Развитие на научната инфраструктура 2010, Фонд Научни изследвания на Министерството на образованието, младежта и науката

 

РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ В ЕФЕКТИВНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЯМР АНАЛИЗИ НА БИО- И НАНОМАТЕРИАЛИ
Начало Управление Работни Групи Апаратура Достъп Колектив Връзки

Организации, участващи проекта

 

Структурата на управлението на проекта предвижда: Координатор, Управителен Съвет, Научен Консултативен Съвет и Работни Групи.

 

Координатор, отговарящ за:

 • Цялостно техническо и финансово ръководство на проекта.

 • Ефикасно администриране на проекта.

 • Цялостна координация на дейностите.

 • Комуникация с Фонд Научни Изследвания.

 • Подготовка на отчетите пред Фонд Научни Изследвания.

 

Разработването на проекта ще бъде контролирано от Управителен съвет, състоящ се от Ръководителите на работни групи под председателството на координатора на проекта. Управителният съвет се събира четири пъти годишно, както и при възникване на проблеми, които изискват незабавно разрешаване, като ще бъде отговорен за:

 • Управлението на проекта.
 • Ръководство и наблюдение на всички аспекти по време на разработването на проекта.
 • Взимане на решения по възникващи проблеми и конфликти.

 

Научен Консултативен Съвет. Съветът ще се състои от Координатор на проекта, от ръководители на работни групи, както и от останалите старши изследователи от организациите, партньори в проекта.

Отговорности на Научният Консултативен Съвет:

 • Координация на дейностите, свързани с научната програма на проекта.
 • Дискусии и обмяна на опит за изследванията в рамките на отделните групи участници и на колектива като цяло.
 • Определяне на стратегията, необходима за провеждането на бъдещите съвместни изследвания в рамките на проекта на високо ниво.
 • Контакти с научни институции и други обществени и частни организации, проявяващи интерес към провежданите изследвания в рамките на проекта.
 • Помощ при осъществяване на предложената схема за достъп по спектрометрите.

 

Работни Групи. За всяка работна група се предвиждат двама ръководители - един от ЯМР групата и един от другите институти - партньори, с цел по-висока ефикасност при реализиране на предвидените задачи. Детайлното оперативно-техническо ръководство на изпълнението на всяка задача ще бъде задължение на съответния ръководител  в координация с Координатора на проекта и в съответствие с решенията на Управителния съвет.

За повече информация за Работните групи и конкретните им задачи проверете в раздел Работни групи на настоящата страница.

 

Бг En

Новини:

Колеги, уведомяваме Ви за приключването на проекта, считано от 20.12.2012 г.

архив новини

The life science portal: