Химично отместване [м.ч.]

Константа на спин-спиново взаимодействие [Хц]

1H

  1JC-D  
   
   

13C

     
     
     

Характеристики

Молекулно тегло [г/мол]  
Плътност [20о]  
Точка на топене [oC]  
Tочка на кипене [oC]  
Температура на възпламеняване [oC]  
Диелектрична константа  
Диполен момент [Д]  
Полярност [кДж/мол]