English

Български

 

Начало

Колектив

Научна дейност

Апаратура

Сервиз

Учебна дейност

Полезна информация

История

Новини

 

 

 

Последно обновен на 04.12.2007 г.

   

Участие в научни проекти

Проекти финансирани от БАН Проекти финансирани от НФНИ, МОН Проекти финансирани по прогрми на ЕС, НАТО, ЮНЕС Договори, разработки и поръчки от външни възложители

Проекти финансирани от БАН

Проекти, ръководени от учени от ЯМР лабораторията

 • Изследване на молекулна динамика с релаксационна и градиентна ЯМР спектроскопия и теоретични квантово-химични и математични методи

 • Приложение на ЯМР спектроскопия за изследване на стереохимия на органични съединения, смеси и комплекси

Проекти с участието на учени от ЯМР лабораторията
 • Изучаване кинетиката и механизма на липидното окисление в многокомпонентна система

 • Химия на цианиновите багрила. Получаване, реакционна способност и фотофизични свойства на моно- и бис-мероцианини с ограничена конформационна подвижност на полиметиновата верига

 • Получаване на нови хирални съединения за асиметрични синтези

 • Химични компоненти на медицински растения – структура и биологична активност

 • Нуклеофилно заместване и синтез на хетероциклени съединения чрез облъчване с микровълни

 • Теоретично изследване на влиянието на средата и химичното дотиране върху свойствата и трансформацията на спрегнати органични молекули

   

Проекти финансирани от Националния Фонд за Научни Изследвания, Министерство на Образованието и Науката

Проекти, ръководени от учени от ЯМР лабораториятa

 • ЯМР спектрални, релаксационни и изчислителни методи за определяне на молекулната структура и динамика на физиологично активни съединения и нови материали за нелинейната оптика

Проекти с участието на учени от ЯМР лабораторията
 • Нови природни антиоксиданти за подобряване качеството на храните и човешкото здраве

 • Стероидни сапонини в медицински растения

 • Синтез и спектроскопски изследвания на нови мултифункционални материали за асиметричния синтез

 • Синтез и биологична активност на природни N-заместени амиди на канелени и хидроксиканелени киселини и техни аналози

начало

Проекти, финансирани по програми на Европейския Съюз, НАТО и ЮНЕС

Проекти, ръководени от учени от ЯМР лабораториятa

 • Сескитерпеноиди и други биологично активни компоненти на Български таксони от Achillea millefolium

  Проекти с участието на учени от ЯМР лабораторията

   

 • Синтез и физикохимични характеристики на дендримери - ИОХ-ЦФ и ИП, България, Централен Комисариат за Международни Изследвания (CGRI) и Фонд за Научни Изследвания (FNRS), Белгия.

 • Теоретично изследване на надмолекулни органични комплекси с потенциално приложение във фотониката и електрониката - ИОХ-ЦФ, България и Университет “Notre Dame de la Paix” – Намюр, Белгия.

начало

Договори, разработки и поръчки от външни възложители

Проекти, ръководени от учени от ЯМР лабораториятa

 • Определяне и или потвърждаване на структурата на фармацевтични субстанции чрез снемане и интерпретация на ЯМР спектри и други аналитични методи (при необходимост) - ИОХ-ЦФ и НИХФИ.

Проекти, с участието от учени от ЯМР лабораториятa

 • Получаване на органични съединения за фармакологични изследвания - ИОХ-ЦФ, България и Johnson & Johnson (Янсен Фармацойтика).

 • Проект с Инстититута по Полимери - Майнц, Германия

 • Нови флуоресцентни сензори за откриване на метали в околната среда - ИОХ-ЦФ и ИП, България Университет “Clode Bernard”, Лион, Франция.

 • Проект със Sony International - ИОХ-ЦФ и ИП, България и Sony International, Германия

начало

 

Базова организация

 ИОХЦФ - БАН