начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 

НОВИНИ И ОБЯВИ (АРХИВ)

ПО-СТАРИ...

 

Уважаеми колеги, предоставяме ви на разположение индивидуални списъци с цитати за 2017 г. съгласно Web of Science

--------------------------------------

Общото събрание на Българската академия на науките реши на извънредно заседание от 21.12.2017 г. да бъдат преустановени протестните действия по повод приетия от Народното събрание бюджет на БАН за 2018 г. Членовете на ОС приеха декларация, в която се казва, че БАН приема постигнатите с правителството договорености като първа стъпка към интензивен диалог с научната общност за нормализиране на отношението към научните изследвания и за мястото, което науката трябва да заема в една държава член на Европейския съюз. По този повод проф. дхн Евелина Славчева, Председател на ОС на БАН, изпрати писмо до всички колеги от БАН. ОС гласува решение за сваляне на черните знамена от фасадите на сградите на Академията и на протестните обръщения от всички интернет страници

--------------------------------------

Институтът по органична химия с Център по фитохимия - БАН представи научния си капацитет и инфраструктура.

Институтът по органична химия с Център по фитохимия - БАН (ИОХЦФ-БАН) представи своите най-нови научни постижения и разработки на 15 ноември 2017 г. (сряда) от 10:00 часа в Големия салон на БАН (ул. „15 ноември” № 1). Събитието бе в рамките на инициативата „Българската академия на науките представя своите институти“.

Внимание бе отделено на предизвикателствата пред учените в съвременното общество и тяхната роля и отговорности за развитие и широко прилагане в практиката на иновативни технологии и умения. Институтът бе представен от научния секретар проф. д-р Маргарита Попова. Тя информира за научния и експертен потенциал на Института в областта на органичната, биоорганичната и фитохимията (химията на природните съединения), които са от съществено значение за тематичните области на Иновативната стратегията за интелигентна специализация на Република България 2014-2020: „Индустрия за здравословен живот и биотехнологии”, "Мехатроника и чисти технологии" и „Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”.

Институтът полага значителни усилия за укрепване на човешкия потенциал и най-вече за привличане и задържане на млади специалисти. Носителката на наградата за най-млади учени „Акад. Иван Евстратиев Гешов“ за 2017 г. в направление „Нанонауки, нови материали и технологии“ ас. Радостина Иванова разказа за възможностите за израстването на един млад учен в БАН. Най-младата стипендиантка по Националната програма „За жените в науката" на L'Oreal и ЮНЕСКО ас. д-р Изабела Генова представи иновативния си проект в областта на алтернативните източници на енергия.

Представени са пет щанда с нови научни и приложни разработки на учени от Института: Ин витро технологии за получаване на биологично-активни вещества и природни масла; Съвременни методи за анализ и доказване на автентичност на мед и пчелни продукти; Иновативни технологии за производство и анализ на функционални храни и хранителни добавки; Лекарствени препарати на основата на хидролитични ензими и Иновативни продукти за козметиката и медицината на основата на терапевтични протеини. Повече информация за отделните тематики могат да бъдат намерени тук.

От 14:00 часа в ИОХЦФ-БАН (ул. „Акад. Г. Бончев” бл. 9) проф. д-р Павлета Шестакова представи научната инфраструктура на Института и възможностите, които тя предоставя за фундаментални и приложни изследвания. Владимир Парашиков, управител на фирма ПроЛаб, представи най-новите продукти на фирма Антон Паар, част от които ще бъдат демонстрирани в лабораторна среда. Гостите имаха възможност да разгледат 14 научни лаборатории, между които центъра по ЯМР спектроскопия; лабораторията за екстракция на медицински и ароматични растения със свръхкритичен въглероден диоксид; синтетичните лаборатории за биорафинерия и трансформации на природни продукти; лабораториите със спектрална апаратура и още други. Учените от Института бяха на разположение за отговори на въпроси и обсъждания. Младите учени и докторанти в Института представиха постери за своите разработки през последната година. Резюмета могат да бъдат намерени тук

На 16 ноември 2017 г. (четвъртък) от 09:30 часа в Института се проведе традиционната годишна научна сесия. Поканите за двете събития може да видите тук

Снимки от събитията могат да се намерят тук

----------------------------------------

ОБРЪЩЕНИЕ

Заплати

Ние, учените и служителите на Българската академия на науките, за пореден път сме унизени от приетата от Народното събрание бюджетна субсидия за 2018 г. Във връзка с това на 27.11.2017 г. Общото събрание на БАН обяви протест под надслов „ПОВЕЧЕ НЯМА ДА ТЪРПИМ!“, чието начало беше отбелязано със спускането на черни знамена – символ на загиването на най-голямата и най-ефективната научна организация в страната. Категорично отхвърляме обидните, некомпетентни и манипулативни обвинения, отправяни към нас от представители на управляващото мнозинство. Оценяваме бюджетната политика, провеждана спрямо БАН през последното десетилетие, като война срещу интелекта и призоваваме всички образовани и загрижени за националната ни идентичност хора да подкрепят борбата ни за достоен живот в България! Протестът ни няма да бъде еднократен акт и ще има своята кулминация по време на Българското председателство на Съвета на Европа. Принудени сме да алармираме не само българската, но и международната общественост за предстоящия разпад на Българската академия на науките – изследователски, духовен и експертен център на българската държава, създаден преди близо 150 години. Програмата за протестните ни действия можете да прочетете тук.

Общо събрание на БАН, 11 декември 2017 г.

--------------------------------

Институтът по Органична Химия с Център по Фитохимия и Институтът по Микробиология "Стефан Ангелов" - БАН имат честта да организират съвместно Трета международна конференция по оползотворяване на природни продукти: от растенията до фармацевтичния рафт (ICNPU), Банско, България, 18-21.10.2017 г. / 3th International Conference of Natural Product Utilization: From Plants to Pharmacy Shelf (ICNPU), Bansko, Bulgaria, 18-21.10.2017. Подробности за конференцията може да намерите на сайта 3rd International Conference on Natural Products Utilization: from Plants to Pharmacy Shelf (ICNPU-2017), както и първи циркуляр на конференцията тук

--------------------------------

По повод 100 години от рождението на акад. Богдан Куртев, ИОХЦФ учредява "НАГРАДА АКАД. БОГДАН КУРТЕВ" за научни постижения в областта на Органичната химия. Обява, статут и правилник на наградата може да се намерят тук.

Награда

--------------------------------

Уважаеми колеги, от 19 юни 2017 г. влиза в употреба нова бланка за Финансово предложение за закупуване на разтворители, химикали и консумативи. Тя може да бъде изтеглена като pdf-файл в раздел НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ, ФОРМУЛЯРИ. Към бланката са прикрепени подробни указания за попълването й. Финансови предложения, попълвани на старите формуляри няма да бъдат одобрявани за изпълнение!

--------------------------------

Уважаеми колеги, окончателните резултати от атестации - 2017 г. са качени на сайта в раздел НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, ВЪТРЕШНА ИНФОРМАЦИЯ, ФОРМУЛЯРИ където ще останат на разположение постоянно.

--------------------------------

Институтът по Органична Химия с Център по Фитохимия – БАН има честта и привилегията да организира Първата международна конференция по био-антиоксиданти на тема: "Природните био-антиоксиданти – като основа за нови синтетични лекарства и хранителни добавки" в София от 25 до 29 юни 2017 г. Подробности за конференцията може да намерите на сайта http://icba2017.orgchm.bas.bg/index.php, както и официална покана във вид на PDF-файл тук

--------------------------------

Институтът по органична химия с Център по фитохимия – БАН отбеляза с тържествена научна сесия 100-годишнината от рождението на основателя и дългогодишен ръководител на Института – акад. Богдан Куртев, която се проведе на 14 юни 2017 г. в Големия салон на БАН. Подробности за сесията тук

Снимки от събитието може да се намерят тук

--------------------------------

С награда ПИТАГОР в категорията за фирма с най-много инвестиции в научно-изследователската и развойна дейност за 2017 год. беше отличена ЕООД "АЛЕКС–1977", чийто президент е гл. ас. д-р Александър Долашки, а участници в колектива са проф. д-р Павлинка Долашка и гл. ас. д-р Людмила Велкова.

Награждаване

 

--------------------------------

Съгласно данни на сайта RESEARCHGATE.NET, през април 2017 г. Институтът по Органична Химия с Център по Фитохимия е на първо място по цитируемост сред останалите институти в БАН, с постигнати 138 цитата за посочения месец.

--------------------------------

Д-р инж. Надежда Табакова, гл.ас. в лаборатория ОСС на ИОХЦФ, положи изпит в Патентното ведомство на Р България за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели и го издържа с отличен успех. Това и дава право да представлява Института пред Патентното ведомство. Можете да се обръщате към нея за консултации в областта на индустриалната собственост в лаборатория 314; на тел. 02 9606 101, 0888410346 или чрез е-мейл: tabakova@orgchm.bas.bg

--------------------------------

Младият ни колега Десислава Гергинова получи поощрителна награда на националния конкурс за най-добра дипломна работа 2017 г., обявен от Съюза на химиците. Сред класираните е и дипломантът Валентин Георгиев, изготвил дипломната си работа за бакалавърска степен в ИОХЦФ. За подробности тук

--------------------------------

Младият ни колега Атанас Курутос получи наградата на фондация "Еврика" за постижения в науката за 2016 г. За подробности тук

--------------------------------

Оперативна програма "НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ" 2014-2020. УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2ОP001-1.002 "ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ"

Покана за набиране на асоциирани партньори за участие в проектно предложение “Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти”, финансирано от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР), приоритетна ос 1  „Научни изследвания и технологично развитие“, наименование на процедурата BG05M2OP001-1.002 – изграждане и развитие на Центрове за компетентност. Подробности може да бъдат намерени тук

--------------------------------

Награда за наши колеги, получена на VII НАЦИОНАЛНО ИЗЛОЖЕНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ, ТРАНСФЕР, ИНОВАЦИИ – ИТИ'2016, 09-12 ноември 2016 г. За подробности тук

--------------------------------

От 29 септември до 1 октомври 2016 г. се състоя Деветата национална конференция по химия. За информация посетете сайта на конференцията: http://9ncc.unionchem.org

--------------------------------

XVIII-тия Симпозиум по ЯМР спектроскопия на страните от Централна и Източна Европа (CEUM18) се проведе в София от 18 до 20 септември 2016 г. С това научно събитие са отбелязани и 50 години от въвеждане на метода ЯМР спектроскопия в България. Подробности за Конференцията на уеб-сайта http://ceum2016.orgchm.bas.bg/

--------------------------------

Деветата конференция на Асоциацията за лечебни и ароматични растения на страните от Югоизточна Европа (9th CMAPSEEC) се проведе в Пловдив от 26 до 29 май 2016 г. ИОХЦФ е първи сред подкрепящите подготовката и провеждането на Конференцията организации. Подробности за Конференцията на уеб-сайта http://cmapseec2016.cim.bg/

--------------------------------

Директорът на ИОХЦФ-БАН има удоволствието да ви покани на научна сесия по повод 55 години от основаването на ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ. Откриването ще се състои на 28 октомври 2015 r. (сряда) от 9.30 ч., зала 111 "Акад. Б. Куртев", ИОХЦФ-БАН. Програмата на сесията може да намерите във вид на PDF-файл ТУК. Снимки и материли от сесията ТУК

 

 

 

Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker