Химично отместване [м.ч.]

Константа на спин-спиново взаимодействие [Хц]

1H

  1JC-D  
7.16 24.0
   

13C

     
128.7    
     

Характеристики

Молекулно тегло [г/мол] 84.15
Плътност [20о] 0.948
Точка на топене [oC] 6.7
Tочка на кипене [oC] 79
Температура на възпламеняване [oC] -11
Магнитна възприемчивост -0.611.10-6
Диелектрична константа 2.28
Диполен момент [Д] 0