Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия - БАН

Основните фундаментални и приложни изследвания в ИОХЦФ обхващат: изясняване на връзката между синтез, структура и реакционна способност на органичните съединения; изолиране, установяване на структурата и практическо приложение на природни съединения; определяне на структурата и функцията на белтъци, ензими и пептиди; изучаване на термичните и каталитични превръщания на въглеводороди.
Учени от ИОХЦФ се занимават активно с преподавателска дейност в Университети в страната и с ръководството на докторанти и дипломанти. През периода на своето съществуване ИОХЦФ е търсен партньор за съвместни изследователски проекти от научни институти и университети в редица европейски страни, както и от европейски научни фондации.


АКТУАЛНИ НОВИНИ И СЪБИТИЯ

Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ) отправя покана за участие в три конкурса:
„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2020 г.“;
„Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2020 г.“;
„Конкурс по Национална научна програма Петър Берон“. Повече информация
ИОХЦФ–БАН обявява конкурс за прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020/2021 г., по професионално направление 4.2 Химически науки, научни специалности "Органична химия" и "Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активните вещества". Срок за подаване на документи:от 14.08.2020 г. до 14.10.2020 г. Повече информация можете да намерите тук
Във връзка с Решение № 609 на Министерския съвет от 28.08.2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14.05.2020г. извънредна епидемична обстановка се удължава срока на действието на заповеди № РД-09-97/15.05.2020г. и № РД-09-97-1/15.05.2020г. на Директора на ИОХЦФ до 30.09.2020г.
(архив)

ЛАБОРАТОРИИ

eu cc op
mehatronika clean circle
bam e+ hrani inframat np_mladezhi