Химично отместване [м.ч.]

Константа на спин-спиново взаимодействие [Хц]

1H

3.31    

 

4.79 1JC-D 21.0
    2JH-D 1.6

13C

49    
       

17O

-37 (спрямо вода като стандарт)    

Характеристики

Молекулно тегло [г/мол] 36.07
Плътност [20о] 0.89
Точка на топене [oC] -99
Tочка на кипене [oC] 65
Температура на възпламеняване [oC] 12
Магнитна възприемчивост -0.530.10-6
Диелектрична константа 32.7
Диполен момент [Д] 1.6