Правила за снимане на сервизни спектри в разтвор:

 • Заявяването на анализи става посредством попълване на бланка  (pdf, doc или на този адрес: http://www.orgchm.bas.bg/~nmr/order.zip) и записването й в лабораторния журнал в преддверието на 118 стая.

 • Пробите в течна фаза, заявени до 15 часа, се снимат на пробоподаващите устройства на двата спектрометъра през нощта на същия ден.

 • Проби, които не могат да бъдат снети на пробоподаващите устройства се снимат само в петък, като заявките следва да са налични най-късно до края на работния ден в четвъртък.

 • Колегите от ИОХЦФ и от рамковото споразумение предоставят пробите за анализ в подходящи кювети, съдържащи 0.6 мл разтвор (минимум 4 см стълб на f 5 мм  кювета) в подходящ деутериран разтворител. Приготвяне на проби се извършва само за възложители извън рамковото споразумение.

 • Кюветите (5 мм o.d.) следва да имат знак за качество, гравиран върху стъклото. Необходимо е да бъдат не по-къси от 17.5 см, с четлив надпис или етикет без стърчащи краища (виж) на  височина най-малко 14 см от дъното на кюветата. Неподходящи или неправилно надписани кювети се връщат. За оптимална работа се препоръчват кювети със следните спецификации.

 • Ако пробата се предоставя в твърдо състояние, количеството й следва да е разтворимо в 0.6 мл разтворител. Не се снемат спектри на проби, които не се разтварят в 0.6 мл от посочения в заявката разтворител. При необходимост разтворимостта може да бъде определена в ЯМР лабораторията срещу допълнително заплащане.

 • Концентрацията на веществото, което ще се изследва, следва да бъде указана в заявката. Препоръчваме претегляне на даденото за анализ вещество (± 1мг). Ако концентрацията не е известна (неизвестно вещество или смес от няколко вещества), в заявката следва да се предложат препоръки към оператора.

 • Препоръчителни концентрации за най-често заявяваните спектри:

  - за спектрометър DRX250    -  0.05М   /   0.1М  за  1Н/ 13С спектър

  - за спектрометър AV600      -   0.005М /   0.05М за  1Н/ 13С спектър

  Ориентировъчното време, необходимо за снимане на различни ЯМР експерименти в зависимост от концентрацията е дадено в следната таблица.

  Сервизно предлагаме следните експериментални техники:

   

  Експерименти, снимани чрез пробоподаващо устройство

  Експерименти, снимани от учен от лабораторията

  Едномерни

  Двумерни

  31P {H}

  1Н спектър

  COSY

  31P

  1Н + D2O (обмен с тежка вода)

  HSQC

  sel. NOEа

  13C {H}

  HMBC

  подтискане сигнал на вода и/или друг указан разтворител

  DEPT 135

  NOESYа

  19F {H} b

  DEPT 90

  HMQC

  19F b

   

  ROESY a

  спектри на проби в смес от разтворители

  а За по-добър резултат пробата следва да е дегазирана преди снимане (напр. 10-15 минути    продухване с азот или аргон или поставяне в ултразвукова вана).

  b Снимат се само след предварителна уговорка и натрупани определено количество проби, тъй като изисква смяна на глава на спектрометър DRX250

Кратко описание на предлаганите експериментални техники можете да намерите тук.

При необходимост могат да се извършват и друг вид експерименти след предварителна уговорка.

Някои общи правила, касаещи снимането на ЯМР спектри можете да намерите тук

 
Лабораторията разполага със следните деутерирани разтворители с посочените по-долу характеристики:
  ацетон-d6 диметилсулфоксид-d6 пиридин-d5 N,N DMFA-d7  
  ацетонитрил-d3 дихлорометан-d2 тежка вода TFA-d  
  бензен-d6 метанол-d4 хлороформ-d    

Ценоразпис на деутерираните разтоврители можете да намерите тук.