„Развитие на научната инфраструктура” 2010, Фонд „Научни изследвания” на Министерството на образованието, младежта и науката

 

РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ В ЕФЕКТИВНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЯМР АНАЛИЗИ НА БИО- И НАНОМАТЕРИАЛИ
Начало Управление Работни Групи Апаратура Достъп Колектив Връзки

Участници в проекта

Подадени проекти за достъп към ЯМР инфраструктура за периода юни – декември 2010

 
Дата на подаване Заглавие на проекта Кандидатстсваща организация Статус
15.09.2010 Structural characterization of platimun(II) dinuclear complexes with spermidine linker ХТМУ, кат. "Биотехнология" приключил
17.09.2010 Изследване на асоциацията на поли(хидроксиоксиетилен)-фосфат чрез дифузионен ЯМР ИП-БАН, лаб. Фосфорсъдържащи мономери и полимери приключил
12.10.2010 13С- и 1Н-ЯМР спектроскопски изследвания за структурно охарактеризиране на Pt(II) комплекси на хидантоини с потенциални антитуморни свойства СУ-ХФ, кат. "Аналитична химия" приключил
19.10.2010 Използване на 1H NMR и DOSY NMR за охарактеризиране на полиоксиетилирани каликсарени ИП-БАН, лаб. Фосфорсъдържащи мономери и полимери приключил
28.10.2010 Комплексообразуване на лантаноидите със смес от хелатен екстрагент и краун – етери или каликсарени в разтвор и твърдо състояние ХТМУ, кат. "Обща и неорганична химия" приключил
12.11.2010 Структурно охарактеризиране на нови оксим-съдържащи съединения - потенциални реактиватори на холинестеразата СУ-ХФ, кат. "Аналитична химия" продължава
         

Подадени проекти за достъп към ЯМР инфраструктура за периода януари – юли 2011

       
20.01.2011 Приложение на 13С- и 1Н-ЯМР спектроскопски данни в твърда фаза за ЯМР кристалография СУ-ХФ, кат. "Аналитична химия" приключил
08.02.2011 Използване на ЯМР спектроскопия за определяне на състава на медни и мед-антимонови комплекси, получени в кисел тартаратен електролит ИФХ-БАН, лаб. ЕЛХИМ

      приключил

16.02.2011 ЯМР изследване на структурата на 1,3-дизаместени-1,3-дихидро-2-иминобензимидазоли - потенциални цитостатици ХТМУ, кат.“Фин органичен синтез” приключил
15.06.2011 Изследване на механизма на реакцията на хлориране на анизол в ССl4 чрез NMR СУ-ХФ, кат. "Приложна органична химия" прикючил
21.06.2011

Определяне изменението на хидродинамичния радиус на полимерни мицели в свободна и координирана с нискомолекулни съединения форма

ИМБ-БАН, лаборатория Медико-Билогични Изследвания продължава
       

Подадени проекти за достъп към ЯМР инфраструктура за периода юли - декември 2011

       
11.08.2011

Synthesis of new diazo coupled coumarins and their complexes with potential anticancer activity and structural determinations by 1D- and 2D-NMR

State University of Tetova, Macedonia приключил
13.08.2011 Synthesis of some new N-[(benzoylamino)methyl]-methylsulfonamides with potential antibacterial activity Ss. Cyril and Methodius University, Macedonia приключил
05.09.2011 NMR structural investigation of some potential serotonin (5-HT) receptor agonists Ss. Cyril and Methodius University, Macedonia приключил
19.10.2011 Количествено и качествено охарактеризиране на комплекси на алуминиевия хидрид с третични амини (триалкиламин-алани) ИОХЦФ-БАН, лаб. ОСС продължава
26.10.2011 Получаване на въглеродна пяна от модифицирани промишлени пекове и синтетични пекове ИОХЦФ-БАН, лаб. Химия на твърдите горива приключил
02.11.2011 Изследване на структурата на хитин, хитозан и техни производни чрез ЯМР спектроскопия Университет „Проф. д-р Асен Златаров”, Катедра „Органична химия” продължава
08.11.2011 ЯМР титруване на ново синтезирани производни на хидрокси бис-кумарини и изследване на евентуални конформационни изменения в структурата им СУ-ХФ, Катедра „Неорганична химия” продължава
09.12.2011 Волфраматни материали като активни среди за пренастройваеми лазери ИОНХ-БАН, лаб. Високотемпературни оксидни системи приключил
12.12.2011 Synthesis and spectral characterization of prenylated diketones from Hypericum sp. University of Niš приключил
12.12.2011 Structural elucidation of secondary plant constituents from the Serbian flora University of Niš приключил
21.12.2011 Изучаване на структурата на серия координационни полимери на Zn2+ с  бидентатни третични фосфиноксидни лиганди СУ-ХФ, катедра „Аналитична химия” приключил
       
Подадени проекти за достъп към ЯМР инфраструктура за периода януари – юли 2012
       
05.01.2012 Комплекси на Pt(IV) с 2,2’-дипиридилкетон - ЯМР-изследване върху механизъм на комплексообразуване и структура в разтвор СУ-ХФ, катедра „Аналитична химия” приключил
12.01.2012 Изучаване на начина на координация на тридентатните лиганди 1,3,5-tris(dimethylphospinylmethoxy)benzene и bis(dimethylphosphinyl)methyl)amine и структурата на комплексите им с Zn(II) в твърда фаза и разтвор СУ-ХФ, катедра „Аналитична химия” приключил
20.01.2012 Фитохимично изследване на растението Paris quadrifolia (вранско око) от български произход ИОХЦФ-БАН, лаб. Химия на Природните Вещества приключил
15.02.2012 Спектрално охарактеризиране на синтетични халкони с потенциална биологична активност ИОХЦФ-БАН, лаб. Химия на Природните Вещества приключил
06.03.2012 Охарактеризиране с ЯМР спектроскопия на нови продукти получени при отваряне на епоксиди в присъствие на железни халогениди ИОХЦФ-БАН, лаб. Органичен Синтез и Стереохимия приключил
24.04.2012 Тема на проекта: 13С- и 1Н-ЯМР спектроскопски изследвания за структурно охарактеризиране на Ru(III) комплекси на хидантоини с потенциални антитуморни свойства СУ-ХФ, катедра „Аналитична химия” продължава
21.04.2012 Количествено и качествено охарактеризиране на хуминови субстанции екстрахирани от кафяви въглища ИФРГ-БАН, лаб. Регулиране на растежа и развитието на растенията приключил
02.05.2012 Изследване на структурата на полицвитерйонни хидрогелове с помощта на ЯМР СУ-ФХФ, катедра "Приложна Органична Химия" приключил
09.05.2012 Изследване на новосинтезирани био-антиоксиданти и сурфактанти самостоятелно и в смеси ИОХЦФ-БАН, лаб. Химия на липидите продължава
15.05.2012 Изследване на Si-29 и Al-27 в цименти с минерални добавки Минно-геоложки Университет, катедра "Физика" продължава
19.05.2012 Охарактеризиране на нови циклични и нециклични дидепсипептидни производни с ЯМР спектроскопия ИОХЦФ-БАН, лаб. Структурен Органичен Анализ приключил
05.06.2012 C-C bond formation in aqueous media. Synthesis of novel benzamidomethyl derivatives of some β–diketones and structural determinations by 1D- and 2D-NMR techniques Ss. Cyril and Methodius University, Macedonia приключил
       

Подадени проекти за достъп към ЯМР инфраструктура за периода юли – декември 2012

       
17.07.2012 Изследване на натоварени с будезонид и обвити с карбопол амино-функционализирани мезопорести силикати МСМ-41 ИОХЦФ-БАН, лаб. Органични Реакции върху Мезопорести Материали продължава
14.09.2012 Охарактеризиране с 1H, 13C и 31P ЯМР спектроскопия на продукти получени при синтез и реакции на електрофилна циклизация на 1,1- и 1,3-бифункционализирани алени ШУ „Епископ Константин Преславски”, Катедра „Органична химия и технология” приключил
26.09.2012 Oхарактеризиране на нови представители имидазо[1,2-a]пиридини с ЯМР спектроскопия ИОХЦФ-БАН, лаб. Органичен Синтез и Стереохимия приключил
26.09.2012 Oхарактеризиране на нови транс-бета-лактами, получени чрез енантиоселективно циклоприсъединяване по Щаудингер, посредством ЯМР спектроскопия ИОХЦФ-БАН, лаб. Органичен Синтез и Стереохимия приключил
01.11.2012 Synthesis, antimicrobial  evaluation of new fluoroquinolone derivatives and structural determinations by 1D- and 2D-NMR techniques Ss. Cyril and Methodius University, Macedonia продължава
01.11.2012 Structural analysis of lipo-oligosaccharide isolated from Campylobacter jejuni HS:19 serotype Ss. Cyril and Methodius University, Macedonia продължава