Химично отместване [м.ч.]

Константа на спин-спиново взаимодействие [Хц]

1H

2.5    

 

  1JC-D 21.0

13C

39.5 2JH-D 1.9

 

     
       

17O

17 (спрямо вода като стандарт)    

Характеристики

Молекулно тегло [г/мол] 84.17
Плътност [20о] 1.19
Точка на топене [oC] 20.2
Tочка на кипене [oC] 190
Температура на възпламеняване [oC] 95
Магнитна възприемчивост -0.609.10-6
Диелектрична константа 46.7
Диполен момент [Д] 3.96