...

Център за компетентност
„Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от
лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“

Проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01


Представяне

Стратегическата цел на Центъра за компетентност е да концентрира научна експертиза, компетенции и необходимата научна инфраструктура за извършване на пазарно ориентирани изследвания, фокусирани към устойчиво използване на националните биоресурси за разработване на иновативни продукти с висока добавена стойност и възможности за комерсиализация на резултатите в активно сътрудничество с МСП и други заинтересовани компании.
По-голямата част от лечебните растения и билки се изнасят като суров материал извън България. Поради това стратегически приоритет на проекта е създаването на условия, които да стимулират преработването на лечебните растения в страната и превръщането им в източник на продукти с висока добавена стойност в рамките на националната икономика. Благоприятно обстоятелство е значително по-ефективния и бърз трансфер на лабораторните технологии и иновации в тази област към микро и малки компании с по-малки производствени мощности отколкото при други производства. Това е област, в която задълбочените изследвания на традиционните знания от етномедицината и етнофармацията се съчетават с най-модерните фундаментални научни изследвания и използването на съвременни технологии.
Координатор на проекта е Институт по органична химия с Център по фитохимия при БАН с партньори Агробиоинститут при ССА, Факултет по химия и фармация и Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Институт по полимери при БАН. Проектът цели ефективно използване на националните ресурси от лечебни и ароматични растения и оползотворяване на агробио-отпадъци, както и прилагане на зелени технологии за създадаване и предлагане на индустрията на иновативни продукти и технологии, което ще създаде условия за устойчив растеж на биоикономиката на страната и извън нея. Планираните действия могат да се формулират като „Интелигентно оползотворяване на българското биоразнообразие за икономическо развитие и устойчив растеж“ и са в тематичната област на ИСИС „Индустрия за здравословен живот и био-технологии“, в следните направления: а) Методи за чисто и екологично съобразно преработване на лечебни и ароматични растения и агробио-отпадъци и за производство на хранителни добавки, козметични продукти и лечебни фитопрепарати; б) Разработване на лекарствени кандидати и лекарствени форми, базирани на природни продукти; в) Нанотехнологии за формулировки в услуга на медицината; г) Козметични формулировки, базирани на природни продукти с приложение в лечебния туризъм. Основните дейности по създаването на Центъра за компетентност са:

  • Организация и управление на проекта;

  • Изграждане, модернизиране и оборудване на Центъра за компетентност;

  • Организация и провеждане на независими НИРД;

  • Разпространение на резултатите, публичност и комуникация;

  • Трансфер на знания и връзки с бизнеса.

Очакваните резултати от изграждането на Център за компетентност са: Концентрация на научен и финансов потенциал, и на съвременна научна инфраструктура в Център за компетентност за реализация на стратегическата цел; Разработване на зелени технологии и подходи за създаване на иновативни фитопродукти за медицински, козметични и хранителни цели; Стимулиране и реална подкрепа на земеделски производители от различни райони, включително и икономически слабо развити, за култивиране на лечебни и ароматични растения като устойчив поминък; Активно опазване на растителното биоразнообразие в страната, чрез разработване на интелигентни и щадящи подходи и технологии за оползотворяването му; Увеличаване на капацитета на българските предприятия за разработване и внедряване на иновативни конкурентни продукти, с пазарна реализация в страната и чужбина; Социална значимост – повишаване на качеството на живот чрез създаване на иновативни продукти от природен произход.

Обща стойност: 23 791 055.20 лв., от които 20 222 396.92 лв. европейско и 3 568 658.28 лв. национално съфинансиране

Начало: 30.03.2018 г.
Край: 30.12.2023 г.

Повече »

Актуални новини

На 27 и 28 март 2023 година се проведе международна виртуална научна конференция „Sustainable Utilization of Bio-Resources and Waste of Medicinal and Aromatic Plants for Innovative Bioactive Products - ICSUMAP’23“ (Устойчиво оползотворяване на био-ресурси от лечебни и ароматични растения за иновативни продукти), организирана от Центъра за компетентност. В конференцията участваха над 50 души от 12 различни страни в Европа, Азия и Америка. Представени и обсъдени бяха най-съвременните тенденции в ефективното използване на ресурсите от лечебни и ароматични растения и оползотворяването на агро-био-отпадъци, както и прилагането на зелени технологии за генериране и предлагане на иновативни технологии и продукти в индустрията и по този начин създаване на условия за устойчив растеж на биоикономиката. Специален акцент беше поставен върху устойчивото използване на биоресурси за разработване на иновативни продукти с висока добавена стойност, както и върху проблемите свързани със сертифицирането и контрола на качеството на продуктите.

Книжка с абстракти »Новини

На 24.10.2018 г. от 9.30 ч в Аулата на Биологически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, бул. „Драган Цанков“ № 8 се състоя „Стартиращ семинар“ по проект за изграждане на Център по компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси от лечебни и ароматични растения за иновативни продукти“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския фонд за регионално развитие. Водеща организация за проекта е ИОХЦФ-БАН, а партньори са: Инситут по полимери-БАН, Агробиоинститут на ССА, Биологически факултет и Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“. В семинара взеха участие над 100 души, представители на фирми, развиващи дейност в областта на козметиката, хранителните добавки, фирми преработващи лечебни и ароматични растения, компании осъществяващи научна и развойна дейност, представители на различни сдружения и организации, научни работници и граждани. Семинарът беше открит от доц. д-р Стоян Шишков, декан на Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридки“. Проф. дхн Владимир Димитров (ИОХЦФ-БАН), ръководител на проекта, запозна участниците с научната програма и целите на проекта. Инвестиционната част на проекта беше представена от доц. д-р Свилен Симеонов, ръководител на лаборатория „Комплексни анализи на природни и синтетични съединения и биоактивни материали на тяхна основа“ към Центъра за компетентност. На проведената „Кръгла маса“ бяха дискутирани въпроси свързани с възможностите за сътрудничества със заинтересовани фирми, обезпечеността на Центъра за компетентност с кадри, вида на услугите и дейностите, които ще могат да се извършват. От страна на гостите на събитието беше изразено желание за регулярни ежегодни срещи в рамките на информационни дни и други събития, организирани от Центъра за компетентност

Още новини »

Пресконференция


Контакти

ИОХЦФ-БАН
Ул. Aкад. Г. Бончев, Бл. 9, 1113 София, БЪЛГАРИЯ
Тел: (+359 2) 9606 112
e-mail: subramap@orgchm.bas.bg

Връзка с нас