Doctoral Programmes

Нормативна уредба

📄 Правилник за дейността на Центъра за обучение на докторанти и Академичния съвет при БАН 📄 Правилник за провеждане на обучение и практика в ИОХЦФ-БАН 📄 Система за оценка на качеството на образованието на докторантите в БАН 📄 Система за осигуряване на качеството на обучение на докторантите в ИОХЦФ - БАН 📄 Кредитна система - Общи правила 📄 Кредитна система за оценка на подготовката на докторанти в БАН 📄 Критерии за годишна атестация на редовните докторанти в ИОХЦФ-БАН 📄 Постановление № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации. (изм., бр. 10 от 01.02.2019 г.) 📄 Правилник за разпределение, разходване и отчитане на субсидията за издръжка на обучението на докторантите в БАН. 📄 Процедура при издаване и получаване на дипломи от БАН

Повече документи може да намерите на нашата подстраница 🌐 Процедури и конкурси, на подстраница 🌐 Документи и на 🌐 сайта на Центъра за обучение към БАН

Акредитация

Институтът е акредитиран за обучение на докторанти по следните докторантски програми:
Докторска програма/ Специалност Оценка от НАОА Акредитирана до Професионално направление
Органична химия 9.71 07.04.2020 г. 4.2 Химически науки
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества 9.68 07.04.2020 г. 4.2 Химически науки
Теоретична химия 9.68 07.04.2020 г. 4.2 Химически науки
Технология на природните и синтетичните горива 9.66 28.04.2020 г. 4.2 Химически науки
Нефтохимия и нефтохимичен синтез 9.62 07.04.2020 г. 4.2 Химически науки

Изисквания

⚛ да притежават образователно-квалификационна степен "магистър"

общият успех (от следването и защитата на дипломната работа) трябва да бъде най-малко "много добър” (4.50).

Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили средна оценка от писмения и устния изпит по специалността най-малко "много добър" (4.50) и по западен език не по-малко от "добър" (4.00)

Необходими документи

 1. Молба за допускане до конкурса (по образец), в която се посочва и специалността (специалностите), за която се кандидатства, и чуждия език (английски, френски, немски, испански), по който ще се държи конкурсен изпит.
 2. Автобиография по европейски образец.
 3. Диплома за образователно-квалификационна степен "магистър".
 4. Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.
 5. Документ за платена такса за кандидатстване в размер на 30 лв.
  Таксата се заплаща в Центъра за обучение при БАН, София 1113, бул. "Цариградско шосе" 125, бл. 26Б, II ет.,тел. 02 9873167.
 6. Медицинско свидетелство.
 7. Свидетелство за съдимост.
 8. Декларация по образец, че кандидатът не е бил обучаван за докторант по държавна поръчка.
 9. Декларация за съхранение и обработка на лични данни
 10. Един брой електронен носител, съдържащи PDF файлове на всички изброени по-горе документи.

Candidates submit the necessary documents to the office of the Institute, Acad. G. Bonchev, bl. 9, room 206, ☎ (02)872 48 17

No competitions have been announced


1. Химична връзка. Атомни и молекулни орбитали. Строеж на прости и сложни връзки. Спрегнати системи. Правило на Хюкел за ароматност. Полярни, донорно-акцепторни и водородни връзки. Несвързващи междумодскулни взаимодействия.

2. Пространствен строеж на органични молекули. Симетрия на молекулите. Енантиомери и диастереомери. Стереохимична номенклатура. Конформация на ациклени и алициклени молекули. Прохиралност.

3. Термодинамика на органични реакции. Термодинамични уравнения. Основни понятия на статистическата термодинамика. Свободна енергия и химично равновесие. Влияние на температурата и разтворителя.

4. Кинетика на органични реакции: Основни кинетични уравнения, Обратими, последователни и успоредни реакции. Теория на ударите и теория на преходното състояние. Активираща енергия, енталпия и ептропия на активиране. Роля на разтворителите и катализаторите. Видове елементарни процеси.

5. Структура и реакционна способност. Индукционни, резонансни и стерични ефекти, линейна зависимост на свободните енергии (полярни и стерични ефекти, нуклеофилност, влияние на разтворителя). Стереоелектронни ефекти. Правило на Уудърд-Хофман за запазване на орбиталната симетрия.

6. Въглеводороди. Най-важни методи за получаване на наситени, ненаситени и ароматни въглеводороди. Сравнително разглеждане на свойствата им.

7. Алкохоли и феноли. Най-важни методи за получаване. Свойства.

8. Алдехиди и кетони. Най-важни методи за получаване. Свойства.

9. Карбоксилни киселини - мастни и ароматни карбоксилни киселини. Най-важни методи за получаване. Свойства. Класификация на производните на карбоксилната група и въглеводородния остатък.

10. Амини - мастни и ароматни моноамини. Най-важни методи за получаване и сравнително разглеждане ка свойствата им.

Topic 3.7.7

Lecturer: Vladimir Dimitrov, Prof., DSc.
☎ (02) 96 06 157; 📧 Vladimir.Dimitrov@orgchm.bas.bg
Horarium: 30 hours

Summary: he course "Aspects of enantioselective synthesis and modern applications" is addressed to PhD students in the area of organic synthesis. The aim of the course is to present the basic methods and approaches for synthesis of anantiomeric pure or enriched compounds. Important synthetic transformations of prochiral substrats leading to chiral compounds with pharmaceutical application and utilization in materials science are demonstrated. Important examples for the synthesis of drugs are presented.


Topic 3.7.2

Lecturer:Nikolay Vassilev, Prof., Dr
☎ (02) 96 06 172; 📧 Nikolay.Vassilev@orgchm.bas.bg
Horarium: 30 hours

Summary (In Bulgarian): Курсът "Квантово-химични пресмятания на ЯМР параметри", предложен на ЦО към БАН, е предназначен за обучение на докторанти по специалности ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ за образователната и научна степен ДОКТОР. Основната цел на курса е да запознае слушателя със съвременните квантово-химични методи за изчисляване на ЯМР химични отмествания и константи на спин-спиново взаимодействие. В курса е включено изучаването на нерелативистичната и релативистичната теория на ЯМР параметрите, разгледано е изчисляването на химичните отмествания и константите на спин-спиново взаимодействие с полуемпирични методи, с методите на Хартри-Фок и на функционала на плътността, както и отчитането на електронната корелация. Отделено е внимание на отчитането на влиянието на разтворителя като диелектрик при пресмятанията на ЯМР параметрите, включването на ро-вибрационни корекции, релативистични пресмятания и т.н.


Topic 3.7.4

Lecturer: Pavlina Dolashka, Prof., DSc.
☎ (02) 96 06 123; 📧 pda54@abv.bg, Pavlina.Dolashka@orgchm.bas.bg
Horarium: 40 hours

Summary (In Bulgarian): Курсът "Мас-спектрометрия и протеомика – методи и приложение" е предназначен за обучение на докторанти по специалностите биохимия и органична химия за образователна и научна степен ДОКТОР. Поради интердисциплинарния характер на тематиките на лекциите, те са подходящи за докторанти, специализанти и млади научни кадри, работещи по теми от биофизика, органична химия, биохимията, медицина и биоинформатика.
Курсът цели разширяване на познанията на докторантите в областта на съвременни методи и техники, свързани с изследване на структурно-функционалните особености на микроорганизмите, метаболизма и неговата регулация. По-специално внимание се отделя на изучаване и използване на протеомиката в тази област. Курсът ще осигури по-подробно запознаване с принципите на мас-спектрометрията, разнообразната апаратура (2D-електрофореза, LC, мас-спектрометрия (MS), тандем-мас-спектрометрия (MS/MS) и подходите, които се прилагат.


Topic 3.7.6

Lecturer:Vladimir Dimitrov, Prof., DSc.
☎ (02) 96 06 157; 📧 Vladimir.Dimitrov@orgchm.bas.bg
Horarium: 30 hours

Summary:The course "Preparation of organometallic compounds for selective transformations in organic synthesis" is addressed to PhD students in the area of organic synthesis.
The aim of the course is to present the basic methods for synthesis of selected main group organometallics (e.g. organolithium, organomagnesium, organoaluminium compounds etc.) and transition metal organometallics, as well, in particularly those having importance for catalytic applications. The synthetic methods and the properties of these compounds are demonstrated and the methods for analysis, as well. Special attention is directed to the applications in the modern organic synthesis for selective transformations and synthesis of important products, especially that possessing biological activity.


Тема 3.7.10

Lecturer:Daniela Antonova, Assoc. Prof., Dr.
☎ (02) 96 06 164; 📧 Daniela.Antonova@orgchm.bas.bg
Horarium: 30 hours

Summary: High-performance liquid chromatography (HPLC) is a versatile analytical technique widely used for the analysis of pharmaceuticals, biomolecules, polymers and many organic and ionic compounds.
The course "Practical high-performance liquid chromatography" is addressed to PhD students in broad areas of organic and analytical chemistry. The aim of the course is to present the basic theoretical principles, practical analytical approaches and application fields of the contemporary HPLC, as well as the power of hyphenated chromatographic and mass spectral techniques for identification and structural elucidation of organic compounds, unrivaled for the analysis of biologically-active natural compounds and OMIX-analysis.


Тема 3.7.9

Lecturer:Daniela Antonova, Assoc. Prof., Dr.
☎ (02) 96 06 164; 📧 Daniela.Antonova@orgchm.bas.bg
Horarium: 30 hours

Summary: Modern gas chromatography (GC) is a widely distributed and extremely powerful analytical technique that can be found in most analytical laboratories. It is characterized by the high separation efficiency of capillary columns for an analysis of complex samples, sophisticated instrumentation including powerful detectors, automation, fairly short analysis time, as well as high precision and reproducibility in quantitative analysis. The combination of GC with mass spectrometry (MS) is unrivaled for the analysis of complex mixtures of volatile organic compounds, such as petroleum oil, flavor and fragrances, foodstuff, and environmental or biological samples. The course "Practical Gas Chromatography and Mass Spectrometry" is addressed to PhD students in broad areas of organic and analytical chemistry. The aim of the course is to present the basic theoretical principles and practical analytical approaches of the contemporary GC, as well as the power of MS for identification and structural elucidation of organic compounds


Topic 3.7.3

Lecturers: Svetlana Simova, Prof., DSc
☎ (02) 96 06 140; 📧 Svetlana.Simovasds@orgchm.bas.bg

Yavor Mitrev, PhD
☎ (02) 96 06 146; 📧 Yavor.Mitrev@orgchm.bas.bg
Horarium: 30 hours

Summary:The course on “Advanced NMR spectroscopy for quantitative analysis” is addressed to PhD students in Organic Chemistry. It gives an overview of contemporary NMR techniques for quantitative analysis of organic compounds in solution, both as single components or in complex mixtures. In parallel with detailed introduction to the different experimental approaches, their practical implementation with Bruker pulse programing language is also given, thus building up the necessary skills for implementation of the presented, or for the development of new experiments on the currently available NMR spectrometers at the Bulgarian NMR Centre. The course presents the combined application of NMR spectroscopy and chemometrics, as one of the common approaches in food analysis, plant metabolomics etc.


Topic 3.7.8

Lecturer: Nikolay Vassilev, Prof., Dr
☎ (02) 96 06 172; 📧 Nikolay.Vassilev@orgchm.bas.bg
Horarium: 30 hours

Summary (In Bulgarian): Курсът "ЯМР в органометалната химия" е предназначен за обучение на докторанти по специалности ОРГАНИЧНА ХИМИЯ за образователната и научна степен ДОКТОР.
Основната цел на курса е да запознае слушателя с приложенията на метода на ЯМР спектроскопията в органометалната химия. В курса е включено приложение на едномерни и двумерни техники, както и ефекти на Оверхаузер в органометалната химия, определяне на коефициентите на транслационна дифузия и динамичен ЯМР в органометалната химия. Отделено е специално внимание на спецификата на ЯМР химичните отмествания на ядра като 1H, 13C, 15N, 19F, 31P, 29Si, 195Pt и др. в органометалната химия както и приложението на ЯМР константите на спин-спиново взаимодействие в органометалната химия.


More courses can be found at 🌐 the site of the Training Center at BAS

Full-time education

PhD student / Supervisor Specialty Laboratory Date of enrollment Deadline for deduction
Maria Argirova
prof. D. Pantaleeva
Organic chemistry SOA 01.08.2018 31.07.2021
Topic:"Synthesis, characterization and study of the biological activity of new benzimidazole derivatives"
Daniela Klisurova
prof. P. Denev
Bioorganic chemistry, chemistry of natural and physiologically active substances BAS 01.09.2020 31.08.2023
Topic:"Development, characterization and biological activity of functional foods enriched in gamma-aminobutyric acid"

Part-time courses

PhD student / Supervisor Specialty Laboratory Date of enrollment Deadline for deduction
Victor Markuliev
assoc. prof. D. Antonova
Organic chemistry CL 01.10.2018 01.10.2022
Topic:"Combined chromatographic and mass spectral techniques for analysis of complex mixtures of natural origin"

self-preparation

PhD student / Consultant Специалност Laboratory Date of enrollment Deadline for deduction
Hristina Lazarova
prof. M. Popova
Organic chemistry ORMM 20.01.2020 20.01.2023
Topic:"Development of ecological catalysts for production of valuable chemicals and fuels through utilization of biomass"
Viktorya Ivanova
prof. A. Trendafilova;
assoc. prof. M. Todorova
Bioorganic chemistry, chemistry of natural and physiologically active substances CNP 01.10.2020. 01.10.2023
Topic:"Phytochemical characterization of Inula species growing in Bulgaria"

Редовна форма

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Дата на зачисляване
Десислава Гергинова
проф. дн Св. Симова;
д-р Я. Митрев
Органична химия ЦЯМРС 01.01.2018 г.
Тема:"ЯМР метаболомика"
Александра Милева
проф. д-р Т. Цончева
Нефтохимия и нефтохимичен синтез ОРММ 01.01.2016 г.
Тема:"Разработване на нови металооксидни катализатори с приложение в алтернативните енергийни източници и екологията"

На самоподготовка

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Дата на зачисляване
Ивелина Енева
доц. д-р И. Ангелов
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества ХБПЕ 12.10.2015
Тема:"Синтез и биохимична активност на нови Zn(II) фталоцианинови конюгати за ФДТ и диагностика"
Боряна Якимова
доц. дн И. Стойнева
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества ХБПЕ 01.12.2015 г.
Тема:"Дизайн и синтез на биологично активни пептиди като потенциални инхибитори на ангиотензин-превръщащия ензим (ACE)"

Редовна форма

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Дата на зачисляване
Яна Манолова
проф. дхн Л. Антонов
Органична химия ОСС 01.10.2011
Тема:"Разработване на нови молекулни устройства и тяхната практическа реализация "

Редовна форма

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Дата на зачисляване
Янчо Карабелов
проф. дхн В. Димитров
Органична химия ОСС 01.01.2011 г.
Тема:"Разработване на синтетична стратегия за получаване на хирални катализатори чрез пренос на централна към аксиална хиралност"
Борислава Христова
доц. д-р И. Стойнева
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества ХБПЕ 01.01.2013 г.
Тема:"Ензимно-химичен синтез на сърфактанти"
Мартин Равуцов
проф. дхн В. Димитров
Органична химия ОСС 01.01.2013 г.
Тема:"Синтез на хирални полифункционални съединения с приложение в асиметричния катализ"

На самоподготовка

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Дата на зачисляване
Живка Рашкова
доц. д-р Лилия Витева
Органична химия ОСС 01.08.2010
Тема:"Синтез, реакционна способност и фотофизични свойства на мероцианинови багрила, съдържащи активен хлорен атом"

Редовна форма

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Дата на зачисляване
Жанина Петкова
проф. дхн В. Димитров
Органична химия ОСС 01.10.2011 г.
Тема:"Разработване на синтетични подходи за получаване на хирални и биологично активни съединения"

Редовна форма

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Година на зачисляване Година на отчисляване
Силвия Христова
проф. дн Л. Антонов
Органична химия ОСС 2017 2020
Тема:"Тавтомерията като елементарен механизъм за пренос на сигнал при молекулните устройства"
Дата на защита: 16.09.2020
Жанина Петкова
проф. дхн В. Димитров
Органична химия ОСС 2011 2014
Тема:"Разработване на синтетични подходи за получаване на хирални и биологично активни съединения"
Дата на защита: 17.12.2020

На самоподготовка

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Година на зачисляване Година на отчисляване
Красимира Дикова
проф. дн В. Димитров;
доц. д-р К. Костова
Органична химия ОСС 2016 2020
Тема:"Синтез и приложение на хирални аминобензилнафтоли"
Дата на защита: 06.10.2020
Ирена Загранярска
доц. д-р К. Костова;
проф. дн В. Димитров
Органична химия ОСС 2016 2020
Тема:"Стереоселективен синтез и приложение на хирални аминоалкохоли за енантиоселективно формиране на C-C връзка"
Дата на защита: 08.10.2020

Редовна форма

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Дата на зачисляване Дата на отчисляване
Мелиха Алиосман
доц. д-р В. Мантарева
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества ХБПЕ 01.01.2014 31.12.2017
Тема:"Zn (II) – фталоцианинови комплекси с аминокиселини като заместители за фотодинамични приложения"
Дата на защита: 19.07.2019
Ивайло Славчев
проф. дхн В. Димитров
Органична химия ОСС 01.10.2014 07.07.2019
Тема:"Разработване на синтетични подходи за получаване на биологично активни съединения"
Дата на защита: 04.11.2019

На самоподготовка

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Дата на зачисляване Дата на отчисляване
Надежда Костова
доц. д-р В. Христов
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества ХПВ 20.06.2007 20.06.2010
Тема:"Алкалоиден състав на видове от род Senecio"
Дата на защита: 01.03.2019
Радостина Иванова
проф. дн Т. Цончева
Органична химия ОРММ 10.07.2017 25.10.2018
Тема:"Многокомпонентни наноструктурирани катализатори на основата на мезопорести цериев и титанов оксиди: Получаване, характеризиране и каталитични свойства в реакция на пълно окисление на етилацетат"
Дата на защита: 29.01.2019

Редовна форма

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Дата на зачисляване Дата на отчисляване
Йордан Георгиев
доц. д-р М. Крачанова
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества БАВ 01.08.2013 31.07.2016
Тема:"Изучаване на структурата и имуномодулиращия потенциал на киселите хетерополизахариди от пектинов тип в българските лечебни растения"
Дата на защита: 09.03.2018

На самоподготовка

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Година на зачисляване Година на отчисляване
Ивалина Трендафилова
проф. д-р М. Попова
Органична химия ОРММ 01.11.2017 25.10.2018
Тема:"Разработване на нови модифицирани мезопорести силикатни нанокомпозити за контролирано доставяне на лекарствени вещества"
Дата на защита: 20.12.2018

Редовна форма

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Дата на зачисляване Дата на отчисляване
Яна Николова
проф. дхн В. Димитров;
доц. д-р Г. Добриков
Органична химия ОСС 01.10.2012 01.10.2015
Тема:"Синтез на многофункционални органични съединения с потенциална биологична активност"
Дата на защита: 14.06.2017

Редовна форма

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Дата на зачисляване Дата на отчисляване
Манол Огнянов
доц. д-р М. Крачанова; проф. дхн Св. Симова
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества БАВ 01.01.2011 31.12.2013
Тема:"Получаване и ензимна модификация на биологично активни пектинови полизахариди"
Дата на защита: 22.06.2016
Мирослав Дангалов
проф. д-р Н. Василев;
доц. д-р П. Петров
Органична химия ОСС 01.09.2012 01.09.2015
Тема:"Синтез и изследване на молекулна структура и динамика на паладиеви комплекси на азот-хетероциклени карбени"
Дата на защита: 25.07.2016
Мариана Каменова-Начева
проф. дхн В. Димитров
Органична химия ОСС 01.01.2004 01.01.2007
Тема:"Полифункционални аминоалкохоли и техни аналози – синтез, абсолютна конфигурация и приложение"
Дата на защита: 27.09.2016
Иванка Стойчева
доц. д-р Т. Будинова
Технология на природните и синтетичните горива ХТГ 01.01.2010 30.09.2016
Тема:"Синтез на въглеродни материали на базата на органични съединения"
Дата на защита: 14.12.2016

На самоподготовка

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Дата на зачисляване Дата на отчисляване
Мая Маринова
доц. д-р К. Костова; проф. дхн В. Димитров
Органична химия ОСС 01.07.2013 01.04.2016
Тема:"Синтетична стратегия за получаване на съединения с централна и осева хиралност с приложение в асиметричния синтез"
Дата на защита: 17.06.2016
Изабела Генова
проф. дн Т. Цончева
Нефтохимия и нефтохимичен синтез ОРММ 01.06.2015 01.06.2016
Тема:"Изследване на възможностите за контрол на дизайна на нанесени върху порести носители метал/металооксидни катализатори за разлагане на метанол с оглед използването му като носител на водород"
Дата на защита: 08.09.2016

Редовна форма

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Дата на зачисляване Дата на отчисляване
Вера Гешева
доц. д-р К. Идакиева;
доц. д-р А. Чорбанов
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества ХБПЕ 01.01.2011 01.10.2014
Тема:"Биологична активност на хемоцианини от гастроподни организми"
Дата на защита: 21.01.2015
Юлиана Райнова
доц. д-р К. Идакиева
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества ХБПЕ 01.10.2011 01.10.2014
Тема:"Структура и биологична активност на кислород-пренасящи протеини от безгръбначни"
Дата на защита: 29.01.2015
Глория Исса
проф. дн Т. Цончева
Органична химия ОРММ 01.01.2012 31.12.2014
Тема:"Каталитично отстраняване на токсични емисии чрез използване на наноразмерни мултикомпонентни металооксидни композити"
Дата на защита: 16.03.2015
Адриана Славова-Казакова
доц. д-р В. Кънчева
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества ХЛ 01.01.2010 31.12.2012
Тема:"Кинетика и механизъм на липидното окисление в присъствие на моно- и бифенилни съединения самостоятелно и в смеси"
Дата на защита: 14.05.2015

Задочна форма

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Дата на зачисляване Дата на отчисляване
Драгомир Динчев
проф. дхн И. Костова
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества ХПВ 12.05.1997 13.03.2002
Тема:"Химично изследване на стероидни сапонини и флавоноиди в Tribulus terrestris L."
Дата на защита: 12.05.2015

На самоподготовка

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Година на зачисляване Година на отчисляване
Ангел Конакчиев
доц. д-р М. Тодорова
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества ХПВ 12.03.1996 22.03.1999
Тема:"Етерични масла от сортове Lavandula angustifolia Mill. и видове от род Achillea L."
Дата на защита: 09.12.2015

На самоподготовка

Докторант / Ръководител Специалност Лаборатория Година на зачисляване Година на отчисляване
Людмила Велкова
проф. д-р П. Долашка
Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества ХБПЕ 2009 2012
Тема:"Структура и функции на въглехидратните вериги на хемоцианин, изолиран от морски охлюв Rapana venosa"
Central Library - BAS
Training Center - BAS
NEAA