Едномерни (1D) експерименти

 • 1Н спектър

 • 1Н + D2O - обмен с тежка вода

 • подтискане сигнал на вода и/или друг указан разтворител

 •  sel. NOE - селективен Ядрен Ефект на Оверхаузер (ЯЕО). За по-добър резултат пробата следва да е дегазирана преди снимане (напр. 10-15 минути продухване с азот или аргон или поставяне в ултразвукова вана). 

 • 13C {H}   - 13С спектър с пълно декуплиране на протоните

 • DEPT 135 - за различаване мултиплетността на въглеродни атоми: CH, CH3   и CH2 имат противоположни фази, четвъртичните С атоми не се наблюдават.

 • DEPT 90 - в спектъра присъстват само CH - атомите, за CH3   и CH2 могат се наблюдават само остатъчни сигнали

 • 31P {H}  - 31P спектър с пълно декуплиране на протоните

 • 31P -  31P спектър без декуплиране на протоните

 • 19F {H}  -  19F спектър с пълно декуплиране на протоните (само за DRX 250)

 • 19F -  19F спектър без декуплиране на протоните (само за DRX 250)

Двумерни (2D) експерименти

 • COSY - двумерна хомоядрена корелационна спектроскопия за определяне на хомоядрени спин-спинови взаимодействия

 • HMQC - двумерна хетероядрена корелационна спектроскопия за определяне на хетероядрени спин-спинови взаимодействия през една връзка посредством многоквантов пренос на магнетизация

 • HSQC  - двумерна хетероядрена корелационна спектроскопия за определяне на хетероядрени спин-спинови взаимодействия през една връзка посредством едноквантов пренос на магнетизация

 • HMBC - двумерна хетероядрена корелационна спектроскопия за определяне на хетероядрени спин-спинови взаимодействия през повече от една връзки

 • NOESY - двумерна хомоядрена корелационна спектроскопия за определяне на ЯEO. За по-добър резултат пробата следва да е дегазирана преди снимане (напр. 10-15 минути продухване с азот или аргон или поставяне в ултразвукова вана). 

 • ROESY - двумерен хомоядрен експеримент с наблюдаване на ЯЕО във въртяща се координатна система между атоми, разположени в близост през пространството. В определена област за молекули със средно молекулно тегло в NOESY експериментите се проявяват технически ограничения, при които не се наблюдават сигнали за ЯЕО, като в такъв случай се използва ROESY експериментът. За спектрометър Bruker Avance II+ 600 се навлиза в тази област при молекули с молекулно тегло около 500 гмол-1 за DMSO-d6 (и други вискозни разтворители) и 1000-2000 гмол-1 в CDCl3.

 

 

 

Базова организация

 ИОХЦФ - БАН