Развитие на научната инфраструктура 2010, Фонд Научни изследвания на Министерството на образованието, младежта и науката

 

РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ В ЕФЕКТИВНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЯМР АНАЛИЗИ НА БИО- И НАНОМАТЕРИАЛИ
Начало Управление Работни Групи Апаратура Достъп Колектив Връзки

Организации, участващи проекта

Уведомяваме Ви, че във връзка с приключването на инфраструктурен проект  "РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ЯМР СПЕКТРОСКОПИЯ В ЕФЕКТИВНА ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ЯМР АНАЛИЗИ НА БИО- И НАНОМАТЕРИАЛИ" на 20.12.2012 г.,  проекти за достъп по няма да се приемат.

 

Схема за достъп на студенти, докторанти и млади учени в Националния Център по ЯМР спектроскопоия

                В рамките на проекта е предвидена възможност за индивидуален достъп в Националният Център по ЯМР спектроскопия на студенти, докторанти и млади учени под наблюдението на квалифициран учен.  Процедурата за получаване на достъп до Националния Център по ЯМР спектроскопия ще се основава на прозрачен подборен механизъм. Младите изследователи могат да кандидатстват за получаване на достъп до ЯМР апаратите чрез представяне на кратък проект (1 страница), формата за който можете да изтеглите от тук. Попълненият формуляр се подава по електронен път на адрес nmr@orgchm.bas.bg. Кандидатите могат да разговарят директно с персонала на ЯМР лабораторията и да се консултират относно приложимостта на проекта, с оглед на ограничения, свързани със самата проба или технически възможности за реализирането на проекта. Допуска се безплатно провеждане на пробен експеримент с продължителност до 20 мин. преди окончателното подаване на проекта на комисията.

Независима подборна комисия, състояща се от представители на ЯМР лабораторията, и партньори от консорциума ще разглежда  изпратените предложения. Те ще се оценяват на база на тяхната научна актуалност, уместност и в съответствие с възможностите на двата апарата в ЯМР Центъра. Резултати от оценката на представените проекти ще се получават в срок, не по-дълъг от три месеца.

Одобряването на проекта осигурява предварителна консултация, до 6 часа апаратно време и обсъждане на резултатите с квалифициран учен от ЯМР лабораторията. При наличие на обещаващи резултати е предвидена възможност за удължаването на времето за достъп.

След одобряване на проекта младите учени следва да предоставят допълнителна информация  с цел изготвяне на план за провеждане на  желаните изследвания. Подробно описание на необходимата информация, която ще бъде изисквана можете да намерите в следният документ.

В допълнение на предоставения достъп на апаратно време е осигурено използването на две работни станции с инсталиран следния софтуер за обработка и анализ на измерените в рамките на проекта спектри: Topspin 2.1, ACD Labs Suite, MestreLab Research MSpin и MNova NMR. Лицензите за последните две програми са закупени в рамките на този проект.

Очакваният резултат от проекта е представяне на резултатите при защита на дипломна работа или за докторантска теза и/или публикация в научно списание. Във всички случаи изказването на благодарност към Министерството на Образованието и Науката за подкрепата и финансирането, ще бъде изисквано при представянето на резултатите.

Подробности за подадените до момента проекти и тяхния статус можете да откриете на линка "Подадени проекти"

Схема за достъп до апаратура посредством автоматично пробоподаващо устройство

Закупуването на автоматично пробоподаващо устройство даде възможност за разработвенето на схема за достъп до спектрометър Bruker DRX250 посредством това устройство.

Бяха оптимизирани и тествани параметрите и конфигурацията на автоматичното пробоподаващо устройство на спектрометър Bruker DRX250 за рутинно снимане на стандартните сервизни ЯМР спектри.

Проведе се обучение на млади учени от ИОХЦФ-БАН, ИП-БАН и ФХФ-СУ за работа на спектрометър Bruker DRX250 посредством автоматичното пробоподаващо устройство.

 

Бг En

Новини:

Колеги, уведомяваме Ви за приключването на проекта, считано от 20.12.2012 г.

архив новини

The life science portal: