начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 

Национален Център за върхови постижения по Мехатроника и чисти технологии

--------------------------------------------------------------------------

АКТУАЛНИ НОВИНИ И ОБЯВИ

--------------------------------------------------------------------------

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН отдава под наем лаборатория № 218 с обща площ 20 кв.м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, етаж 2. Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 5 евро за кв.м. Общата стойност на началната наемна цена е 100.00 /сто/ евро. В цената не е включен ДДС. Срок за подаване на офертите от кандидатите – 23.03.2018 г. Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 02 9606 115, 02 8731016. Договор за наем ще бъде сключен с кандидата, предложил най-висока цена.

-------------------------------------------------

Институт по органична химия с Център по фитохимия – БАН отдава под наем лаборатория № 514 с обща площ 50 кв.м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, етаж 5. Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 5 евро за кв.м. Общата стойност на началната наемна цена е 250.00 /двеста и петдесет/ евро. В цената не е включен ДДС. Срок за подаване на офертите от кандидатите – 23.03.2018 г. Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 02 9606 115, 02 8731016. Договор за наем ще бъде сключен с кандидата, предложил най-висока цена.

-------------------------------------------------

Институтът по органична химия с Център по фитохимия – БАН, отдава под наем гаражна клетка с обща площ 15 кв.м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9. Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 2.60 евро за кв.м. Общата стойност на началната наемна цена е 39.00 /Тридесет и девет/ евро. В цената не е включен ДДС. Срок за подаване на офертите от кандидатите – 23.03.2018 г. Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 02 9606 115, 02 8731016. Договор за наем ще бъде сключен с кандидата, предложил най-висока цена.

-------------------------------------------------

Институтът по органична химия с Център по фитохимия – БАН, отдава под наем гаражна клетка с обща площ 30 кв.м., с адрес: гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9. Началната месечна наемна цена на площта на помещението е левовата равностойност на 2.60 евро за кв.м. Общата стойност на началната наемна цена е 78.00 /седемдесет и осем/ евро. В цената не е включен ДДС. Срок за подаване на офертите от кандидатите – 23.03.2018 г. Офертите се подават в канцеларията на ИОХЦФ - гр. София 1113, ул. „Акад. Георги Бончев”, блок 9, стая 206, тел.02 9606 112, 02 9606 115, 02 8731016. Договор за наем ще бъде сключен с кандидата, предложил най-висока цена.

-------------------------------------------------

Уважаеми колеги,

Моля да обърнете внимание на промените в указанията към бланката за финансово предложение. Промените засягат обхвата, броя и номерацията на позициите.

-------------------------------------------------

Уважаеми колеги,

Химикотехнологичният и металургичен университет и Съюзът на химиците в България организират за втора година Конкурса за националната награда с дарителството и на името на академик Иван Юхновски - 2018 „За изявен млад учен в областта на органичната химия". Статутът и правилникът на конкурса може да намерите тук

-------------------------------------------------

Уважаеми колеги,

Българското фитохимично сдружение обявява национален конкурс за наградата „Млад фитохимик на годината“. Наградата се дава на млад български учен на възраст до 35 г. за изследвания в областта на фитохимията и химията на природните съединения, извършени от него в България. Участието в конкурса за наградата става чрез представяне на излезли от печат /или приети за печат с документ/ през изтеклата година научни публикации. Срокът за представянето на всички документи е последният работен ден на месец април всяка година. Статутът и правилникът на конкурса може да намерите тук

-------------------------------------------------

Германската служба за академичен обмен (DAAD), съвместно с Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий" предоставят възможност за финансиране на обучението и изследователската дейност на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и други учени. Информация за необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване е предоставена на интернет страниците на DAAD: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/hinweise/de/ и на Международна фондация "Св. Св. Кирил и Методий": http://www.cmfnd.org/?page_id=373

--------------------------------------------------------------------------

ПУБЛИЧНО ДОСТЪПНА ДОКУМЕНТАЦИЯ (ПРОТОКОЛИ, СПИСЪЦИ, ЗАСЕДАНИЯ)

--------------------------------------------------------------------------

ЛАБОРАТОРИИ

ОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ И СТЕРЕОХИМИЯ
Ръководител: проф. дн Владимир Димитров
СТРУКТУРЕН ОРГАНИЧЕН АНАЛИЗ
Ръководител: доц. д-р Бистра Стамболийска
ХИМИЯ И БИОФИЗИКА НА ПРОТЕИНИ И ЕНЗИМИ
Ръководител: доц. д-р Мая Гунчева
ХИМИЯ НА ПРИРОДНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Ръководител: проф. дн Вася Банкова, чл. кор. на БАН
ЦЕНТЪР ПО ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ
Ръководител: проф. дн Светлана Симова
ХИМИЯ НА ЛИПИДИТЕ
Ръководител: доц. д-р Светлана Момчилова
ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ
Ръководител: проф. дн Венелин Енчев
ОРГАНИЧНИ РЕАКЦИИ ВЪРХУ МИКРОПОРЕСТИ МАТЕРИАЛИ
Ръководител: проф. дн Таня Цончева
ХИМИЯ НА ТВЪРДИТЕ ГОРИВА
Ръководител: проф. д-р Нарцислав Петров
БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА-ПЛОВДИВ
Ръководител: доц. д-р Петко Денев


Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker