English/Английски

ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ
С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ - БАН,

Лаборатория „Елементен анализ”
Адрес:ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ - БАН
Микроаналитична лаборатория за „Елементен анализ”, стая 420
ул. ”Акад. Г. Бончев” бл. 9
гр. София 1113, България
Телефон:
(02) 9606183;                GSM +359 886 660914
Електронна поща:
reni@orgchm.bas.bg

labea@orgchm.bas.bg
Банкова сметка:ХВБ Банк БИОХИМ - клон Батенберг
Банков код 66084219
Номер на сметката 3010024601
БИН 7308010009


Елементният анализ е количествен метод. С него се определя процентното
съдържание на химичните елементи съдържащи се в изследваната проба
(индивидуални съединения, смеси, фракции, биологични проби)


 • Ние предлагаме нашите услуги както на академични институции така и на фирми и частни лица

 • Ние определяме елементния състав и процентното съдържание на
  C, H, N, S, Cl, Br, J, P и метали в чисти органични вещества,
  фармацевтични продукти, полимери, катализатори, текстил,
  въглища, кокс, гуми, петролни продукти, дървесина и др.

 • Всички методи са приспособени за количество на пробата от 2 до 10 mg
  и работят с допустимата 0.3 % (тегловни) грешка, която се изисква и е
  разрешена от литературата за химичните продукти

 • Вие трябва да предадете вашата проба в малко херметически затворено шишенце,
  на което да е написан кода на пробата

 • Трябва да попълните регистрационната форма за елементен анализ, която
  можете да намерите тук в pdf и doc формат или в стая 420

 • Моля осигурете колкото е възможно повече информация за вашата проба
  и какъв тип анализ бихте искали да бъде направен
Най-добър изглед с Internet Explorer, 1024x768 пиксела

Последно подновяване: 22 Март 2013