начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 


 

 

Архив на обществени поръчки и възлагания

Вътрешни Правила за реда и организацията за възлагане на обществените поръчки и за контрола на изпълнението на сключените договори в ИОХЦФ (виж ТУК като PDF-файл)

Обществена поръчка по ЗОП: Във връзка с изпълнението на проект BG161PO003-1.2.04-0007-C0001 „Обновяване на оборудването на ИОХЦФ-БАН за оползотворяване на лечебни и ароматни растения чрез зелени технологии – „ФитоТех“ се открива процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на аналитична система UPLC/Q-TOF MS/MS“. Документация по процедурата

Публична покана: Документация към публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител по реда на Глава Осма "а" от ЗОП за сключване на договор с предмет: "Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания на служителите на Институт по органична химия с Център по фитохимия към Българска академия на науките". Документация по процедурата

Публична покана: Документация към публична покана за участие в процедура за избор на изпълнител по реда на Глава Осма "а" от ЗОП за сключване на договор с предмет: "Доставка на химикали и лабораторни консумативи за нуждите на Институт по органична химия с Център по фитохимия към БАН". Документация по процедурата

Във връзка с изпълнението на проект BG161PO003-1.2.04-0007-C0001 „Обновяване на оборудването на ИОХЦФ-БАН за оползотворяване на лечебни и ароматни растения чрез зелени технологии – „ФитоТех““ открива се процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на аналитична система UPLC/Q-TOF MS/MS“. Прекратена

Във връзка с изпълнението на проект BG161PO003-1.2.04-0007-C0001 „Обновяване на оборудването на ИОХЦФ-БАН за оползотворяване на лечебни и ароматни растения чрез зелени технологии – „ФитоТех““ открива се процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на апаратура за научно-приложни разработки”. Поръчката съдържа 4 обособени позиции. Документация по процедурата

Във връзка с изпълнението на проект BG161PO003-1.2.04-0007-C0001 „Обновяване на оборудването на ИОХЦФ-БАН за оползотворяване на лечебни и ароматни растения чрез зелени технологии – „ФитоТех““ открива се процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на апаратура за научно-приложни разработки”. Поръчката съдържа 3 обособени позиции. Долументация по процедурата

 

Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker