Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия - БАН

Основните фундаментални и приложни изследвания в ИОХЦФ обхващат: изясняване на връзката между синтез, структура и реакционна способност на органичните съединения; изолиране, установяване на структурата и практическо приложение на природни съединения; определяне на структурата и функцията на белтъци, ензими и пептиди; изучаване на термичните и каталитични превръщания на въглеводороди.
Учени от ИОХЦФ се занимават активно с преподавателска дейност в Университети в страната и с ръководството на докторанти и дипломанти. През периода на своето съществуване ИОХЦФ е търсен партньор за съвместни изследователски проекти от научни институти и университети в редица европейски страни, както и от европейски научни фондации.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Започва кампанията за кандидатстване за трети и последен етап на НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ“ на МОН.

От информацията, която изискахме стана ясно, че на този етап ще се финансират кандидати само за модул „Млади учени“ и вече одобрените постдокторанти от предишните етапи. За целта кандидатите трябва да отговарят на условията по тази програма, а именно:

• Назначените по програмата млади учени трябва да отговарят за целия период на назначението си на дефиницията за „млад учен“, разписана в ЗННИ, а именно лице, което извършва научноизследователска и научно-образователна дейност във висше училище и/или научна организация след придобиване на първа образователно-квалификационна степен „магистър“, но не повече от 10 години след придобиването й (счита се от датата на протокола на държавната изпитна комисия).

• Назначените по програмата постдокторанти трябва да отговарят на дефиницията за „постдокторант“ за целия период на назначението по програмата, разписани в ЗННИ, а именно учен, който е придобил първа образователна и научна степен „доктор“, но не повече от 5 години след придобиването й (счита се от датата, на която дисертационният труд е защитен успешно).

Млади учени, участващи в настоящия (втори) етап на програмата, които продължават да отговарят на условието за "млад учен", е необходимо да представят пред НС отчет за работата си през настоящия етап (по зададения модел) и актуализирана програма за следващия етап, които ще се оценяват от НС.

Постдокторанти, които продължават да отговарят на условието за „постдокторант“ подават отчет за работата за настоящия етап (по зададения модел) и актуализирана програма за следващия етап, които ще се оценяват от НС.

Нови кандидати по модул „Млади учени“ могат да се включат по реда от предишните години.

Редовни докторанти нямат право на участие в програмата.

Кандидатите могат да намерят условията и документите за кандидатстване тук. Моля да обърнете внимание на изработените от комисията и одобрени от НС карти с информация за кандидатите по двата модула.

Напомняме Ви, че:

• Документите за кандидатстване и в двата модула се подават на електронен носител (документите с оригинални подписи да бъдат сканирани). Всички документи, представени от кандидатите трябва да бъдат описани в информационната карта и представени като file.pdf подредени по номер и име, както и в директории, отговарящи на описа.
• Данните за публикационната дейност и цитатите (без автоцитати) да се представят в електронен формат, подредени по номера.
• Данните за участие в научни форуми трябва да се представят в електронен формат, подредени по номера. Участията в конференции да се докажат със сканирани титулна страница на книжката и абстракт. При изнасяне на устни доклади да се сканира и програмата на конференцията като доказателствен материал.
• Благодарностите към публикуваните резултати трябва да съдържат следния текст, подаден ни от МОН: This work was supported/(partially supported) by the Bulgarian Ministry of Education and Science under the National Research Programme “Young scientists and postdoctoral students” approved by DCM # 577 / 17.08.2018 and by…..(ако има друг проект).

Крайният срок за подаване на документите е 04.02.2021 г. до 17.00 часа на e-mal адрес: office@orgchm.bas.bg с копие до Kalina.Alipieva@orgchm.bas.bg


АКТУАЛНИ НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Фиpма Апифаpм пycка на пазаpа пpополиcов пpепаpат без никакво cъдъpжание на етанол, разработен от интеpдиcциплинаpен екип от БАН - група, ръководена от чл.-кор. проф. дхн Вася Банкова (ИОХЦФ-БАН) и група на проф. Петър Петров (ИП-БАН)
Институтът по органична химия с Център по фитохимия заема трета позиция сред българските организации, влезли в подбора на SCImago (SIR) за отминалата година. Институтът е отличен и с най-силно изразената ориентация към приложна наука в страната.
ИОХЦФ-БАН отдава под наем гаражна клетка № 5 с обща площ 15 кв.м. Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 2.60 евро за кв. м. Срок за подаване на офертите от кандидатите – 20.01.2021 г.
(архив)

ЛАБОРАТОРИИ

eu cc op
mehatronika clean circle
bam e+ hrani inframat np_mladezhi