начало за нас персонал връзки контакти
 
 
 
   
     
   
     
   
     
 
 
 
 
E-MAIL
 
 
E-MAIL
 


 

 

ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С ЦЕНТЪР ПО ФИТОХИМИЯ ПРИ БАН ОБЯВЯВА КОНКУРС За попълване състава на екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0012-C01 Център за компетентност: „Устойчиво оползотворяване на био-ресурси и отпадъци от лечебни и ароматични растения за иновативни биоактивни продукти“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M20P001-1.002 „Изграждане и развитие на Центрове за компетентност“ Срок за подаване на документите: от 22 юни до 3 юли 2018 г. Подробности за конкурса тук

 

Copyright ©2012 Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Science. All rights reserved.
eXTReMe Tracker