English

Български

 

Начало

Колектив

Научна дейност

Апаратура

Сервиз

Учебна дейност

Полезна информация

История

Новини

 

 

 

Последно обновен на 14.05.2012 г.

   

В Националната лаборатория по ЯМР спектроскопия работи висококвалифициран персонал, който ежедневно поддържа наличната апаратура и извършва научно-изследователска, научно-приложна, сервизна и консултантска дейност.

Какво следва да знаем за снимането на спектри:

ЯМР спектрометрите са деликатна и скъпа апаратура. Волни или неволни грешки при употребата им могат да причинят повреди за хиляди лева и да доведат до продължителна неизползваемост на апаратите. Някои от тях могат да бъдат избегнати, други не. Опитът е показал, че минимизиране на проблемите се постига при спазване на определени процедури и правила. Те се определят както въз основа броя и качеството на наличните спектрометри, така и при отчитане квалификацията на "операторите" и "клиентите" на апаратурата. Целесъобразността им е лесно разбираема за познаващите основите на ЯМР спектроскопията и принципите на функциониране на апаратурата. По-задълбочени познания на методите на ЯМР спектроскопията позволяват оптимизиране времето за снимане и съответно намаляване на разходите за получаване на дадена спектрална информация. На основата на изложените по-горе принципи предлагаме следните:

Общи правила за снимане на сервизни спектри:

  • В лабораторията се снимат ЯМР-спектри за колеги от всички заинтересовани институции в страната и чужбина.

  • Като правило сервизните спектри на двата спектрометъра се снимат чрез пробоподаващо устройство

  • Анализи могат да се заявяват в рамките на законоустановеното работно време (8:30 - 17:00).

  • Заявяването на анализи става посредством попълване на съответната бланка и подаването и съобразно описаните в двата раздела правила.

  • За всяка проба се попълва отделна заявка.

  • Всяка отделна проба се идентифицира с уникален шифър, които се попълва от заявителя и може да съдържа латински букви, цифри, тире и долно тире. Не е възможно  използването на шифри на кирилица и специални знаци ( ' ; . , / \ " ).

  • Непълни или неправилно попълнени заявки, както и заявки с дублиращ се шифър не се изпълняват (виж примерно попълнени заявки за спектри в разтвор и за спектри в твърда фаза).

Особеностите на пробоподготовката и снимането на ЯМР спектри в разтвор и в твърда фаза са описани по-подробно на следните две връзки:

Правила за снимане на сервизни спектри в разтвор

Правила за снимане на сервизни спектри в твърда фаза

Цените за снимане на ЯМР-спектри от май 2012 г. (виж актуализиран ценоразпис, одобрен от НС на ИОХЦФ-БАН) и на двата спектрометъра се определят на основата на реално употребеното време при базова часова цена от 150 лв. (без ДДС). Колеги от академични институции използват намаление на часовата цена, когато предоставят готови проби за анализ.

Спектрите се предоставят в суров, характерен за фирмата Bruker формат. За различните научни институции на двата спектрометъра са създадени директории, от които спектралната информация може да бъде получена по ftp-протокол. Описание на една възможа процедурата за достъп и сваляне на сервизни спектри можете да намерит тук.

При заявено желание от страна на клиента, е възможно да се извършат допълнително процесиране и изписване на спектрите, интерпретация на спектрите, аналитични протоколи на български и/или английски език срещу допълнително заплащане.
 

Въпроси, свързани със сервизната дейност, може да задавате на адрес nmr_service@orgchm.bas.bg

 

Базова организация

 ИОХЦФ - БАН

 

Ползуватели

Институти на БАН

Химически факултет на Софийския Университет

Пловдивски Университет

Шуменски Университет

Югозападен Университет

Фармацевтичен факултет на Медицинска Академия - София

Фармахим

Балканфарма Биовет Унифарм Софарма Актавис