Развитие на научната инфраструктура 2010, Фонд Научни изследвания на Министерството на образованието, младежта и науката

 

РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ В ЕФЕКТИВНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЯМР АНАЛИЗИ НА БИО- И НАНОМАТЕРИАЛИ
Начало Управление Работни Групи Апаратура Достъп Колектив Връзки

Организации, участващи проекта

Анотация на проекта

 

            Цел на настоящия проект е изграждане на съвременна и ефективна ЯМР инфраструктура на базата на съвременна апаратура и интегриране на знанията, квалификацията и изследователския потенциал на Института по органична химия с център по фитохимия, Института по полимери, Института по обща и неорганична химия и Химическия факултет на Софийски университет Св. Климент Охридски и успешното им свързване в научна мрежа със съществуващата инфраструктура, което ще бъде осъществено посредством:

  • Дооборудване на съществуващите спектрометри в ИОХЦФ със съвременни измервателни глави, с автоматично пробоподаващо устройство (DRX 250) и софтуер на съвременно ниво за осигуряване възможности за авангардни изследвания на структурата и свойствата на нови функционални материали.

 

  •  Повишаване на нивото на знания в областта на съвременните приложения на ЯМР спектроскопията в няколко дефинирани приоритетни направления посредством специализирано обучение на учени, млади изследователи и студенти, участващи във фундаментални и приложни проекти, по този начин допринасяйки за професионалното им развитие.

 

  • Разработване на ефективни схеми за достъп до научното оборудване за изследователите в страната и региона и предоставяне на научна компетентност за приложение на ЯМР спектроскопията в мултидисциплинарни области.

 

  • Повишаване на научната ефективност посредством координация на усилията на учени експерти в разработването, дизайна и създаването на био- и наноматериали с тези на специалисти по тяхното охарактеризиране и използване, на базата на синхронизирано разделение на труда.

 

  • Разпространение на резултатите от проекта сред научната общественост в страната, региона и в Европейската общност.

 

Нашето желание е да създадем творческа и динамична изследователска инфраструктура способна да постига цели, да създава знания и устойчиви резултати в следните приоритетни направления на ФНИ Материалознание и нанотехнологии, Здраве, храни и биотехнологии и Екология, климатични промени, биоразнообразие и биологични ресурси

В дългосрочен план успешното изпълнение на проекта за развитие на ЯМР изследователска инфраструктура ще допринесе за създаването на организационна структурата и утвърждаване на устойчиво и успешно сътрудничество между изследователските организации, което ще бъде предпоставка за бъдещо трансформиране на ЯМР научната инфраструктура в съвременен ЯМР център за върхови постижения с регионално и международно значение.

 

 

Бг En

Новини:

Колеги, уведомяваме Ви за приключването на проекта, считано от 20.12.2012 г.

архив новини

The life science portal: