Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия - БАН

Основните фундаментални и приложни изследвания в ИОХЦФ обхващат: изясняване на връзката между синтез, структура и реакционна способност на органичните съединения; изолиране, установяване на структурата и практическо приложение на природни съединения; определяне на структурата и функцията на белтъци, ензими и пептиди; изучаване на термичните и каталитични превръщания на въглеводороди.
Учени от ИОХЦФ се занимават активно с преподавателска дейност в Университети в страната и с ръководството на докторанти и дипломанти. През периода на своето съществуване ИОХЦФ е търсен партньор за съвместни изследователски проекти от научни институти и университети в редица европейски страни, както и от европейски научни фондации.


АКТУАЛНИ НОВИНИ И СЪБИТИЯ

ИОХЦФ-БАН бе отличен от Министерството на образованието и науката за устойчиво развитие на капацитета за кандидатстване в проекти по РП „Хоризонт 2020“. Г-жа Карина Ангелиева, заместник-министър на образованието и науката, връчи сертификата на проф. дхн Светлана Симова, директор на ИОХЦФ.
ИОХЦФ – БАН дава под наем лаборатория 412 с обща площ 48 кв. м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, ет. 4. Началната месечна цена на помещението е левовата равностойност на 4 евро за кв. м. Повече информация, както и други помещения, отдавани под наем можете да намерите тук
В рамките на проект MARIE SKLODOWSKA-CURIE ACTIONS, INNOVATIVE TRAINING NETWORKS H2020-MSCA-ITN-2018, BIKE 813748, в периода 24-26 юни 2020 г. ще се проведе WEBINAR на тема „Получаване и характеризиране на катализатори за получаване на водород“
(архив)

ЛАБОРАТОРИИ

eu cc op
mehatronika clean circle
bam e+ hrani inframat np_mladezhi