English

Български

 

Начало

Колектив

Научна дейност

Апаратура

Сервиз

Учебна дейност

Полезна информация

История

Новини

 

 

 

Последно обновен на 24.02.2011 г.

   

         Основна дейност на ЯМР лабораторията - неразривно свързана с научната и приложната - е подготовката на кадри. С големи усилия и разходи, значителна част от които по линия на международното научно сътрудничество, са подготвени квалифицирани специалисти по приложение на ЯМР спектроскопия: понастоящем четири хабилитирани сътрудници, двама научен сътрудник и двама специалисти в.о. Освен научни изследвания, те осъществяват цялата сервизна дейност, като често са ангажирани и със значителна педагогическа работа: водене на лекции, семинари, обучение на дипломанти и докторанти. Може убедено да се твърди, че подготовката на служителите на лабораторията е на съвременно равнище, за което свидетелстват оценки на видни световни специалисти, а също изпълнените и действащите съвместни международни проекти. За целите на ефективното приложение на ЯМР спектроскопията в органичната химия в лабораторията са обучени редица преподаватели, докторанти, студенти и специализанти - при това не само за ИОХЦФ-БАН, но и за нуждите на повечето от научните и образователни институции в областта на химията у нас. През годините преподаването на ЯМР спектроскопия в химическите факултети в София, Пловдив, Шумен и Благоевград се осъществява в рамките на учебните програми по инструментални физични методи. От 1985 г. в ХФ-СУ се провежда и спецкурс по ЯМР спектроскопия. По-долу са изброени курсовете, които в момента се водят от учени в ЯМР лабораторията:

 Химически Факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

Курсове към следните програми:

·         Избираем курс "Съвременни техники вЯМР спектроскопията" – магистърска програма по "Съвременни методи за синтез и анализ на органични съединения"

·        Избираем  курс "ЯМР спектроскопия" – магистърска програма по “Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ”

·         Курс "Компютърни методи в спектроскопията и хроматографията" – магистърска програма по “Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ”

·         Курс "Съвременни методи на молекулната спектроскопия" – магистърска програма по “Съвременни спектрални и хроматографски методи за анализ”

·         Курс "Компютърни методи в спектроскопията" – магистърска програма по “Изчислителна химия”

  • Избираем курс "ЯМР спектроскпия" - бакалавърска програма по химия (към направление Органична химия)