Развитие на научната инфраструктура 2010, Фонд Научни изследвания на Министерството на образованието, младежта и науката

 

РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ В ЕФЕКТИВНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЯМР АНАЛИЗИ НА БИО- И НАНОМАТЕРИАЛИ
Начало Управление Работни Групи Апаратура Достъп Колектив Връзки

Организации, участващи проекта

 

За по-добра организация и с цел оптимизиране на работата са създадени следните работни групи:

Работна група Управление

проф. дхн  Светлана Симова

доц. д-р Павлета Денкова

Работна група Дифузионен ЯМР

Ръководители: доц. д-р Павлета Денкова и доц. д-р Нели Косева

Основни задачи: Чрез Дифузионна ЯМР спектроскопия ще бъдат изследвани няколко вида системи на базата на полимери и/или фосфолипиди, които в разтвор образуват агрегати, с потенциално приложение като лекарствени носители. Предвижда се да бъдат изследвани следните типове системи:

         Фосфор-съдържащи амфифилни линейни блокове и звездоподобни съполимери като основа за получаване на полимерни мицели (частици) и тяхното приложение за разработване на ефективни терапевтични композиции. Чрез дифузионна ЯМР спектроскопия ще бъдат изследвани процесите на  на самоасоцииране, стабилизиране чрез омрежване, разграждане при физиологични условия, както и степен за натоварване;

         Липозомни суспензии на базата на различни фосфолипиди, стерично стабилизирани чрез ПЕГ-липиди. Чрез DOSY ще бъдат определени размерите, количеството стабилизиращ полимер и степента на натоварване;

 

Работна група ЯМР в твърда фаза  

Ръководители: доц. д-р Радостина Стоянова и гл.ас. д-р Ивайла Панчева

Основни задачи: Изследване на връзката структура/функции при три моделни типа нови материали:

         Материали за съхранение на енергия - електродни материали за литиево йонни батерии с променливо количество преходни метални йони, като Ni3+, Mn4+ и Fe3+ за изследване на подвижността на лития в оксидите на лития с преходни метали с цел да се контролират техните електрохимични свойства;

         Комплексни оксиди и керамика като нова среда за пренастройващи се лазери, базирани на Al2(WO4)3 и NaAl(WO4)2. Ще бъдат изследвани микро-структурата на комплексните оксиди като функция от метода на синтез и ефекта на добавянето на Cr3+ в близкото обкръжение на Al атоми;

    Катализатори и сорбенти, на базата на нови зеолитни материали с целева функционалност и уникални адсорбционни и каталитични свойства. Създаване на модел за предсказване на броя молекули, които едновременно могат да се координират към определени катиони обменени в различни зеолити;

Работна група HRMAS ЯМР

Ръководители: проф. дхн  Светлана Симова и  доц. д-р Елена Василева

Основни задачи: Приложение на HRMAS ЯМР спектроскопия за изследване на полимерни двойни мрежи и функционализирани наночастици от благороден метал:

         Ще бъдат изследвани подвижността на полимерните вериги и хетерогенност на двойните мрежи с цел разбиране на връзката структура-свойства в нови обещаващи полимерни материали, основани на двойни мрежи от полисулфобетайн и полиакрилоамид с подобрени механични свойства, в следствие на контролирана микро- и наноструктура;

         Монослойно защитени клъстери от наночастици от благороден метал, модифицирани с органични флуорофори ще бъдат използвани за изучаване на структурата, конформационната подвижност и агломерати от вида ядро-обвивка чрез използване на различни съвременни ЯМР техники;

 

Работна група Достъп и поддръжка

Ръководители: доц. д-р Николай Василев и гл. ас. Павлета Цветкова

Основни задачи: 

         Въвеждане на схема за достъп за студенти, докторанти и млади опитни изследователи под ръководството на квалифициран учен след кандидатстване с кратък проект и неговото одобряване. Подробно описание на схемата за достъп, както и  необходимите за кандидатстване документи могат да бъдат намереи в секцията "Достъп" на настоящия сайт;

         Обучение на представители на различните научни групи за плавно въвеждане на работа на отворен сервизен достъп. След инсталиране на роботизирано пробоподаващо устройство на DRX 250 ще се извърши подготовката на подходящи стандартни параметри за различните експерименти, подготовка на документация на български език и описание за провеждане на стандартните еднимерни и двумерни ЯМР техники;

         Поддръжката, предлагана в рамките на проекта се изразява в научна и техническа поддръжка при оптимизирането на изразходваното апаратно време, подготовката на пробите, взимането на решение за провеждане на най-подходящите експерименти, обработката на спектрите и т.н. Предвижда се разработването и въвеждането на нови методологии за поддържане на високо ниво на апаратурата и на предлаганите експериментални техники;

 

 

Бг En

Новини:

Колеги, уведомяваме Ви за приключването на проекта, считано от 20.12.2012 г.

архив новини

The life science portal: