E-MAIL
WEB MAIL
 
 

П Р О Е К Т “М А Д А Р А”

(Modelling in ADvAnced Research Actions)


Фонд „Научни изследвания” Конкурс „Развитие на научната инфраструктура - 2008” RNF01/0110

ИЗЧИСЛИТЕЛЕН КОМПЛЕКС ЗА АВАНГАРДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО МОЛЕКУЛЕН ДИЗАЙН, НОВИ МАТЕРИАЛИ И НАНОТЕХНОЛОГИИ

В резултат на успешен проект от конкурсната сесия „Развитие на научната инфраструктура” на Фонд Научни Изследвания, в края на 2008 г. бе сключен договор за създаване на ИЗЧИСЛИТЕЛЕН КОМПЛЕКС ЗА АВАНГАРДНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО МОЛЕКУЛЕН ДИЗАЙН, НОВИ МАТЕРИАЛИ И НАНОТЕХНОЛОГИИ. Базова организация е Институтът по органична химия с Център по фитохимия към БАН, а координатор e ст.н.с. І ст. дхн Петко Иванов.


Организации участници в Консорциума

Институт по органична химия с Център по фитохимия (ИОХЦФ - БАН) - базова организация

Институт по физикохимия „Акад. Ростислав Каишев” (ИФХ – БАН)

Институт по обща и неорганична химия (ИОНХ – БАН)

Институт по катализ (ИК – БАН)

Институт по полимери (ИП – БАН)

Институт по инженерна химия (ИИХ – БАН)

Институт по паралелна обработка на информацията (ИПОИ – БАН)

Централна лаборатория по биомедицинско инженерство “Проф. Иван Даскалов” (ЦЛБМИ – БАН)

Централна лаборатория по оптичен запис и обработка на информация (ЦЛОЗОИ – БАН)

Софийски Университет „Св. Климент Охридски” (СУ)

Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград (ЮЗУ)


Новоприет партньор в консорциума

• Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” (ПУ) – 30.01.2009 г.


Управителен съвет на Консорциума

Ст.н.с. I ст. дхн Петко Иванов - ИОХЦФ – БАН (координатор)
Ст.н.с. II ст. д-р Наташа Трендафилова - ИОНХ – БАН
Ст.н.с. II ст. д-р Веселин Тончев - ИФХ – БАН
Ст.н.с. II ст. д-р Валентин Алексиев - ИК – БАН
Ст.н.с. I ст. дхн Кольо Троев - ИП – БАН
Ст.н.с. II ст. д-р Цветан Сапунджиев - ИИХ – БАН
Доцент д-р Аля Таджер - СУ
Ст.н.с. II ст. дбн Илза Пъжева - ЦЛБМИ – БАН
Доцент д-р Живко Велков - ЮЗУ
Ст.н.с. II ст. д-р Елена Стойкова - ЦЛОЗОИ – БАН
Ст.н.с. II ст. д-р Емануил Атанасов - ИПОИ – БАН
Асистент д-р Атанас Терзийски - ПУ


Основна Цел на Проекта

Създаване на Национален изчислителен комплекс със съвременна изчислителна техника и софтуер за компютърно моделиране и симулации в областта на химията и материалознанието.


Специфични Цели

да се осигурят условия за авангардни изследвания по молекулен дизайн, нови материали и нанотехнологии на национално ниво;

да се постигне сътрудничество и взаимодействие на национално ниво в рамките на предложения проект, с цел възможно най-ефективно използване на финансирането за научни изследвания;

да се обучават студенти и докторанти, както и да се повишава квалификацията на учените от университетите и от научните институти до ниво самостоятелно използване на съвременни методи на изчислителната химия;

да се разпространяват резултатите от научните изследвания и тяхното приложение в обществото и в индустрията;

чрез по-добра интеграция в международния научен обмен, да се поддържа използването на най-съвременна изчислителна техника и софтуер за молекулно моделиране и симулации;

да се създадат предпоставки за равностойно научно сътрудничество в полето на изчислителната химия на регионално и европейско ниво.


Очакван ефект и резултати

Създаване на Национален изчислителен комплекс за авангардни изследвания по молекулен дизайн, нови материали и нанотехнологии на територията на ИОХЦФ-БАН, който да поеме функциите на водещ регионален изследователски, образователен и консултативен център по молекулно моделиране и симулации в химията.

Подобряване на изследователските възможности на академичните и производствени институции в страната чрез предоставяне на мощни хардуерни и софтуерни ресурси за молекулно моделиране и широкомащабни симулации на сложни химични системи.

Насочване на изследователските и образователните дейности на Консорциума към създаване на условия за устойчиво взаимодействие между научната инфраструктура и иновационната политика, провеждана в браншовите предприятия в България.

Съдействие и подпомагане на държавните органи по сигурността чрез дизайн и теоретичен анализ на неизвестни химични съединения, с цел предотвратяване на инциденти от различен характер (тероризъм, производствени, екологични и др.)

Засилване на контактите с водещи лаборатории по изчислителна химия в страни от ЕС, с цел още по-успешно и активно интегриране на България в Европейското научно пространство и общия пазар на ЕС. Засилване на връзките с подобни лаборатории в Югоизточна Европа (Македония, Сърбия, Румъния, Гърция, Турция).

Подпомагане на регулаторните организации при оценка на химическия риск съгласно изискванията на новото Европейско химическо законодателство REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals).

Подобряване на образователните програми по теоретична/изчислителна химия в химическите факултети на университетите в България и в научните институти чрез подпомагане на обучението на студенти (магистратура и докторанти), млади учени и специалисти от близки области и със сходни интереси.

Разпространяване и популяризиране на използваните теоретични и изчислителни методи в научната, индустриалната и други обществени среди.

Наличието на съвременно компютърно оборудване и софтуер ще повиши качеството на провежданите фундаментални и приложни изследвания, а това ще подпомогне по-успешното включване на партньорите от Консорциума в международни проекти и в 7-ма РП на ЕС.

 

Back to the Group's site


 
Copyright ©2008 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
E-MAIL