начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 


 

 

Обявени (отворени) обществени поръчки и възлагания

1. Обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на разтворители и общи химикали за нуждите на Института по органична химия с център по фитохимия към Българска академия на науките” Документация по процедурата

2. Открита процедура (референтен № 861018) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на външен екип за управление за осъществяване на дейности по управление на проект за създаване на Център за компетентност № BG05M2OP001-1.002-0012-C02 „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти". Документация по процедурата

3. Открита процедура (референтен № 882064) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на комплексна научна апаратура за анализиране на природни продукти, получени от лечебни и ароматични растения и отпадъци от преработката им“ в седем (7) обособени позиции. Документация по процедурата

 

Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker