начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 


 

 

Обявени (отворени) обществени поръчки и възлагания

1. Обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на разтворители и общи химикали за нуждите на Института по органична химия с център по фитохимия към Българска академия на науките”. Документация по процедурата

2. Открита процедура (референтен № 888775) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на научна апаратура за анализиране на ценни химични продукти, получени чрез чисти технологии“ в 2 (две) обособени позиции. Документация по процедурата

3. Открита процедура (референтен № 889404) за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на комплексна научна апаратура за анализиране на природни продукти, получени от лечебни и ароматични растения и отпадъци от преработката им“, в 7 (седем) обособени позиции. Документация по процедурата

4. Публично състезание (референтен № 893601) за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на външен екип за управление за осъществяване на дейности по управление на проект за създаване на Център за компетентност „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“. Документация по процедурата

5. Обява за (референтен № 9086132) събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз на пътници, при служебни пътувания в страната и чужбина за нуждите на Института по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на науките”. Документация по процедурата

6. Открита процедура (референтен № 896655) за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на комплексна научна апаратура за анализиране на химичния състав на различни органични отпадъци, анализи на замърсители на води и на биологично активни вещества от отпадни води”, в 7 (седем) обособени позиции. Документация по процедурата

7. Открита процедура (референтен № 897292) за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка на комплексна апаратура за синтетични модификации на екстракти от природни съединения и техни аналози и последващо лиофилизиране“ Документация по процедурата

8. Обява за (референтен № 9086743) събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на специални реактиви за нуждите на Институт по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на науките”. Документация по процедурата

9. Обява за (референтен № 9086742) събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодична доставка на химикали за фин органичен синтез за нуждите на Институт по органична химия с Център по фитохимия, Българска академия на науките". Документация по процедурата

 

Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker