BAS
assoc. prof. Boyko Tsyntsarski IOCCP-BAS
assoc. prof. Eli Grigorova IGIC-BAS
Spare members
assoc. prof. Antoaneta Trendafilova IOCCP-BAS
assoc. prof. Kristina Chakurova IGIC-BAS
📆 Deadline for submission of documents: 31.07.2019

Candidate: assist. Dr Ivanka Stoycheva
📄 Presentation 📄 List of publications

📆 Date and place of the public lecture:05.09.2019 (Thursday), 10:30, IOCCP-BAS, hall 111 "Acad. Bogdan Kurtev"

State Gazette: number 15 from 19.02.2019

Professional direction:4.2 Chemical sciences Scientific specialty:"Organic chemistry" Laboratory:"Organic Reactions of Microporous Materials"

Scientific jury:

Staff Organization
prof. DSc Tanya Tsoncheva IOCCP-BAS
prof. Aleksandur Elias IC-BAS
prof. Anton Naydenov IGIC-BAS
assoc. prof. Ivanka Spasova IGIC-BAS
assoc. prof. Stefan Marinov IOCCP-BAS
Spare members
assov. prof. Denitsa Pantaleeva IOCCP-BAS
prof. Tatyana Tabakova IC-BAS
📆 Deadline for submission of documents: 19.04.2019

Candidate: assist. Dr Radostina Ivanova

📆 Date and place of the public lecture:hall 111 “Acad. Bogdan Kurtev", IOCCP-BAS

State Gazette: number 79 from 08.10.2019

Professional direction:4.2 Chemical sciences Scientific specialty “Theoretical chemistry“ Laboratory:"Structural organic analysis" 📆 Deadline for submission of documents: 08.12.2019

Scientific jury:

Members Organization Prepares
assoc. prof. Bistra Stamboliyska, Chairman IOCCP-BAS opinion EN
prof. Nikolay Vassilve IOCCP-BAS review EN
prof. Sonya Ilieva FCPh-SU становище EN
prof. Dsc Ivan Bangov Konstantin Preslavsky University of Shumen opinion EN
prof. Natasha Trendafilova IGIC-BAS review EN
prof. Vasil Delchev Plovdiv university "Paisii Hilendarski" opinion EN
assoc. prof. Diana Cheshmedjieva FCPh-SU opinion EN
Spare members
prof. Denitsa Pantaleeva IOCCP-BAS
assoc. prof. Ivanka Tsakovska IBBE-BAS
📆 Date of publication of reviews and opinions: 14.02.2020

Candidate: assist. prof. Nadezhda Markova
📄 Materials (In Bulgarian)State Gazette: number 43 from 31.05.2019

Professional direction:4.2 Chemical sciences Laboratory:"Chemistry of natural products" 📆 Deadline for submission of documents: 31.07.2019

Scientific jury:

Members Organization Prepares
prof. DSc Svetlana Simova IOCCP-BAS opinion EN
prof. DSc Vladimir Dimitrov IOCCP-BAS review EN
prof. DSc Atanas Pavlov UFT-Plovdiv opinion EN
prof. Iren Tsibranska-Tsvetkova ICE-BAS opinion EN
assoc. prof. Kalina Alipieva, Chairman IOCCP-BAS opinion EN
assoc. prof. Paraskev Nedyalkov FF-MU Sofia review EN
assoc. prof. Ivan Svinyarov FCPh-SU opinion EN
Spare members
assoc. prof. Dasha Mihailova UFT-Plovdiv
assoc. prof. Petko Denev IOCCP-BAS
📆 Date of publication of reviews and opinions: 10.09.2019

Candidate: assist. prof. Boryana Trusheva
📄 MAterials (In Bulgarian)


State Gazette: number 43 from 31.05.2019

Professional direction:4.2 Chemical sciences Laboratory:"Chemistry and Biophysics of Proteins and Enzymes" 📆 Deadline for submission of documents: 31.07.2019

Scientific jury:

Members Organization Prepares
assoc. prof. Daniela Antonova, Chairman IOCCP-BAS opinion EN
academician Ivan Ivanov retired review EN
prof. Mariela Odzakova BF-SU review EN
prof, DSc Jana Topalova BF-SU opinion EN
assoc. prof. Maya Guncheva IOCCP-BAS opinion EN
assoc. prof. Petya Hristova BF-SU opinion EN
assoc. prof. Svetlana Momchilova IOCCP-BAS opinion EN
Spare members
assoc. prof. Ivan Angelov IOCCP-BAS
assoc. prof. Iva Ugrinova IM-BAS
📆 Date of publication of reviews and opinions::18.09.2019

Candidate: assist. prof. Aleksandar Dolashki
📄 Materials (In Bulgarian)


State Gazette: number 43 from 31.05.2019

Professional direction:4.2 Chemical sciences Laboratory:"Chemistry and Biophysics of Proteins and Enzymes" 📆 Deadline for submission of documents: 31.07.2019

Scientific jury:

Members Organization Prepares
assoc. prof. Maya Guncheva, Chairman IOCCP-BAS review EN
prof. Emilya Naidenova UCTM opinion EN
prof. Elena Todorovska Agrobioinstitute opinion EN
prof. Rumyana Tsoneva-Velinova IBBE-BAS review EN
assoc. prof. Daniela Antonova IOCCP-BAS opinion EN
assoc. prof. Krasimira Idakieva IOCCP-BAS opinion EN
assoc. prof. Maria Krachanova retired opinion EN
Spare members
assoc. prof. Ivan Angelov IOCCP-BAS
assoc. prof. Iva Ugrinova IM-BAS
📆 Date of publication of reviews and opinions::18.09.2019

Candidate: assist. prof. Lyudmila Velkova
📄 Materials (In bulgarian)


State Gazette: number 43 from 31.05.2019

Professional direction:4.2 Chemical sciences Laboratory:"Chemistry and Biophysics of Proteins and Enzymes" 📆 Deadline for submission of documents: 31.07.2019

Scientific jury:

Members Organization Prepares
prof. Nikolay Vassilev, Chairman IOCCP-BAS review EN
Corresponding Member Prof. Ilza Pajeva, DSc. IBBI-BAS opinion EN
prof. Sonya Ilieva FCPh-SU review EN
prof. DSc Todor Dudev FCPh-SU opinion EN
assoc. prof. Bistra Stamboliyska IOCCP-BAS opinion EN
assoc. prof. Galia Madzarova FCPh-SU opinion EN
assoc. prof. Hristian ALeksandrov FCPh-SU opinion EN
Spare members
assoc. prof. Denitsa Pantaleeva IOCCP-BAS
assoc. prof. Diana Cheshmedzieva FCPh-SU
📆 Date of publication of reviews and opinions::17.09.2019

Candidate: assist. prof. Miroslav Rangelov
📄 Materials (In Bulgarian)


State Gazette: number 43 from 31.05.2019

Professional direction:4.2 Chemical sciences Laboratory:"Chemistry of natural products" 📆 Deadline for submission of documents: 31.07.2019

Scientific jury:

Members Organization Prepares
assoc. prof. Milena Popova, Chairman IOCCP-BAS opinion EN
prof. Margarita Popova IOCCP-BAS opinion EN
prof. Vasilii Goltsev BF-SU opinion EN
prof. Stefka Chankova-Petrova IBER-BAS review EN
prof. Georgy Momekov FF-MU Sofia review EN
assoc. prof. Reneta Gevrenova FF-MU Sofia opinion EN
assoc. prof. MAria Geneva IPFG-BAS opinion EN
Spare members
prof. Ira Stancheva IPFG-BAS
assoc. prof. Svilen Simeonov IOCCP-BAS
📆 Date of publication of reviews and opinions:: 10.09.2019

Candidate: assist. prof. Kalina Danova
📄 Materialс (Ин Булгариан)


State Gazette: number 43 from 31.05.2019

Professional direction:4.2 Chemical sciences Laboratory:"Chemistry of natural products" 📆 Deadline for submission of documents: 31.07.2019

Scientific jury:

Members Organization Prepares
prof. Pavletta Shestakova, Chairman IOCCP-BAS opinion EN
prof. Pavlinka Dolashka IOCCP-BAS review EN
prof. Ilina Krusteva FF-MU Sofia review EN
prof. Milen Bogdanov FHPh-SU review EN
prof. Ira Stancheva IPPC-BAS opinion EN
assoc. prof. Stefan Filipov IOCCP-BAS opinion EN
assoc. prof. Krasimir Rusanov Agrobioinstitute opinion EN
Spare members
prof. DSc Albert Krustanov UFT-Plovdiv
assoc. prof. Irena Filipova IOCCP-BAS
📆 Date of publication of reviews and opinions::11.09.2019

Candidate: assoc. prof. Milena Popova
📄 Materials (In Bulgarian)


State Gazette: number 43 from 31.05.2019

Professional direction:4.2 Chemical sciences Laboratory:"Chemistry of natural products" 📆 Deadline for submission of documents: 31.07.2019

Scientific jury:

Members Organization Prepares
prof, Vanya Kurteva IOCCP-BAS opinion EN
Prof. Vassya Bankova, DSc, corr. member of BAS, Chairman IOCCP-BAS review EN
prof. Albena Stoyanova UFT-Plovdiv opinion EN
prof. Aleksandur Tashev UF-Sofia opinion EN
prof, Svetlana Bancheva IBEI-BAS review EN
assoc. prof. Svetlana Momchilova IOCCP-BAS opinion EN
assoc. prof. Reneta Gevrenova FF-MU Sofia review EN
Spare members
prof, Stojanka Stoitsova UFT-Plovdiv
assoc. prof. Maya Guncheva IOCCP-BAS
📆 Date of publication of reviews and opinions::10.09.2019

Candidate: assoc. prof. Antoaneta Trendafilova
📄 Materials (In Bulgarian)


State Gazette: number 43 from 31.05.2019

Professional direction:4.2 Chemical sciences Laboratory:"Bioactive Substances” - Plovdiv" 📆 Deadline for submission of documents: 31.07.2019

Scientific jury:

Members Organization Prepares
prof. Vesela Kancheva, Chairman IOCCP-BAS review EN
prof. Pavlinka Dolashka IOCCP-BAS opinion EN
prof. DSc Veselina Gadzeva TU-Stara Zagora review EN
prof. DSc Pantaley Denev UFT-Plovdiv review EN
prof. Ilya Iliev PU
prof. Lybomir Makedonski MU-Varna opinion EN
assoc. prof. Kalina Alipieva IOCCP-BAS opinion EN
Spare members
assoc. prof. Dasha Mihaylova UFT-Plovdiv opinion EN
assoc. prof. Georgy Dobrikova IOCCP-BAS
📆 Date of publication of reviews and opinions::10.09.2019

Candidate:assoc. prof. Petko Denev
📄 Materials (In Bulgarian)


State Gazette: number 43 from 31.05.2019

Professional direction:4.2 Chemical sciences Laboratory:"Structural Organic Analysis" 📆 Deadline for submission of documents: 31.07.2019

Scientific jury:

Members Organization Prepares
prof. Pavletta Shestakova, Chairman IOCCP-BAS opinion EN
prof. Dsc Sonya Ilieva FCPh-SU review EN
prof Natasha Trendafilova IGIC-BAS review EN
prof. Irina Doichinova FF-Mu Sofia opinion EN
prof. Dsc Ivanka Stoyneva retired opinion EN
assoc. prof. Petko Denev IOCCP-BAS review EN
assoc. prof. Anife Ahmedova FCPh-SU opnion EN
Spare members
Corresponding Member Prof. Ilza Pajeva, DSc. IBBI-BAS
assoc. prof. Snezhana Bakalova IOCCP-BAS
📆 Date of publication of reviews and opinions::11.09.2019

Candidate: assoc. prof. Denitsa Pantaleeva
📄 Materials (In Bulgarian)

Professional direction:4.2 Chemical sciences Scientific specialty:"Organic chemistry"

Scientific jury:

Members Organization Prepares
prof. Dsc Vladimir Dimitrov IOCCP-BAS opinion EN
prof. Pavletta Shestakova IOCCP-BAS opinion EN
prof. DSc Valerii Hristov ШУ „Епископ К. Преславски" review EN
assoc. prof. Plamen Angelov University of Plovdiv review EN
assoc. prof. Yulian Zagranyarski FCPh-SU opinion EN
Spare members
prof. Ilian Ivanov University of Plovdiv
assoc. prof. Irena Filipova IOCCP-BAS

PhD student: assist. Zhanina Petkova (laboratory "OSS")
📄 Abstract 📄 List of publications📄 List of quotes


Title: "Synthetic approaches for obtaining of chiral and biologically active compounds" Supervisor: prof. DSc Vladimir Dimitrov 📆 Date and place of defense: 17.12.2020 (Thursday) via the programme MS Teams.


Professional direction:4.2 Chemical sciences Scientific specialty:"Organic chemistry"

Scientific jury:

Members Organization Prepares
prof. DSc Vladimir Dimitrov IOCCP-BAS Chairman opinion EN
prof. Rosica Nikolova FCPh-SU opinion EN
prof. Dsc Vladimir Bozhinov UCTM opinion EN
assoc. prof. Plamen Angelov University of Plovdiv review EN
assoc. prof. Irena Filipova IOCCP-BAS review EN
Spare members
prof. Vanya Kurteva IOCCP-BAS
assoc. prof. Georgy Stavrakov FF-MY
📆 Date of publication of reviews and opinions:: 06.09.2020

PhD student: assist. Irena Zagranyarska (laboratory "OSS")
📄 Abstract 📄List of publications📄 List of quotes


Title: "Stereoselective synthesis of functionalized chiral amino alcohols - configuration and application" Supervisors:assoc. prof. Kalina Kostova and prof. DSc Vladimir Dimitrov 📆 Date and place of defense: 08.10.2020 (Thursday), 10:30 via the programme MS Teams.


Професионално направление:4.2 Химически науки Научна специалност:"Органична химия"

Научно жури:

Състав Oрганизация Позиция Изготвя
проф. дн Владимир Димитров ИОХЦФ-БАН председател становище EN
доц. д-р Юлиан Загранярски ФХФ-СУ рецензент рецензия EN
доц. д-р Георги
Ставраков
ФФ-МУ рецензент рецензия EN
проф. д-р Илиян Иванов ПУ „Паисий Хилендарски“ член на НЖ становище EN
доц. д-р Георги Добриков ИОХЦФ-БАН член на НЖ становище EN
Резервни членове
доц. д-р Ирена Филипова ИОХЦФ-БАН
проф. дн. Владимир Божинов ХТМУ
📆 Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 06.09.2020 г.

Докторант: ас. Красимира Дикова (лаборатория "ОСС")
📄 Автореферат📄 Списък с публикации📄 Списък с цитати


Тема: "Бети-кондензация – инструмент за получаване на хирални аминометилнафтоли" Научни ръководители: проф. дн Владимир Димитров и доц. д-р Калина Костова 📆 Дата и място на защита: 06.10.2020 год. (вторник) от 10:30 ч. Защитата ще се проведе през електронната платформа MS Teams.


Професионално направление:4.2 Химически науки Научна специалност:"Органична химия"

Научно жури:

Състав Oрганизация Позиция Изготвя
проф. д-р Деница Панталеева ИОХЦФ-БАН председател рецензия EN
проф. дн Людмил
Антонов
ИОХЦФ-БАН член на НЖ становище EN
проф. д-р Росица Николова ФХФ-СУ член на НЖ становище EN
проф. дн Тодор Дудев ФХФ-СУ рецензент рецензия EN
проф. д-р Борис Шивачев ИМК-БАН член на НЖ становище EN
Резервни членове
доц. д-р Бистра Стамболийска ИОХЦФ-БАН
проф. д-р Юрий Кълвачев ИК-БАН
📆 Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ:18.08.2020 г.

Докторант: Силвия Христова (лаборатория "ОСС")
📄 Автореферат 📄 Автореферат_EN 📄 Списък с публикации

📄 Списък с цитатиТема: "Тавтомерията като елементарен механизъм за пренос на сигнал при молекулните устройства" Научен ръководител: проф. дн Людмил Антонов 📆 Дата и място на защита: 16.09.2020 год. (сряда) от 14.00 ч. Защитата ще се проведе през електронната платформа MS Teams.


Професионално направление:4.2 Химически науки Научна специалност:"Органична химия"

Научно жури:

Състав Oрганизация Позиция Изготвя
prof. Brigitte Deguin Universite de Paris, France рецензент рецензия
проф. дн Владимир Димитров ИОХЦФ-БАН член на НЖ становище
prof. Anne Claire Mitaine-Offer Universite de Bourgogne, France рецензент рецензия
проф. дхн Валерий Христов ШУ „Епископ Константин Преславски“ рецензент рецензия
доц. д-р Пламен Ангелов ПУ „Паисий Хилендарски” член на НЖ становище
📆 Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 30.09.2019 г.

Докторант: Ивайло Славчев (лаборатория "ОСС")

Тема: "Synthetic transformations of natural products" Научни ръководители: prof. Brigitte Deguin и проф. дн Владимир Димитров 📆 Дата и място на защита: 04.11.2019 год. (понеделник) от 11.00 ч. в зала 111 “Акад. Богдан Куртев“, етаж 1 на ИОХЦФ–БАН


Професионално направление:4.2 Химически науки Научна специалност:"Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества"

Научно жури:

Състав Oрганизация Позиция Изготвя
доц. д-р Снежанка Бакалова ИОХЦФ-БАН председател рецензия
доц. д-р Анифе Ахмедова ФХФ на СУ член на НЖ становище
проф. дн Цонко Колев пенсионер рецензент рецензия
доц. д-р Емилия Чернева ФФ на МУ-София член на НЖ становище
доц. д-р Ваня Мантарева ИОХЦФ-БАН член на НЖ становище
📆 Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 20.06.2019 г.

Докторант: ас. Мелиха Алиосман (лаборатория "ХБПЕ")
📄 Автореферат 📄 Списък с публикации 📄 Списък с цитати


Тема: "Zn (II) – фталоцианинови комплекси с аминокиселини като заместители за фотодинамични приложения" Научен ръководител: доц. д-р Ваня Мантарева 📆 Дата и място на защита:19.07.2019 г. (петък) от 14.00 часа в зала 111 “Акад. Богдан Куртев“, етаж 1 на ИОХЦФ–БАН


Професионално направление:4.2 Химически науки Научна специалност:"Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества"

Научно жури:

Състав Oрганизация Позиция Изготвя
проф. д-р Николай Василев ИОХЦФ-БАН председател становище
проф. д-р Страхил Берков ИБЕИ-БАН рецензент рецензия
проф. дн Иво Иванов ФФ на МУ-София член на НЖ становище
доц. д-р Антоанета Трендафилова ИОХЦФ-БАН рецензент рецензия
доц. д-р Веселин Христов пенсионер член на НЖ становище
📆 Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 01.02.2019 г.

Докторант на самостоятелна подготовка: ас. Надежда Костова (лаборатория "ХПВ")
📄 Автореферат 📄 Списък с публикации 📄 Списък с цитати


Тема: "Алкалоиден състав на видове от род Senecio" Научен консултант: доц. д-р Веселин Христов 📆 Дата и място на защита: 01.03.2019 г. (петък) от 14.00 часа в зала 111 “Акад. Богдан Куртев“, етаж 1 на ИОХЦФ–БАН


Професионално направление:4.2 Химически науки Научна специалност:"Органична химия"

Научно жури:

Състав Oрганизация Позиция Изготвя
проф. дн Таня Цончева ИОХЦФ-БАН член на НЖ становище
доц. д-р Деница Панталеева ИОХЦФ-БАН председател становище
проф. д-р Александър Елиас ИК-БАН рецензент рецензия
проф. д-р Татяна Табакова ИК–БАН рецензент рецензия
доц. д-р Иванка Спасова ИОНХ–БАН член на НЖ становище
📆 Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 10.01.2019 г.

Докторант на самостоятелна подготовка: ас. Радостина Иванова (лаборатория "ОРММ")
📄 Автореферат 📄 Списък с публикации 📄 Списък с цитати


Тема:"Многокомпонентни наноструктурирани катализатори на основата на мезопорести цериев и титанов оксиди: Получаване, характеризиране и каталитични свойства в реакция на пълно окисление на етилацетат" Научни консултанти: проф. дн Таня Цончева и доц. д-р Момчил Димитров 📆 Дата и място на защита: 29.01.2019 г. (вторник) от 10.00 часа в зала 111 “Акад. Богдан Куртев“, етаж 1 на ИОХЦФ–БАН
Professional direction: 4.2 Chemical sciences Scientific specialty: "Organic chemistry"

Scientific jury:

Members Organization Prepares
prof. DSc Pavlinka Dolashka IOCCP-BAS Chairman opinion EN
prof. Aleksandur Eliyas IC-BAS opinion EN
prof. Ekaterina Filcheva ISSAPP-BAS review EN
prof. Irena Kostova SU opinion EN
prof. Jordan Kortenski MGU Sofia review EN
prof. Dsc Tanya Tsoncheva IOCCP-BAS review EN
assoc. prof. Momchil Dimitrov IOCCP-BAS opinion EN
📆 Date of publication of reviews and opinions: 27.03.2020

Candidate: assoc.prof. Stefan Marinov (laboratory "CSF")📄 Abstract

Title:"Development and application of reduction pyrolysis in the study of the forms of organic sulfur and the composition of the organic mass of fossil solid fuels and biomass" 📆 Date and place of defense: 04.06.2020 (Thursday), 10:00 via the programme MS Teams

Професионално направление:4.2 Химически науки Научна специалност:"Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества"

Научно жури:

Състав Oрганизация Позиция Изготвя
чл.-кор. проф. дн Вася Банкова ИОХЦФ-БАН председател становище
акад. Иван Иванов пенсионер рецензент рецензия
проф. дн Яна Топалова БФ на СУ рецензент рецензия
проф. д-р Мариела Оджакова БФ на СУ член на НЖ становище
проф. д-р Весела Кънчева ИОХЦФ–БАН член на НЖ становище
проф. д-р Огнян Петров ФХФ на СУ член на НЖ становище
доц. д-р Красимира Идакиева ИОХЦФ–БАН рецензент рецензия
📆 Дата за публикуване на рецензии и становища на НЖ: 04.08.2019 г.

Кандидат: проф. д-р Павлинка Долашка (лаборатория "ХБПЕ")📄 Автореферат

Тема:"Структура и функция на медни гликопротеини, свързващи кислородни форми" 📆 Дата и място на защита: 02.09.2019 г. (понеделник) от 14.00 часа в зала 111 “Акад. Богдан Куртев“, етаж 1 на ИОХЦФ–БАН

Links

State Gazette
NACID