Химично отместване [м.ч.]

Константа на спин-спиново взаимодействие [Хц]

1H

8.72 (H-1) 1JC-D 27.5 (C-1)
7.21 (H-1) 25.0 (C-2)
7.57 (H-2) 24.5 (C-3)

13C

149.5 (C-1)    
123.5 (C-2)    
135.5 (C-3)    

Характеристики

Молекулно тегло [г/мол] 84.13
Плътност [20о] 1.05
Точка на топене [oC] - 41.0
Tочка на кипене [oC] 114.0
Температура на възпламеняване [oC] 20.0
Магнитна възприемчивост -0.611.10-6
Диелектрична константа 12.4
Диполен момент [Д] 2.2