начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 


ЛАБОРАТОРИЯ ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ

 

Ръководител

проф. дн Венелин Енчев

Лаборатория "Физична органична и изчислителна химия"
Институт по Органична Химия с Център по Фитохимия
Акад. Г. Бончев бл. 9, София 1113, България

тел. +359 2 9606 197
факс +359 2 8700 225
е-майл: venelin@orgchm.bas.bg
website

Изследователска дейност

 

Механизъм на реакции с пренос на протон в основно и възбудено състояние. Изотопен ефект. Влияние на разтворителя. Тавтомерия на органични съединения. Вътрешно- и междумолекулно водородно свързване. Теоретични изследвания на структурата и нелинейните оптични свойства на органични съединения: недотирани и дотирани спрегнати системи. Оптични и хирооптични свойства на хелицени. Изучаване на електронната структура на органични съединения с помощта на квантово-химични подходи и сходство. Квантово-химични изчисления на ЯМР параметри. Структура на координационни съединения. Фотопротектори.

 

Персонал

ИМЕ

СТАЯ

ТЕЛЕФОН

E-МАЙЛ


220

9606-197
212
9606-126
доц. д-р Милена Спасова
219
9606-193
220
9606-197 
212
9606-126 
гл.ас. д-р Силвия Ангелова
220
9606-197

Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker