Химично отместване [м.ч.]

Константа на спин-спиново взаимодействие [Хц]

1H

5.31    

 

  1JC-D 27.2

13C

53.7 2JH-D 1.1

 

     
       
       

Характеристики

Молекулно тегло [г/мол] 86.95
Плътност [20о] 1.36
Точка на топене [oC] 97
Tочка на кипене [oC] 39
Температура на възпламеняване [oC] -
Магнитна възприемчивост -0.733.10-6
Диелектрична константа 8.93
Диполен момент [Д] 1.5
Полярност [кДж/мол] 172.0