Химично отместване [м.ч.]

Константа на спин-спиново взаимодействие [Хц]

1H

1.93    

 

  1JC-D 20.7

13C

1.28 2JH-D 2.5

 

118.1    
       

15N

-137.69 (спрямо стандарт нитрометан)    

Характеристики

Молекулно тегло [г/мол] 44.05
Плътност [20о] 0.839
Точка на топене [oC] -42
Tочка на кипене [oC] 79
Температура на възпламеняване [oC] 5
Магнитна възприемчивост -0.524.10-6
Диелектрична константа 37.5
Диполен момент [Д] 3.5