English

Български

 

Начало

Колектив

Научна дейност

Апаратура

Сервиз

Учебна дейност

Полезна информация

История

Новини

 

 

 

Последно обновен на 24.01.2012 г.

   

   Научната дейност на ЯМР лабораторията е свързана с приложни и методологични аспекти на ЯМР спектроскопията. Основните тематични направления включват приложението на широк набор от ЯМР техники за структурен и конформационен анализ на малки и средни по размер молекули, сложни синтетични, природни и фармацевтични продукти, както и на надмолекулни комплекси и агрегати. Лабораторията е с дългогодишни традиции в развитието и приложението на ЯМР спектрални методи за изследване на молекулна подвижност. Разработени са и редица полезни компютърни програми.

Структурен анализ и стереохимия Молекулна подвижност Надмолекулни агрегати и комплекси Компютърни програми Научни проекти

 

Структурен анализ и стереохимия

 • Структурен анализ на малки и средни по размер молекули – конформации и конфигурации. Стереохимия на съединения с централна и планарна хиралност.

 • Изследване на синтетични и природни биологично активни съединения – въглехидрати, липиди, антибиотици, нуклеотиди, флавоноиди, терпеноиди, алкалоиди и др.

 • Изследване на стерични взаимодействия чрез 13С ЯМР спектроскопия.

 • Структура и стереохимия на фосфор-съдържащи съединения.

 • Структурен анализ на мастни киселини и триацилглицероли.

 • Изследване на окислителната стабилност на мазнини и масла.

 • Изследване на линейни и разклонени флуоресцентни полимери с приложение в оптоелектрониката.

 • Изследване на обща и вътрешно молекулна подвижност с класически динамичен ЯМР, релаксационни и градиентни методи.

 • Развитие на методика за определяне на прецизен и еднозначен набор от скоростни константи и термодинамични параметри в спинови системи с обмен между много състояния.

 • Изследване на конформационни равновесия и флуктуационна изомеризация.

 • Нов подход за определяне на времето на смесване при 1D и 2D EXSY експерименти.

 • Изследване на тавтомерно равновесие в циклични дикетони с потенциална активност като UV протектори.

Надмолекулни комплекси и агрегати

·         Изследване на циклодекстрини – молекулно разпознаване.

·         Изследване на разтвори на повърхностно-активни вещества – структура на мицели и определяне на критична концентрация на мицелообразуване.

·         Приложение на градиентна ЯМР спектроскопия за определяне на размерите на емулсионни капки в емулсии от типа масло/вода.

·         Изследване на колоидни и водно разтворими полимерни системи с потенциално приложение като носители на лекарства. Изследване на възможните механизми за имобилизиране на лекарствата в полимерната матрица.

 • Програма за автоматичен анализ на мултиплети от първи порядък в 1Н ЯМР спектри.

 • Програма за подобряване на съотношението сигнал/шум чрез отрязване на артефактите в края на FID сигнала.

 • Програма за определяне на корелационните времена и енергиите на активация на обща и вътрешномолекулна преориентация чрез едновременен анализ на експерименталните релаксационни параметри (Т1 и ЯЕО).

 • Библиотеки от 13С спектрални данни за природни съединения и предсказване на 13С химичните отмествания в спектрите на тези съединения.

   

  Текущи научни проекти

  Ръководени от учен от лабораторията:

East-NMR (Enhancing Access and Services to East European users Towards an efficient and coordinated Pan-European pool of NMR capacities to enable global collaborative research & boost technological advancements) (http://www.east-nmr.eu/)

 ”Развитие на Националната лаборатория по ЯМР спектроскопия в ефективна изследователска инфраструктура за ЯМР анализи на био- и наноматериали”

(http://www.orgchm.bas.bg/~nmr/web_project/index.htm)

„Investigation of supramolecular nanostructures in liquid state using diffusion ordered (DOSY) NMR”

 

С уастието на учен от лабораторията:


„Chiral Cations and Ligands with Tunable Properties for Asymmetric Synthesis and Catalysis”

“Синтез и структурни изследвания на кумаринови производни”

“Нови полимерни системи за пренос на противотуморни платинови координационни съединения”

“Макропръстени и надмолекулни функционални системи с потенциални полезни приложения в нанотехнологиите”

„Синтез и антитуморна активност на нови фероцен и рутеноцен модифицирани хирални съединения чрез използване на природни източници на хиралност”

„Модифицирани с флуорофори наночастици на благородни метали - нови материали за био- и химични сензори”


Договор с фирма Непентес, Полша
Договор със Софарма и Виталайф
 

 

Научни проекти - архив