Инструментална Хроматография и Масспектрометрия

 

   BAS  
 
 Institute of Organic Chemistry
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
With GoStats, your webstats are so easy to use.  
         
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Даниела Неделчева-Антонова

1987 - Завършила Химическия факултет на Софийския унивеситет със специализация Магистър по Органична и аналитична химия

1987-1990 - Научен сътрудник по течна хроматография, Институт за Специални химикали, Владая

1990-1993 - Докторантура по Аналитична химия, Химически факултет на Софийския унивеситет

1998-2000 - Химик-аналитик, Централна лаборатория по Инструментален анализ, Лесотехнически университет

2000-2011 - Химик, Лаборатория по Инструментална хроматография и Масспектрометрия, Институт по Органична химия с Център по Фитохимия, БАН

2010 - Докторска степен по Аналитична химия (Масспектрометрия), Химически факултет на Софийския унивеситет

2011-сега - Доцент по Аналитична химия, Лаборатория по Инструментална хроматография и Масспектрометрия, Институт по Органична химия с Център по Фитохимия, БАН

2014-сега - Ръководител на Лабораторията по Инструментална хроматография и Масспектрометрия, Институт по Органична химия с Център по Фитохимия, БАН

 

 
 
Специализации:
2013 - Технически университет Берлин (ОП "Развитие на човешките ресурси", Проект "Наука и бизнес", 1 месец), Prof. Dr. R. D. Süssmuth
 
Консултантска и рецензентска дейност:
2001-сега - Разработване на аналитични методики, сервизна дейност и консултантски услуги за индустрията (различни по дейност и големина предприятия) и за държавни институции и агенции
2012 - Рецензент, Дирекция "Наука", МОН
 
Преподавателска дейност:
Приложения на Високоефективната течна хроматография при анализа на природни продукти, храни и лекарства
(ОП "Развитие на човешките ресурси", Проект "Студентски практики ", 2013-2014)
Приложна газова хроматография с масдетекция (ОП "Развитие на човешките ресурси", Проект "Студентски практики " 2013-2014)
 
Научни интереси :
Природни продукти (анализ на биологично активни съединения, изолирани от лечебни и ароматни растения, етерични масла, пчелни продукти и др.)
Анализ на храни (разработване на нови аналитични процедури, качество и автентичност на храни)
Хроматография и масспектрометрия (разработване и валидиране на методи за анализ, структурни изследвания, количествен анализ)
Тавтомерия (експериментално и теоретично)
Супрамолекулна химия (взаимодействия гост-приемник, молекулни превключватели и жици, аналитични лиганди)