начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
     
 
  Център за компетентност
 

Чисти технологииЦентър за върхови постижения

--------------------------------------------------------------------------

АКТУАЛНИ НОВИНИ И ОБЯВИ

--------------------------------------------------------------------------

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Институтът по органична химия с център по фитохимия при БАН (ИОХЦФ-БАН) организира годишна научна сесия, посветена на 150-тия  юбилей на Българска Академия на Науките на 17 и 18 Април 2019 г. Вижте поканата с предварителната програма, както и модел на резюметата на постерните доклади тук. Крайният срок за подаването им е 12.04.2019 г. Моля изпращайте ги на гл. асистент Цветелина Дончева на адрес: tsvety@orgchm.bas.bg

-------------------------------------------------

В ИОХЦФ-БАН започна провеждането на ученически практики в рамките на проект по програма Хоризонт 2020 RIS-EIT “Raw Materials Students Internships in East South East Europe (RAISESEE-17167). Подробности тук

-------------------------------------------------

ДВАМА МЛАДИ УЧЕНИ ОТ ИНСТИТУТА ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ-БАН получиха престижна награда от докторантския конкурс „Най-добра публикация”, организиран от Центъра за обучение на БАН. Подробности тук

-------------------------------------------------

Българското фитохимично сдружение обявява за втора поредна година национален конкурс за наградата „Млад фитохимик на годината“. Наградата се дава на млад български учен на възраст до 35 г. за изследвания в областта на фитохимията и химията на природните съединения, извършени от него в България. За майки с деца възрастта се увеличава с по една година на дете. Участието в конкурса за наградата става чрез представяне на излезли от печат /или приети за печат с документ/ през изтеклата година научни публикации. Срокът за представянето на всички документи е последният работен ден на месец април 2019 г. Статутът и правилникът на конкурса може да намерите тук

-------------------------------------------------

Изпълнителният съвет на Фонд „Научни изследвания" отправя покана към учени, които да участват в дейността на Фонда като членове на постоянни научно-експертни комисии или като оценители. Необходимата документация може да се намери тук

-------------------------------------------------

ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС за попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0019: „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle), по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M20P001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“. Срок за подаване на документите: от 21.01.2019 г. до 11.02.2019 г. Подробности по обявата тук

-------------------------------------------------

Институтът по Органична Химия с Център по Фитохимия и Институтът по Микробиология "Стефан Ангелов" - БАН имат честта да организират съвместно Четвъртата международна конференция по оползотворяване на природни продукти: от растенията до аптечния рафт/4th International Conference of Natural Product Utilization: From Plants to Pharmacy Shelf (ICNPU-2019), която ще бъде проведена в Албена, България, от 29.05 до 01.06. 2019 г. Подробности за конференцията може да намерите на сайта http://www.icnpu.com/2019/

-------------------------------------------------

Уважаеми колеги,

Моля да обърнете внимание на промените в указанията към бланката за финансово предложение. Промените важат за 2019 г. и засягат обхвата, броя и номерацията на позициите. Моля попълнете заявката за планирани разходи за 2019 г. съгласно указанията, описани в нея.

--------------------------------------------------------------------------

ЕЛЕКТРОННА ДОКУМЕНТАЦИЯ (ПРОТОКОЛИ, СПИСЪЦИ, ЗАСЕДАНИЯ)

--------------------------------------------------------------------------

ЛАБОРАТОРИИ

ОРГАНИЧЕН СИНТЕЗ И СТЕРЕОХИМИЯ
Ръководител: проф. дн Владимир Димитров
СТРУКТУРЕН ОРГАНИЧЕН АНАЛИЗ
Ръководител: доц. д-р Бистра Стамболийска
ХИМИЯ И БИОФИЗИКА НА ПРОТЕИНИ И ЕНЗИМИ
Ръководител: доц. д-р Мая Гунчева
ХИМИЯ НА ПРИРОДНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Ръководител: проф. дн Вася Банкова, чл. кор. на БАН
ЦЕНТЪР ПО ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ
Ръководител: проф. дн Светлана Симова
ХИМИЯ НА ЛИПИДИТЕ
Ръководител: доц. д-р Светлана Момчилова
ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ
ОРГАНИЧНИ РЕАКЦИИ ВЪРХУ МИКРОПОРЕСТИ МАТЕРИАЛИ
Ръководител: проф. дн Таня Цончева
ХИМИЯ НА ТВЪРДИТЕ ГОРИВА
Ръководител: доц. д-р Бойко Цинцарски
БИОЛОГИЧНО АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА-ПЛОВДИВ
Ръководител: доц. д-р Петко Денев


Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker